Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

10 Grunt Martina Kordíka

f 97a

Ten Martin vejš psaný má grunth svůj z říkou, z štěpnicemi, roubanicí a loukou od dávních leth zaplaceno.

Letha [15]97 prodán grunt nahoře psaný z roubanicí, z říkou, štěpnicí a loukú i se vším tím příslušenstvím po n[ebožtíku] Martinovi Kordíkovi, tak jakž jej sám v držení byl, za summu 124 zl Ance, matce těch sirotků, a Jírovi, synu jejímu. Závdanku položili hned při odevzdávce 5 zl a ostatek platiti mají od letha [15]98 po 4 zl. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Holých, Jan Zálešák, Martin Makrle, Jan Mikulových S.S.A.N.
Matka těch sirotků na tom gruntě díl svůj porazila 28 zl
15 gr.
Leta 1598 položila Anka, vdova pozuostalá po n[ebožtíku] Martinovi Kordíkovi, za statek svůj 4 zl.
Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy položila Anka Kordíčka za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kordíka 4 zl.

Letha 1602 za fojta Vávry Šarovcového Anka, mateř s[irotků] n[ebožtíka] Martina Kordíka, pustila podsedek ut s[upr]a s těmi všemi případnostmi, jakž nahoře psáno jest, Jírovi synu svému, jakž jej sama byla koupila, za summu 124 zl. Z toho sobě srazil, což jest spolu s mateří budouc na něm zaplatil
6 zl 15 gr, ostatek platiti má od letha 1603 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Kordíků, Macek Buršů, Martin Vodička, Jan Šarovec S.R.S.A N.
f 97b
Ta summa, kteráž se dopláceti má, náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Kordíka předních peněz 82 zl 15 gr.
Ance, mateři s[irotků] n[ebožtíka] téhož Martina Kordíka, dílu jejího i s tím, což zaplatila 35 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Doubravy položil Jíra Kordíků za statek ut s[upr]a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kordíka
4 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky položil Jíra Kordíků za statek ut s[upr]a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kordíka
4 zl.
Pustý místo

Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského Mikuláš Kordíků i na místě jiných nápadníků prodal grunt z řekou, štěpnicí v Kruhu a loukú, s roubanicí v lesi a jiným k tomu příslušenstvím Šimkovi Radějovskýmu za summu 80 zl bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a při Vánocích po 3 zl. Odevzdáno za volné a svobodné. Rukojmě Valenta Syslů, Jíra Košíků, Mathouš Lonský SRSAN.

Na tom gruntě náleží předních peněz:
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Kordíka 45 zl. K tomu jsou nápad[níci] tito: Jan, Mikuláš, Kateřina, Markéta, Dorotha, dítky neb[ožtíka] Šťastného Kordíka, přijde na každého po
7 zl 15 gr.
Anně, mateři s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Kordíka, dílu jejího i s tím, což zaplatila 35 zl.
Téhož letha ut s[upr]a položil Šimek Radějovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kordíka 3 zl. Z toho dáno Janovi 15 gr, Mikulášovi 15 gr, Margitě 15 gr, Dorothě 15 gr.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka položil Šimek Radějovský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kordíka 3 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského položil Šimek Radějovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kordíka 3 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka položil Šimek Radějovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kordíka 3 zl.
f 98a
Letha 1613 za fojta Jana Lonského položil Šimek Radějovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kordíka 3 zl.
Jakož náleželo Dorotě do Kyjova dílu jejího ještě na tomto gruntě peněz 10 zl, takový peníze jest prodala Šimkovi Radějovskýmu za hotový 1 zl. A tak tu nic nemá. A tak již Šimek nebude povinen plati[ti] než po 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Lonského položil Šimek Radějovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kordíka 2 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Lonského Šimek Radějovský položil za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Kordíka
2 zl.
Letha 1617 za fojta Pavla Hanby Šimek Radějovský položil za grunt peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kordíka lonských a letoších 4 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Lonského Šimek Radějovský položil za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kordíka 2 zl.

Letha 1624 za fojta Jana Lonského Šimek Radějovský prodal ten požár s řekou a se vším k tomu gr[untu] příslušenst[vím] Janovi Kutalovi za 100 zl. Závdanku jemu dal 2 zl, ostatek platiti má ročně po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Vítek Šatopleta a Pavel Vazač SRSaN.
Leta 1630 za fojta Jíry Košíka Jan Kutal položil za ten gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kordíka 3 zl. Zůstávají za ouřadem.
Leta 1632 za fojta Jana Šarovce Jan Kutal položil za ten gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kordíka peněz ročních 2 zl.
Leta 1633 za fojta Jana Šarovce Jan Kutal položil za gr[unt] a říku na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kordíka peněz ročních, kteréž jako i ut s[upr]a zůstávají za ouřadem, 2 zl.

Letha 1634 za fojta Martina Lonského Jan Kutal položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Kordíka, zůstávají za ouřadem rohateckým, jsou odvedeny Kateřině 2 zl.
Letha 1635 za fojta Mathouše Lonského Jan Kutal položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Kordíka, přijala Kateřina 1 zl.
A cožkoliv Jan Kutal, totiž 12 zl, na tomž gruntě vyplatil, ty jest z strejcovský lásky Mikuláše Šablovému synu Janovi daroval. A tak tenž Jan Kutal nic více na tomž gr[untě] nemá.

Pustý
f 98b
Letha Páně 1653 za fojta Jana Křižáčka prodali starší, plesník a nápadníci svrchu psanou říku po Šimkovi Radiovském Janovi Kutalovi za summu 40 zlm, platiti má ročně, komu náležeti bude, po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Jan Radiovský a Matouš Vala S.R.S.a N.R.
A ti nápadníci, totiž Jan Radiovský, [ze] své dobré vůle pouští štěpničku slove Kruh za zaplacenou témuž Janovi Kutalovi.