Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

9 Grunt Šimka Opavský[ho]

f 683a

Letha 1580 Šimek Opavský koupil jest podsedek za 56 zl. I nachází se, že j[es]t tenž Šimek do letha [15]92 na témž podsedku vyplatil 48 zl a dopláceti za něj zůstává od letha [15]93 sir[otkům] neb[ožtíka] Fučíka 8 zl, ty má pokládati od letha vejš psaného po 3 zl.
Letha [15]93 Šimek vejš psaný položil za grunth svůj peněz purgkrechtních 3 zl.

Letha [15]94 ten Šimek Opavský nadepsaný umřel, grunth jeho se vším hospodářstvím, z dobytky, koňmi, svině a co od hospodářství zůstalo, i se všeckou slámou a senem prodán Lukášovi synu jeho podle prošacování za summu 120 zl. Na kterejžto kup položil závdanku 20 zl a komu sou vydány, v knihách sirotčích při sirotcích ne[božtíka] Šimka Opavskýho napsáno najdeš. A ostatek od letha [15]95 platiti má pořadně při Vánocích po 3 zl. Ta spravedlnost všecka náleží nápadníkům nebož[tíka] Šimka Opavskýho, však nejprve aby sirotkům Fučíkovým bylo vyplněno letha [15]95 při Vánocích 3 zl a letha [15]96 při Vánocích 2 zl.
f 683b
Rukojmě za placení gruntu a opravu, též i povinnosti panské zejména tito: Jan Vřesovský, Mikoláš Miletínský, Václav Benešů
R.S.A.N. Stalo se letha a dne ut sup[ra] za fojta Kašpara Haléřka a starších jemu přidaných.

Letha [15]95 prodán grunth napřed psaný s tím se vším příslušenstvím, jakž napřed o tom položeno stojí, za summu
120 zl. Na to ten Pavel Smrhů, kterejž týž grunt ukoupil, Lukášovi ne[božtíka] Šimka Opavskýho položil závdanku 12 zl a mimo to jemu týž Lukáš pustil, což na tom gruntě zaplaceno měl 8 zl. A letha [15]95 položil tenž Pavel Smrhů siro[tkům] Fučíkovým 3 zl a tak ještě za týž grunth svůj dopláceti zůstává 97 zl. Ty pokládati má od leth[a] [15]96 pořadně po 3 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Vřesovský, Lukáš Šimkových, Kašpar Slováků S.R.S.N.
Letha [15]96 položil Pavel Smrhů za grunt 3 zl. Vydáno z nich s[irotkům] Fučíkovým 2 zl. A tak tu více ti s[irotci] nic nemají.
Letha [15]97 položil Pavel Smrhů za podsedek 3 zl.
f 684a
Leta 1598 ten grunt svrchu psaný prodán od Pavla Smržka Pavlovi Košickýmu ze dvěma roubanicemi v lese a u Roudníka, z jedním chmelincem též u velikýho Roudníka, z loukou u hrázi Alexandrovskou i z kusem roli, kteráž k tomu podsedku náleží od starodávna, za summu 120 zl. Závdanku dal Pavel Košický

Pavlovi Smržkovi 6 ½ zl, ostatek summy platiti má od leta [15]98 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za p[lacení], o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] panské Martin Jakoubků, Mikuláš Košíků, Valenta Syslů, Jan Lonský S.R.S.N.R.
Leta 1598 položil Pavel Košický za statek svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Šimka Opavskýho 3 zl.

Pavel Smržek jakož jměl na tomto gruntě zaplaceného 22 zl 15 gr, z toho odvedl Matějovi Mléčkovi do Sudoměřic, za něj slíbíc Židovi do Strážnice zaplatiti 5 zl musel, 20 zl a na posledních penězích ještě Pavel Smržek tu míti bude 2 zl
15 gr.
Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy položil Pavel Košický za statek svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Opavského 3 zl.

Letha 1600 za fojta Jana Butě ujala Kateřina, vdova pozůstalá po n[ebožtíku] Pavlovi Košickým, grunt svrchu psaný v summě 120 zl. Místo závdanku srazila sobě, což neboštík Pavel Košický muž její zaplatil, 12 zl 15 gr, ostatek platiti má od letha 1600 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě svrchu psaní.
Letha ut s[upr]a položila Kateřina za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Opavského 3 zl.
f 684b
Letha 1601 za fojta Vávry Šarovcového položil Václav Drahokoupil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Opavského 1 zl 15 gr.

