Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

48 Grunt Matouše Vaňka Kubového

f 495a

Letha 1587 ten Matouš má grunth po neb[ožtíku] Vaňkovi Kubovi otci svém koupenej, za kterejž měl bratřím a sestrám svejm 480 zl po letech vyplniti.
I nachází se, že j[es]t tenž Matouš od letha vejš psaného až do letha [15]92 i s poraženejm dílem svejm vyplnil 162 zl 8 gr 4 den a mimo to ještě dopláceti zůstává níže psaným sestrám a bratřím svejm, tak jakž v rejstřích o tom položeno jest, 301 zl 8 gr 4 den. Na to jest jim položil 31 zl a tak ještě dopláceti zůstává od letha [15]93 při Vánocích po 10 zl – 270 zl 8 gr 4 den.

Letha [15]93 položil Matouš peněz purgkrechtních 10 zl.
Letha 1594 Matouš vejš psaný položil za grunth peněz purgkrechtních 10 zl.
Letha 1595 položil Matouš vejš psaný za grunth peněz purgkrechtních 10 zl.
Téhož letha [15]95 Matouš nahoře psaný koupil jest na gruntě svém peněz od Ondry Jana Vaňkových, které jemu po Janovi otci jeho náležely, 39 zl 5 den.
f 495b
Letha [15]96 položil Matouš za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 zl.
Letha [15]97 položil Matouš za grunt 10 zl. Ty přijal Martin Plesník z Petrova na díl Doroty manželky své.
Letha [15]98 položila Anka, vdova pozuostalá po n[ebožtíku] Matoušovi Vaňka Kubovýho, za g[runt] 10 zl. Z toho dáno Pavlovi Kotkovýmu do Bobalova na díl Kateřiny manželky jeho
5 zl a Lukášovi Zemanovi na díl Aliny manželky jeho dáno
5 zl.

Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy prodán grunt pozůstalý po n[ebožtíku] Matoušovi Vaňkovejch s půl láním roli, s vinohradem v Staré hoře, se dvěma štěpnicemi, jedna v lese a druhá v Rakovnice, se dvěma roubanicemi v Kruhu, se dvěma koňmi, s vozem,s pluhem, s jednou bránou, se čtyrmi hony osetí a jiným k tomu gruntu příslušenstvím Janovi Doubravovi za summu 310 zl. Závdanku dal 12 zl, ostatek platiti má od leta [15]99 po 10 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Kašpar Uhlíků, Jan Jakubů, Jíra Mádva, Ondra Martinkových SRSN.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Doubrava za grunt svůj 10 zl. Z toho vzal Pavel Kotků 5 zl do Bobalova a Martin Plesník 5 zl do Petrova.
Jakož náleželo Alině, sirotku n[ebožtíka] Vaňka Kubového na tomto gruntě spravedlnosti summy 78 zl 25 gr 5 den, takové peníze Lukáš Zemanů manžel její prodal Janovi Janovi Doubravovi za hotových 16 zl. A tak tu Alina nic nemá.

Na tom gruntě náleží podle bedlivého vyhledání osobám těmtto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Vaňka Kubového otcovského dílu 39 zl 5 den.
Dorotě Plesníčce do Petrova 34 zl 10 gr 5 den.
Kateřině Kotkovej do Bobalova 55 zl 10 gr 5 den.
Nápadníkům n[ebožtíka] Matouše Vaňka Kubového 107 zl 22 gr 1 den.
Anně, manželce n[ebožtíka] Matouše Vaňka Kubového, kteréž jsouc vdovou položila 10 zl.
f 496a
Mathouš Vaňka Kubového zemřel a spravedlnosti po sobě, což na tomto gruntě zaplatil, po sobě zanechal 100 zl 22 gr 1 den. Ta spravedlnost připadla na děti strejčený jeho, totiž na Martu, dceru od Martina zplozenou, do Bojanovic, na dítky od Pavla zplozené, na dítky od Šťastného zplozené, na dítky od Jana zplozené, to jest na 4 díly, přijde každému na díl jeho po 25 zl 5 ½ gr.
Ten rozdíl omylem se stal, při statku 60 Mathouše Vaňka Kubového o tom lepší správu najdeš.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody Markyta Doubravová položila za grunt 8 zl. Z toho přijala Plesníčka do Petrova
4 zl a Kateřina Kotkova žena 4 zl.

