Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

36 Grunt Jana Hloužka

f 375a

Letha 1587 Jan Hloušků koupil j[es]t půl lánu roli se vším k tomu příslušenstvím od Kašpara Omasty za 92 zl. I nachází se, že j[es]t od letha vejš psaného do letha [15]92 vyplnil na ten grunth 30 zl a ještě od letha [15]93 dopláceti má Pinkusovi Židu při Vánocích pořadně po 4 zl – 62 zl.

Letha [15]93 a letha [15]94 Jan vejš psaný položil za grunth svůj Pinkusovi Židu za dvě letha po 4 zl – 8 zl.
Letha [15]95 položil Jan Hloužků za grunth peněz purgkrechtních Pinkusovi Židu 4 zl.
Letha [15]96 položil Jan Hložků za grunth Pinkusce Židovce
4 zl.
Letha [15]97 položil Jan Hloužků za grunth 4 zl.

Leta 1598 starší rohatecští prodali grunt nahoře psaný s půl lánem roli, z koňmi šesterým[i], z vozem, z pluhem, bránami, z osetím, ze čtyrmi krávami, sviní devatero, louky dvě, z roubanicí jednou z včelami davaterejmi a jinejm hospodářstvím Jírovi synu Hlouškovýmu za summu 200 zl, Závdanku dáti má při posudku 10 zl, ostatek summy doplátceti má od leta [15]98 po 6 zl až do vyplnění summy ut s[upr]a.
f 375b
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Baur, Jíra Okáně, Mikuláš Miletínský, Martin Jakoubků, Jan Lonský, Petr Pospíšil S.R.S.N.
Jíra svrchu psaný srazil sobě dílu svého na tomto gruntě
39 zl a tak zuostává doplatiti summy všeckej 160 zl.
Z toho náleží osobám těmto:
Pinkusce Židovce do Strážnice 42 zl, platcení od leta [15]98 po 4 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Hlouška 118 zl, palatcením od leta [15]98 po 2 zl.
Leta 1598 položil Jíra závdanku za grunt svůj 10 zl. Z toho dáno Pinkusce Židovce na doplacení dluhu 4 zl a do statku Jana Hlouška vloženo 6 zl.

Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy prodán grunt zůstalý po n[ebožtíku] Jírovi Hlouškovým s polouláním, se dvěma koňmi, s vozem, s pluhem, z železy, s jednou krávou, s polovicí osetím, ze dvěma loukami, jedna v Kruhu a druhá na Perunským a jiným hospodářstvím Mikulášovi Uhlíkovýmu za summu 200 zl. Závdanku dal 15 zl, platiti má od leta [15]99 po 6 zl až do vyplnění summy. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Jan Slabých, Kašpar Uhlíků, Jan Mikulových, Jíra Hloušků SRSN.
Téhož leta a za fojta ut s[upr]a položil Mikuláš Uhlíků za grunt svůj Pinkusce Židovce 4 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hlouška 2 zl, učiní 6 zl.

A což Barboře, s[irotku] n[ebožtíka] Jana Hlouškaa, manželce Mikuláše Uhlíkového, dílu jejího vyplniti se mělo z tohoto gruntu 35 zl, ty sobě Mikuláš Uhlíků poráží a jemu se za položení jich vypisují.
f 376a
Letha 1600 za fojta Jana Butě jakož náleželo Jírovi Hlouškovému na tomto gruntě 44 zl, takové peníze prodal Mikulášovi Uhlíkovému za hotových 7 zl 10 gr. A tak tu ten Jíra nic nemá.
Letha 1601 za fojta Vávry Šarovcového Mikuláš Uhlíků srazil sobě na tomto gruntě svým nápadu, což přišlo na Barboru manželku jeho po Mikulášovi, bratru jejím zemřelým, summy
18 zl 22 ½ gr.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody položil Mikuláš Uhlíků za grunt 6 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hlouška 2 zl a Pinkusce Židovce při ouřadu zůstává 4 zl. Sou jí vydány.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky položil Mikuláš Uhlíků za g[runt] 6 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hlouška 2 zl a Pinkusce Židovce při ouřadu zůstává 4 zl. Jsou vydány Pinkusce Židovce.
Letha 1606 zpuštěno od p[ana] ouředníka Mikulášovi Uhlíkovi, aby toliko platil po 4 zl.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského položil Mikuláš Uhlíků za grunt 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hlouška 1 zl a Lazarovi Pinkusčinému synu 3 zl.
Letha 1610 jakož náleželo na tomto gruntě Lazarovi Pinkuščinýmu Židu na dluh je[mu] povinný 23 zl, z toho se za dluh jeho do důchodův panských předně vyplniti má 10 zl za tou příčinou, že za věci panské od zahradníka novokřtěnce ty peníze přijal a s nimi pryč ušel.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka položil Mikuláš Uhlíků za gr[unt] 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hlouška 1 zl a na splacení dluhu J.M.P. dáno do důchodův 3 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského položil Mikuláš Uhlíků za g[runt] 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hlouška 1 zl a za placení dluhu J.M.Páně do důchodův 3 zl.
f 376b
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka položil Mikuláš Uhlíků za grunt 4 zl. Ty přijal Pinkuščin syn a prve dvoje peníze po
3 zl – 6 zl, neb sou jemu zase z důchodů dány, a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hlouška dáno 1 zl.
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho položil Mikuláš Uhlíků za grunt 4 zl. Z toho dáno Pinkusčinýmu synu dluhu 3 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hlouška dáno 1 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Lonského jakož náleželo na tomto gruntě předních peněz Davidovi Pinkusčinému synu ještě mimo prvnější vyzdvižení 11 zl, takové peníze jest týž David Pinkusů syn Žid Mikulášovi Uhlíkovému, držiteli toho gruntu,