Letha 1602 za fojta Vávry Šarovcového Václav Drahokoupil prodal podsedek ze třemi roubanicemi, z loukou za humny, ze dvěma chmelincemi, jeden u Roudníka, též druhý u Roudníka, z osetím v zahradě Šimkovi Rojekovi za summu 122 zl. Závdanku jemu dal 19 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po
3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Kříž, Jan Hruška, Jan Hruda, Jíra Košíček S.R.S.A N.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Šimek Rojek za grunt ut s[upr]a na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Opavského 1 zl 15 gr.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody položil Šimek Rojek za grunt ut s[upr]a na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Opavského
3 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky položil Šimek Rojek za g[runt] ut s[upr]a na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Opavského 3 zl.
Jakož náleželo z tohoto grunthu Matějovi Mléčkovi do Sudoměřic odkázaných peněz za dluh od Pavla Smržka 20 zl a Pavlovi Smržkovi též 2 zl 15 gr, ty peníze Matěj Mléčko a Pavel Smržek prodali na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Slováka za hotové 2 zl 22 ½ gr.

Pusté místo

Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského fojt a starší prodali podsedek, pozuostalý po neb[ožtíku] Šimkovi Rojkovi, ze třimi roubanicemi, z loukú za humny, ze dvěma chmelincemi u Roudníka Ondrovi Novákovi z Prostějova za summu 83 zl 15 gr bez závdanku, platiti má od letha 1610 po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Martin Šatopleta, Mathouš Lonský S.R.S.A N.
Na tom podsedku náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Šimka Opavského předních peněz
61 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Kašpara Slováka skoupených od Pavla Smrška 22 zl 15 gr.
f 685a
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka Ondra Nováků prodal týž podsedek se 3 roubanicemi, s loukou za humny a se
2 chmelnicemi u Roudníka Jírovi Svobodovi za summu 120 zl. Závdanku jemu dal 7 zl, platiti má od letha ut sup[ra] po
3 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě (neuvedeno).
Letha a za fojta ut sup[ra] Jíra Svoboda položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Opavského 2 zl. Z toho dáno Anně Opavskej 20 gr, Margitě Lejchovej 20 gr, Jan Filipů
20 gr.

Téhož letha a za fojta ut sup[ra] Jíra Svoboda prodal týž podsedek svůj s těmi všemi případnostmi jakž nahoře Markovi Holýmu za tu summu 120 zl. Závdanku mu dal 9 zl, platiti má od letha 1611 po 3 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Sýkora a Mathouš Snovitskej S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
S[irotkům] n[ebožtíka] Šimka Opavského předních peněz
59 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Kašpara Slováka skoupených od Pavla Smrška 22 zl 15 gr.
Ondrovi Novákovi do Prostějova 29 zl 15 gr.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského položil Marek Holý za s[tatek] na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Opavského 3 zl. Z toho dáno Anně Opavskej 1 zl, Margitě Lejchovej 1 zl, Janovi Filipovýmu 1 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka položil Marek Holý za grunt svůj 3 zl. Z toho dáno Anně Opavské 1 zl, Markytě Lejchové
1 zl, Jan Filipů 1 zl.

Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho Marek Holý prodal podsedek z loukou u Přívozu, ze dvěma chmelincemi u Rúdníku, z roubanicí v lesi Martinovi Tesařovi za summu 120 zl, Závdanku jemu dal 5 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Sládek, Václav Uhlíků SRSN.

f 685b
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Martin Tesař za g[runt] 3 zl. Z toho vzal Jíra Jakubců po Anně Opavské mateři své 1 zl, Markyta Lejchová 1 zl, Jan Filipů 1 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Lonského položil Martin Tesař za g[runt] 3 zl. Z toho vzal Jíra Jakubců po Anně mateři své
1 zl, Margita Lejchová 1 zl a Jan Filipů též vzal 1 zl.

Leta Páně 1615 za fojta Jana Lonského Martin Tesař prodal grunt svůj Jurovi Košíkovi za summu tu, což jest na něm ještě doplatiti, jakž se v registřích vyhledá, bez závdanku. A což Martin Tesař na tom gruntě zaplaceného měl, to jest Jírovi pustil, platiti má ročně po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Václav Krátký a Pavel Tesař SRSN.
Leta svrchu psaného Jura Košík položil za ten grunt 3 zl. Z toho dáno Jírovi Jakubcovému po Anně mateři jeho 1 zl, Margetě Lejchové 1 zl a Janovi Filipovému též 1 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Lonského Jíra Košík položil za grunt 3 zl. Dáno z nich Jírovi Jakubcovému po Anně mateři jeho 1 zl, Margetě Lejchové 1 zl a Janovi Filipovému též 1 zl.
Letha 1617 za fojta Pavla Hanby Jíra Košík položil 3 zl. Dáno z nich Jírovi Jakubcovému po Anně mateři jeho 1 zl, Margetě Lejchové 1 zl a Janovi Filipovému též 1 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Lonského Jíra Košík položil 3 zl. Dáno z nich Jírovi Jakubcovému 1 zl, Margetě Lejchové 1 zl a Janovi Filipovému též 1 zl.

Pusté