Letha 1603 za fojta Jana Svobody prodán grunt pozůstalý po n[ebožtíku] Janovi Doubravovi s půl láne[m] roli, s vinohradem v Staré hoře, se 2 štěpnicemi, jedna v lese a druhá v Rakovnice, se 2 roubanicemi v Kruhu, se 4 koni, s vozem, pluhem, bránou a jiným k tomu příslušenstvím Markytě, pozůstalé vdově po témž Janovi Doubravovi, za summu 310 zl. Z toho sobě srazila dílu svého, což na ni přišlo 92 zl 27 gr
6 den, ostatek platiti má od letha 1604 po 10 zl. Odevzdáno to všecko za volné a svobodné. Rukojmě Jíra Okáň, Mikuláš Kordíků, Jan Šavla, Mikuláš Miletínský S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Vaňka Kubového dílu otcovského 39 zl 5 den, též nápadu po Mathoušovi strejci jejich 42 zl
10 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Jana Vaňka Kubového nápadu po Mathoušovi strejci jejich 42 zl 10 gr 5 den.
Dorotě Plesníčce do Petrova dílu otcovského 34 zl 10 gr
5 den, též nápadu po Mathoušovi bratru jejím 42 zl 10 gr.
Kateřině Kotkové na Bobalov dílu otcovského 51 zl 10 gr
5 den, též nápadu po Mathoušovi bratru jejím 42 zl 10 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Doubravy naposledy 25 zl 27 gr 6 den.

Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky položil Matras za grunth 10 zl. Z toho dáno Kateřině Kotkovej na díl otcovský
5 zl a Dorotě Plesníčce 2 zl 15 gr, na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Vaňka Kubového 2 zl 15 gr.
f 496b
Letha 1606 zpuštěno od p[ana] ouředníka Markytě Matrasové, aby platila toliko po 8 zl.
Stalo se bedlivé vyhledání a rozdíl, co komu z nápadníků z toho gruntu náleží, jakž níže rozepsáno jest:
S[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Vaňka Kubového dílů otcovských i nápadu po dítěti Mathouše Vaňka Kubového 50 zl 9 gr 2 den.
S[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Jana Kubového po dítěti Mathouše Vaňka Kubového nápadu 13 zl 23 gr 4 den.
Dorothě Plesníčce do Petrova dílu otcovského i nápadu po dítěti Mathoušovém ut s[upr]a 45 zl 19 gr 2 den.
Kateřině Kotkové do Bobalova dílu otcovského i nápadu po dítěti Mathoušovém 60 zl 4 gr 2 den.
Anně, manželce neb[ožtíka] Mathouše Vaňka Kubového, mimo těch 31 zl, kteréž jsou na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem a jí náležejí, ještě zuostává 12 zl 4 gr 3 den.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Doubravy posledních peněz 15 zl 27 gr 6 den.

Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského položila Markyta Matrasova za grunt 5 zl.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka položila Margita Matrasova za gr[unt] na s[irotky] n[ebožíka]Pavla Vaňka Kubového 5 zl. Z toho dáno Martinovi Plesníkovi do Petrova na díl Doroty manželky jeho 2 zl a Janovi Mikulovýmu, nápadníku Pavla Vaňka Kubového, na díl Doroty manželky jeho 3 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Lonskýho položila Margita Matrasova za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Vaňka Kubového 5 zl. Z toho dáno Martinovi Plesníkovi do Petrova na díl Doroty manželky jeho 3 zl a Janovi Mikulovýmu, nápadníku Pavla Vaňka Kubovýho na díl Doroty manželky jeho 2 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka položil Jan Papež, manžel Markyty Matrasky, za g[runt] 5 zl. Z toho dáno Martinovi Plesníkovi do Petrova na díl Doroty manželky jeho 3 zl a Janovi Mikulový[mu] na díl Doroty, manželky Pavla Vaňka Kubového, dáno 2 zl.
f 497a
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho položil Jan Papež, manžel Markyty Matrasky, za grunt 5 zl. Z toho dáno Martinovi Plesníkovi 4 zl a Janovi Mikulášovýmu na díl Doroty, manželky [Pavla] Vaňka Kubového dáno 1 zl.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Jan Papež i s Margitú manželkú svou prodal grunt s půl lánem roli, s polovicí osetí, ze 2 koňmi, z vozem, pluhem, bránú a jiným hospodářstvím,
s půl achtelem vinohradu v Staré hoře na Sudoměřicku, z štěpnicí v lesi a druhou v Rakovnici, ze 2 loukami v Kruhu a z chmelincem u Roudníku Václavovi Uhlíkovýmu za summu 310 zl. Závdanku jemu dal 15 zl, ostatek platiti má od letha 1614 po
8 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Sýkora, Mikuláš Zálešáků, Mikuláš Miletínský, Jan Uhlíků SRSAN.
Z toho gruntu vedli bedlivého vyhledání náleží těmto osobám:
Nápad[níkům] n[ebožtíka] Pavla Vaňka Kubového Kateřině a Dorotě, dítkám jeho 42 zl 4 gr 2 den.
Nápad[níkům] n[ebožtíka] Ondry Vaňka Kubového Anně a Janovi 13 zl 23 gr 4 den.
Martinovi Plesníkovi do Petrova po Dorotě manželce jeho
33 zl 19 gr 2 den.
Kateřině Kotkové do Bobalova 60 zl 4 gr 1 den.
Anně, manželce n[ebožtíka] Matouše Kubového, mimo těch
31 zl, kteréž jsou za JM Pánem, 12 zl 4 gr 3 den.
Martě, dceři n[ebožtíka] Martina Vaňka Kubového, do Bojanovic 4 zl 5 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Doubravy 15 zl 27 gr 5 den.
Janovi Papežovi na posledních penězích 112 zl 26 gr 6 den.

Letha 1614 za fojta Jana Lonského položil Václav Uhlíků za grunt svůj peněz 8 zl. Z toho dáno Martinovi Plesníkovi 4 zl a Janovi Mikulovýmu na díl manželky jeho 2 zl a Kateřině napřed psané též dáno 2 zl.
f 497b
Leta 1615 za fojta Jana Lonského Václav Uhlíků položil za grunt 8 zl. Z toho vydáno Janovi Mikulovému po Dorotě manželce jeho, nápadnici po n[ebožtíku] Pavlovi Vaňka Kubového, 1 zl, Kateřině sestře též Doroty 1 zl, Martinovi Plesníkovi do Petrova dáno 2 zl, Kateřině Kotkové do Bobalova při právě zanecháno 4 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Lonského Václav Uhlíků položil za g[runt] 8 zl. Z toho dáno Janovi Mikulovému 1 zl, Kateřině sestře Dorotiné 1 zl, Martinovi Plesníkovi do Petrova 3 zl, Kateřině Kotkové do Bobalova 3 zl.
Letha svrchu psaného jakož náleželo Kateřině sestře Dorotiný 17 zl 4 ½ gr, takové peníze prodala Václavovi Uhlíkovi za hotových 3 zl 13 gr. A tak ta Kateřina nic nemá.
Letha 1617 za fojta Pavla Hanbového Václav Uhlíků položil za grunt peněz ročních 8 zl. Z toho dáno Janovi Mikulovému
2 zl, Martinovi Plesníkovi do Petrova 3 zl a Kateřině Kotkové do Bobalova 3 zl.

Leta Páně 1618 za fojta Jana Lonského Václav Uhlíků položil za grunt peněz ročních 7 zl. Vydáno z toho Janovi Mikulovému
1 zl, Martinovi Plesníkovému do Petrova 3 zl a Kateřině Kotkové do Bobalova 3 zl.

