Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

35 Grunt Jíry Mádvova

f 364a

Letha 1587 Jíra Mádvů koupil j[es]t grunth svůj za 90 zl, na kterejž do letha [15]92 vyplnil i z závdankem 45 zl a ještě od letha [15]93 při Vánocích dopláceti zůstává 45 zl, ty má pokládati po 2 zl.
Náleží z nich Kašparovi Uhlíkovému a Janovi Švirgovi do Kněždubu 10 zl. Ty jim jíti mají letha [15]93 při Vánocích po 3 zl a od letha [15]94 po 5 zl a letha [15]95 2 zl.
Týž náleží na kostel rohatecký peněz odkázaných 2 zl. Ty se mají letha [15]93 při Vánocích položiti.
Item Jírovi Hřebavýmu též náleží 33 zl. Ty se mají jemu pokládati, když napřed psané osoby svou spravedlnost vyberou, též po 5 zl.

Letha [15]93 při Vánocích položil Jíra Mádva 5 zl. Ty vzali Jan Švirgů a Kašpar Uhlíků.
f 364b
Letha 1594 Jíra Mádvových položil za grunth svůj peněz purgk[rechtních] 5 zl. Z toho dáno Martinovi Kvasničkovi
2 ½ zl, Kašparovi Uhlíkovi dáno 2 ½ zl.
Letha [15]95 položil Jíra Mádvových za grunth peněz purgkrechtních 5 zl. Z toho dáno na kostel 2 zl a Jírovi Hřebavému též dáno 3 zl.
Letha [15]96 položil Jíra Mádvových za grunt, kterej Jíra Hřebavý přijal, 5 zl.
Téhož letha [15]96 přikoupil Mádva louku v Kruhu v Kněhnicích od Mikuláša Miletínskýho za 10 zl k gruntu své[mu], za kterouž hotové peníze dal. A tak nic dlužen za ni není. Odevzdána za volný a svobodný.
Letha [15]97 položil Jíra Mádvových Jírovi Hřebavýmu 5 zl.
Leta [15]98 Jíra Mádva skoupil na svým gruntě od Jíry Hřebavýho summy 20 zl, dal za ně peněz hotových 9 zl 15 gr. Stalo se u přítomnosti Doroty, manželky Jíry Hřebavýho.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplacený má.
f 365a
Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy Jan, syn n[ebožtíka] Jíry Mádvy, ujal grunt se vším hospodářstvím, jakž v rejstřích sirotčích zapsáno stojí, i s půl vinohradem v Staré hoře v summě 120 zl. Z toho sobě porazil dílu svého 50 zl a tak zuostává ještě dopláceti mimo sražení dílu svého summy 70 zl, placením od letha 1600 po 5 zl. Odevzdáno jemu to za volné a svobodné. Rukojmě Jan Filipových Vaňka, Blažek Polák, Jan Doubrava S.R.S.N.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody položil Jan Mádvů za statek ut s[upr]ana s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mádvy 3 zl. Ty přijal Michal Vitulových na díl Kateřiny ženy své.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky položil Jan Mádvů za statek ut s[upr]a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mádvy 5 zl. Ty přijal Michal Vitulových na díl Kateřiny ženy své.

Letha 1606 za fojta Mikuláše Uhlíka Kateřina, Michala Vitulových manželka, spustila z summy své Janovi Mádvovi
20 zl, kteréž se je[mu] vypisují, ostatek jemu puštěno na placení po 3 zl.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského položil Jan Mádvů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mádvy 3 zl.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka položil Jan Mádvů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mádvy 3 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského položil Jan Mádvů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mádvy 3 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka položil Jan Mádvů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mádvy 2 zl.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jan Mádvů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mádvy 3 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Lonského položil Jan Mádvů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mádvy 3 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Lonského Jan Mádvů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mádvy peněz 3 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Lonského Jan Mádvů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mádvy 3 zl.
Letha 1617 za fojta Pavla Hanby Jan Mádvů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mádvy 3 zl.
f 365b
Letha 1618 za fojta Jana Lonského Jan Mádvů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mádvy 3 zl.

Letha Páně 1623 za fojta Jana Lonskýho po smrti neboštíka Jana Mádvového prodán jest grunt tento s vinohradem i s jiným příslušenstvím, jakž jest neboštík Jan Mádva v držení a užívání byl, Jurovi synu jeho za summu 100 zl. Závdanku dal
4 zl, který přijali fojt a starší rohat[ečtí], a platiti jej má po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Jan Bříza a Jura Čepička S.R.S.A N.
Pusté

Letha Páně 1629 za fojta Jana Lonského fojt a starší prodali ten grunth (kromě vinohradu) s půl lánem roli i s jiným k tomu přináležejícím příslušenstvím Janovi Křižáčkovi bez závdanku za 80 zl, platiti jej má ročně po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Šindler a Říha Mela
S.R.S.a N.

Letha 1631 za fojta Jana Šarovce Jan Křižáček prodal ten grunth s půl lánem roli Gregorovi Jochovi bez závdanku za summu 80 zl, platiti jej má ročně po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Lonský a Mathouš Lonský S.R.S.a N.

Letha 1636 za fojta Mathouše Lonského týž fojt s ouřadem prodali grunt s polouláním Fridrichovi Zběravému za 80 zl s tím příslušenstvím od starodávna k němu přináležejícím, na placení ročně komu náležeti bude po 2 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské [i] obecní a placení gruntu Jura Kratochvíle a Martin Němec SRSN.
f 366a
Letha 1639 za fojta Matouše Lonského týž fojt s ouřadem prodali grunt s polouláním zase Gregorovi Jochovi bez závdanku za summu 80 zl, placení ročně komu náleží po 2 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě Václav Uhlík, Macek Janota SRSN.
Letha 1640 za fojta Mikuláše Šably Gregor Joch za grunt svůj položil 4 zl. Zůstávají za ouřadem.
Letha 1645 za fojta Mikuláša Burša Gregor Joch položil za gr[unt] svůj, zůstávají za ouřadem 2 zl.

Pustý

Letha Páně 1649 za fojta Jiříka Kratochvíle Gregor Joch zemřel, po něm zůstal grundt s poloulánem roli, štěpnice, louka, roubanice a chmelnice. To aby pustý déleji nezůstalo, prodán ten grundt se vším tím příslušenstvím Tobiášovi Kryštofovi od téhož fojta a ouřadu za summu 40 zl bez závdanku, placení komu náležeti budou po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jiřík Kratochvíle, Jan Prchlý SRSAN.

Letha Páně 1660 za ouřadníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jakuba Soboty prodán jest týž grunt po Tobiášovi Kryštofovi ze vším příslušenstvím, tak jakž jej sám byl ukoupil, s půl lánem roli, štěpnicí, loukú, roubanicí a chmelnicí za 40 zl Mikulášovi Slavíkovi bez závdanku, platiti jej má, komu náležeti bude, po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Mikuláš Bureš a Jakub Sobota SRSN.