Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

20 Grunt Jíry Lejcha

f 206a

Ten Jíra Lejch sobě sám podsedek vystavěl a místo k němu koupil, kterejžto grunth, majíc k němu vinohrad na Strážnicku v Dolní hoře a louky, s tím se vším má jej již zaplacenej.

Ten napřed psaný Jíra Lejcha umřel, Margeta, manželka téhož Jiříka, ten podsedek ukoupila se štyřma loučkami, koňmi dvěma, vůz, pluh s železy, brány, dobytka hovězího, svin šestero, ovec osmero, šatů ložných 1 lůže, z vinohradem v Tmicích
4 grefty v novosadích i s náčením cínovým i jiným vším hospodářstvím za summu 104 zl. Závdanku dáti má letha [15]95 při Vánocích 4 zl a ostatek platiti má od letha [15]96 při Vánocích pořadně po 3 zl. Rukojmě za placení gruntu a povinnosti panské zejména tito: Jan Holých, Lukáš Šimkuov, Kašpar Slovák.
Letha [15]95 položila Margeta Lejchová za grunth a statek jí prodaný 4 zl.
f 206b
Letha [15]96 Jan Doubrava se k té Margetě n[ebožtíka] Jíry Lejchy přiženil a grunt napřed psaný ujal a na něj roční peníze položil 3 zl.
Letha [15]97 položil Jan Doubrava za grunth 3 zl.
Leta 1598 položil Jan Doubrava za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Lejchy 3 zl.
A na díl Margity manželky své sobě na gruntě svým totiž sráží 64 zl 20 gr.
A což ji z vinohradu náleželo, to ona odvedla, aby na samý sirotky ty peníze šly, tak jakž se při statku v rejstřích sirotčích spraviti moci budeš.
A tak grunt svůj zouplna zaplatil, však ještě povinen doplatiti 26 zl 10 gr.

Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy prodal týž Jan Doubrava podsedek ut s[upr]a ze 4 roubanicemi, v lese jedna a v poli tři, ze dvěma hony osetím, se dvěma koňmi, s vozem, s pluhem, z železy a jednou bránou a jiným příslušenstvím Petrovi Pospíšilovi za summu 70 zl. Závdanku jemu dal 7 zl, ostatek platiti má od leta [15]99 po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Jan Vaňků, Filip Pevných, Jíra Košíků, Jíra Měšťánek S.R.S.N.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Petr Pospíšil za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Lejchy 3 zl.
f 207a
Letha 1603 za fojta Jana Doubravy Filip Popíšil prodal grunt ut s[upr]a ze 4 roubanicemi, v lese jedna a v poli tři, s kusem roli u Roudníčka na Zahrádkách Janovi Kosteleckýmu za summu 70 zl. Závdanku jemu dal 4 zl a pustil jemu, což zaplaceného měl 6 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a

po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Miletínský, Martin Zálešáků S.R.S.A N.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Kostelecký za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Lejchy 3 zl.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Lejchy 20 zl 10 gr, placením od letha 1604 po 3 zl.
Markytě, mateři těch sirotků, na posledních penězích 18 zl
10 gr, ty jest z lásky těmž sirotkům Jíry Lejchy pustila. A tak ona na tom gruntě nic nemá.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Doubravy 18 zl 10 gr.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky položil Jan Kostelecký na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Lejchy 2 zl.

Pustý místo

Letha 1614 za fojta Jana Lonského týž fojt a starší prodali požár místo pustý se vším k němu příslušenstvím Janovi Papežovi za summu 12 zl bez závdanku a platiti má pořadně od letha 1617 po 2 zl. Odevzdáno mu to místo za volný a svobodný. Rukojmě za placení a stavení tohoto gruntu Václav Uhlíků a Jan Bělín slíbili rukou společní AN.
Jakož jest Václavovi Uhlíkovému na tom gruntě náleželo
6 zl, ty jest Janovi Papežovi pustil. A tak tu nic nemá.
Letha 1617 za fojta Pavla Hanby Jan Papež položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Lejchy 1 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Lonského Jan Papež položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Lejchy 1 zl.

Pusté
f 207b
Leta 1641 za fojta Mikuláše Šably týž fojt s ouřadem prodali grunt podsedek pustý Jurovi Pavlíčkovému za summu 30 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za stavení a placení gruntu Martin Svoboda a Mikuláš Bureš S.R.S.A N. Ty peníze náleží všecky obci rohatecské.
Letha 1645 za fojta Mikuláša Burša Jura Pavlíčků položil peněz ročních obci rohatecský 1 zl.
Letha 1646 za fojta Mikuláša Burša Jura Pavlíčků položil peněz ročních obci rohatecký 1 zl.

Letha Páně 1652 za fojta Jana Křižáčka prodali fojt a starší ten svrchu psané podsedek po Jurovi Pavlíčkovi Václavovi Kratochvílovi za summu 30 zlm, platiti má ročně, komu náležeti bude, po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za zaplacení i povinnosti J.H.M. a obecní Matěj Hanák a Kryštof Krizilda S.R.S.a N.R.

A jakož k tomuž podsedku svrchu psanému chmelinec náležel, takový jest na pasuňky J.H.M. pro dobytek obrácen, naprotiv tomu zase témuž Václavovi Kratochvílovi jest dána kus roli u Roudníčka pod činží, kterouž užíval Václav Uhlík.
f 208a
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a fojta Jana Machových prodán jest týž grunt Janovi Soškových za summu 10 zl bez závdanku, platiti má každoročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obení Jíra Štěrba a Pavel Piškule S.R.S.N.
K tomu gruntu náleží roubanice pod louky pod plat, roubanice v Perunském pod plat, chmelinec u Roudníka tolikéž pod plat.