Letha 1624 za fojta Jana Lonského svrchu psaný Václav Uhlíků prodal ten požár s půl lánem roli, ze dvěma štěpnicemi, kteréž leží jedna v lese a druhá v Rakovnicích, též ze dvěma loukami v kruhu Václavovi Piškulovi za touž summu, jakž jej sám měl, totiž za 310 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 4 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Haléřek, Jan Mikulových, Mikuláš Bureš a Mikuláš Zálešák SRSAN.
A jakož jest Václav Uhlík na tom gruntě i s koupenými penězi 71 zl 4 ½ gr vyplnil, takové peníze témuž Václavovi Piškulovi za 3 zl peněz hotových prodal. A tak Václav Uhlík na tom gruntě nic více jmíti nebude.
f 498a
Letha 1630 za fojta Matouše Lonského s povolením pana ouředníka strážnicského na nadepsaným gruntě Václavovi Piškulovi na summě prodaje, poněvadž on místo pusté ujal, tak mnoho jest spuštěno, totižšto což by na napodruhý, kteříž by zemřeli a jinších žádnejch přátel po sobě nezanechali, to se jemu všecko upouští.

Letha 1634 za fojta Matouše Lonského Jan Mikulových jakož ještě na tom gruntě po manželce Dorotě svej vlastní nápadu se vyhledalo v summě 16 zl, ty jest prodal Václavovi Piškulovi za summu 6 měřic rži. A tak tu již na tom gruntě Jan Mikulových žádné spravedlnosti nemá.
Letha 1635 za fojta Mathouše Lonského Václav Piškule položil za grunt 2 zl. Zůstávají za ouřadem, komu náležeti budou. Ty peníze na místě manželky Kateřiny přijal Šimon Oulehla.
Letha 1636 za fojta Mathouše Lonského Václav Piškule položil za grunt Šimonovi Oulehlovi, kteréž on přijal na místě Kateřiny manželky 2 zl.
Letha 1637 za fojta Mathouše Lonského Václav Piškule položil za grunt, ty přijal Šimon Oulehla 2 zl.
Leta 1638 za fojta Matouše Lonského Václav Piškule položil za grunt 2 zl. Ty přijal Šiomon Oulehla.
f 498b
Leta Páně 1639 z fojta Matouše Lonského Anna, manželka n[ebožtíka] Václava Piškule, položila za grunt peněz ročních
2 zl. Ty přijal Šimon Oulehla.

Letha 1640 za fojta Mikuláše Šabla a starších jeho jest ten zvrchu jmenovaný grunt ze vším příslušenstvím prodán po zemřetí Václava Piškuly předka jeho Václavovi Křižáčkovi za summu 310 zl bez závdanku, placením poročně po 2 zl. Od[evzdán] za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a povinnosti panské i obecní Jan Šarovec a Ondra Vaňků SRSaN.
Leta 1641 za fojta Mikuláše Šably tak co neboštíka Václava Piškule, souseda rohateckého, na svrchu psaným gruntě vyplatil a za skoupené peníze, totiž 71 zl 4 ½ gr peněz hotových 3 zl moravské Václavovi Uhlíkovi dal a poročně na témž gruntě zase vyplaceno jest předně 15 zl a potom 10 zl, ty sou všeckny peníze na manželku Annu neboštíka Václava připadly a ona jich zase Václavovi Křižáčkovi jakožšto manželu svému připsati dala. A tak zouplna na témž gruntě zaplaceného má v summě
96 zl 4 ½ gr.
Letha 1646 za fojta Martina Veselskýho Václav Křižáček položil a zůstávají za ouřadem 1 zl.
Letha 1648 za fojta Martina Veselského Václav Křižáček položil a ten přijal nápadník po nebo[žtíku] Šimonovi Oulehlovi 1 zl. A za 1646 také jemu odevzdán jeden zlatý jest témuž nápadníku.
f 499a
Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a fojta Jana Machových prodán jest týž grunt Pavlovi Piškulovi za summu 70 zl bez závdanku, platiti má každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Kašpar Uhlík a Jan Soška SRSN.
K tomu gruntu náleží štěpnice v lese pod plat, druhá v Rakovnici také pod plat, louka kde se jde ke mlejnu bez platu, druhá co se jde k Rohátce bez platu, chmelinec u Roudníka pod plat, půl lánu roli.