Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

8 Grunt Matouše Sysle

f 674a

Ten Matouš sobě sám podsedek ustavil a má jej zaplacenej.

Ten nahoře psaný Matouš umřel, grunth jeho prodán Valentovi synu svému za summu 60 zl. Z toho sobě díl svůj, což mu na tom gruntě po n[ebožtíku] otci jeho náleželo 12 zl 8 gr 4 den, srazil a od Kateřiny macoše své díl její 12 zl 8 gr 4 den koupil. A tak ještě od letha [15]95 ostatek platiti má po 2 zl. Rukojmě Ondra Martinkových, Jan Syslových, Tomáš Letovský S.R.S.N.
A mimo ty sražené díly položil závdanku peněz hotových 4 zl a tak dopláceti zůstává 31 zl 12 gr 4 den.
Letha [15]95 Valenta nahoře psaný koupil od Macka bratra svého spravedlnosti, což jemu na tom gruntě náleželo 11 zl 20 gr 4 den.
Též od Babuši koupil, což jí na tom gruntě náleželo 11 zl 20 gr 4 den.
Více koupil od Jana bratra svého, což jemu na tom gruntě náleželo 8 zl 1 gr 2 ½ den.
A tak grunt svůj zouplna zaplacenej má.
f 674b
Letha 1600 za fojta Jana Butě Vala Sysel prodal podsedek ze dvěma rúbanicemi, loukú u humna i z třemi kusy roli Janovi bratru svému za summu 50 zl. Závdanku jemu dal 3 zl, ostatek platiti má od letha 1601 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Lonský, Martin Záblacký, Jíra Hanáček
SRSAN.
Letha 1601 za fojta Vávry Šarovcového položil Jan Syslů za podsedek Valentovi bratru svému 1 zl.
Letha 1602 za fojta Vávry Šarovcového položil Jan Syslů za podsedek Valentovi bratru svému 1 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody položil Jan Syslů za podsedek Valentovi bratru svému 2 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky položil Jan Syslů za podsedek Valentovi bratru svému 2 zl.

Letha 1606 za fojta Mikuláše Uhlíka Jan Syslů prodal požár ut s[upr]a ze 2 roubanicemi, z loukou u humen Jírovi Filipovýmu švagru svému za summu 35 zl bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Mádvů, Matouš Snovidský S.R.S.N.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského položil Jíra Filipů za grunt 1 zl.

A jakož skrze humno toho Jíry Filipové[ho] průjezd u mostu udělán jest a za tou škodu, poněvadž nemálo stromoví posekáno jest, i země z louky jeho na dělání hatí k mostu velikému nemálo pobráno, a aby se k opravování těch hatí bráti mohlo, jest jemu kus roli u Rúdníčka slově v Krakovanech, kterouž pod skopní užíval, jemu a budoucím držitelům toho podsedka dáno jest, tak aby oni i držitelé toho podsedka nebyli povinni žádného skopní Jeho Mi[l]osti Pánu dávati.
f 674a
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka položil Jíra Filipů za g[runt] Valentovi Syslovi 1 zl.

Letha 1611 za fojta Jana Lonskýho Jíra Filipů prodal týž podsedek svůj se dvěma roubanicemi v lesi, s loukou u humna a kusem roli, kteráž k tomu podsedku jest přidána, Vácslavovi Uhlíkovýmu za summu 55 zl. Závdanku dal 4 zl a platiti má od letha ut sup[ra] po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Martin Tesař, Vácslav Haluzů S.R.S.a N.
Téhož letha a za fojta ut sup[ra] položil Vácslav Uhlíků za g[runt] 2 zl. Z toho přijal Valenta Syslů 1 zl a Jíra Filipů vydělaných 1 zl.

Letha 1612 za fojta Jíry Košíka Václav Uhlíků prodal podsedek ut s[upr]a ze 2 roubanicemi v lese, z loukou u humna a kusem roli u Roudníčka malého Václavovi Haluzovi za summu
50 zl bez závdanku. A což náleželo Václavovi Uhlíkovi zaplacených 1 zl, ten jest Václavovi Uhlíkovi pustil. Odevzdán za volný a svobodný. A platiti má od letha 1612 po 2 zl. Rukojmě Jan Mádvů a Martin Uhlíků S.R.S.N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Václav Haluzů za g[runt] 2 zl. Z toho vzal Valent Syslů 1 zl a Jíra Filipů
1 zl.
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho položil Václav Haluzů za g[runt] Valentovi Syslovi 1 zl.
A jakož náleželo na tomto gruntě Jírovi Filipovýmu peněz zaplacených 16 zl, ty jest prodal Václavovi Haluzovu a dal jemu za ně jalovičku. A tak tu nic nemá.
Na tom gruntě náleží předních peněz Valentovi Syslovýmu
31 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Lonskýho jakož Valentovi Syslovýmu z tohoto gruntu po letech ještě vyplniti se mělo summy 31 zl, takové všecky peníze jest týž Valenta Syslů Vácslavovi Haluzovi, držiteli téhož gruntu, prodal, za kteréž jemu dvý telat dal. A tak týž Valenta tu nic více nemá a Vácslav Haluzů má tento grunt zouplna a docela zaplacenej.

Pusté

f 674b
Letha Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Martina Cigánka prodán jest týž podsedek po Vácslavovi Haluzovi, který Jeho [Mil]ost Pán na svůj peníz staviti dal, ze dvěma roubanicemi v lesi, z loukou u humna Kryštofovi Grizeldovi za summu 40 zl. Závdanku položiti má 3 zl o s[vaté]m Jiří příštím a platiti má každoročně do důchodův JHM po 3 zl. Odevzdán za svobodný a volný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Mikuláš Bureš, Matouš Vala SRSN.
K tomu podsedku přidává se jemu ¼ roli slove Kuchmanovou, k němu roli u Roudníčka.