za hotový 4 zl 12 gr prodal. A tak dotčený David na tom gruntě nic více nemá.
Leta 1615 za fojta Jana Lonského Mikuláš Uhlíků položil za grunt Petrovi Jana Hlouškaa du Sudoměřic 4 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Lonského Mikuláš Uhlíků položil za gr[unt] Petrovi Jana Hlouška do Sudoměřic 4 zl.
Letha 1617 za fojta Pavla Hanby Mikuláš Uhlíků položil za grunt Petrovi Jana Hlouška do Sudo[měřic] 4 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Lonského Mikuláš Uhlíků položil za grunt Petrovi Jana Hlouška do Sudomě[řic] 4 zl.
Vyhledalo se, že n[ebožtík] Mikuláš Uhlík za ten g[runt] vyplatil 177 zl 22 gr 3 ½ den.

Pusté

Letha 1626 za fojta Jana Lonského posmrti Mikuláše Uhlíka poněvadž po neboštíkovi žádných sirotků nezůstalo, odveden jest tento grunt požár s půl lánem roli, s jednou štěpnicí v Perunském, též s jednou roubanicí v lese, a s jednou loukou v Kruhu Václavovi Uhlíkovi, bratru neboštíkové[mu], v té summě, což se za něj dopláceti. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za stavení a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Jíra Čepička a Mikuláš Zálešákových SRSaN. Na tom ut s[upr]a gruntě má se dopláceti 22 zl 7 ½ gr.
Letha 1629 za fojta Jana Lonského Václav Uhlík položil za gr[unt] Adamovi Peléškovi 2 zl.
Letha 1630 za fojta Jíry Košíka Václav Uhlík položil za gr[unt] Adamovi Peléškovi peněz ročních 4 zl.
Letha 1631 za fojta Jana Šarovce Vácslav Uhlík položil za gr[unt] Adamovi Peléškovi peněz ročních 4 zl.
Letha 1632 za fojta ut s[upr]a Vácslav Uhlík položil za gr[unt] Adamovi Peléškovi peněz ročních 2 zl.
f 377a
Letha 1634 za fojta Martina Lonského Václav Uhlík položil Adamovi Peléškovi peněz ročních jemu náležejících, zůstávají za ouřadem rohatecským, ty přijal Adam Polefarský(!) 1 zl.
Letha 1636 za fojta Mathouše Lonského Václav Uhlík položil za grunt Adamovi Peléškovi, kteréž on př[ijal], 2 zl.
Letha 1637 za fojta Mathouše Lonského Václav Uhlík položil za grunt Adamovi Peléškovi, kteréž přijal 2 zl.
Letha 1638 za fojta Matouše Lonského jakož ještě na tom gruntě náleželo nápadníkům Adama Peléškova summy 5 zl 7 gr
3 ½ den, ty jest Václav Uhlík skoupil od vejš napádníků za
3 zl 2 gr.
A tak má grunt svůj docela zouplna zaplacený.

Letha Páně 1649 za fojta Jiříka Kratochvíle po zemřetí Václava Uhlíka vedle poručenství jest takový grundt z tím ze vším příslušenstvím Kašparovi synu svému za zaplacený a žádnému v ničem nezávadný z půl lánem roli, štěpnicí v Perunských, s roubanicí v lese, loukou za humny odporučil. A tak bude míti ten grundt tenž Kašpar docela zaplacený. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Mikuláš Bureš, Jan Prchlý
SRSAN.