Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

19 Grunt Tomáše Tkadlce

f 786a

Letha 1594 v pondělí před svatým Omdřejem Tomáš vejš psaný koupil podsedek svůj od Jana Ryšánka za 30 zl. Na kterejž mu závdanku položil 3 zl a ostatek od letha [15]95 při Vánocích pokládati má témuž Janovi Ryšánkovi po 2 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti panské zejména tito: Jan Tkadlec, Václav Oklouzek R.S.A.N.
Letha [15]95 položil Tomáš Tkadlců za grunth peněz purgkrechtních Janovi Ryšánkovi 2 zl.

Letha [15]96 koupil Jan Lonský od Tomáše Tkadlce podsedek za 30 zl. Závdanku položil 1 zl a roční peníze 2 zl a mimo to Tomáš Tkadlců Janovi Lonskýmu pustil, což na tom gruntě vyplaceného měl 4 zl. A tak ještě dopláceti zůstává od letha [15]97 po 2 zl Janovi Ryšánkovi 23 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jura Michalů a Jan Křivánek S.N.R.N.
Letha [15]97 položil Jan Lonský za podsedek svůj 2 zl. Ty přijal Jan Ryšánek.
Leta [15]98 položil Jan Lonský za podsedek svůj 2 zl. Ty přijal Jan Ryšánek.
f 786b
Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy položil Jan Lonský za podsedek svůj Janovi Ryšánkovi 2 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Butě položil Jan Lonský za podsedek svůj Janovi Ryšánkovi 2 zl.

Letha 1601 za fojta Vávry Šarovcového Jan Lonský prodal podsedek ut s[upr]a Mikulášovi Piškulovi masaři za summu
30 zl. Závdanku jemu dal 2 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Hruška, Jíra Havelka, Pavel Smržek, Martin Záblatský
S.R.S.A N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Mikuláš Piškula za grunt 1 zl. Ten přijal Jan Hruška na díl manželky své a n[ebožtíka] Jana Ryšánka.
Letha 1602 za fojta Vávry Šarovcového položil Mikuláš Piškula za grunt Janovi Hrudovi 15 gr.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody položil Mikuláš Piškula za g[runt] Janovi Hrudovi 1 zl.

Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky Mikuláš Piškula prodal podsedek ut s[upr]a Matoušovi Lonskýmu za summu 30 zl. Závdanku je[mu] dal 2 zl a pustil Mikuláš Piškula Matoušovi, což zaplaceného měl 2 zl 15 gr, ostatek platiti má od leta 1604 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Vaňků, Macek Bureš S.R.S.N.

Na tom podsedku náleží těmto:
Nápadníkům n[ebožtíka] Jana Ryšánka 2 zl 15 gr, placením po 2 zl.
Janovi Lonskýmu posledních peněz 13 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky přijato od Matouše Lonského za g[runt] 2 zl. Ty přijal Jan Hruda, nápad[ník] Jana Ryšánka.

Pustý místo
f 787a
Jakož náleželo na tomto gruntě Janovi Hrudovi předních peněz 10 zl 15 gr a Janovi Lonskému posledních 10 zl, takové peníze pustili jsou jemu u přítomnosti ouřadu, aby nebyl povinen za ně platiti. Actum při posudku letha 1609.
A tak ten grunt má zouplna a docela zaplacený.

Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka Mathouš Lonský prodal týž podsedek svůj se dvěma roubanicemi v lesi Martinovi Hrubýmu Polákovi za summu 30 zl. Závdanku jemu dal 4 zl, platiti má od letha 1611 po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Martin Kvasnička a Jan Haluza S.R.S.a N.
Letha 1611 za fojta Jana Lonskýho položil Martin Hrubý Polák za g[runt] Mathoušovi Lonskýmu 2 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka položil Martin Hrubý za grunt Janovi Hrudovi 2 zl.
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho položil Martin Hrubý Janovi Hrudovi za podsedek svůj 2 zl.
NB. Jakož náleželo Janovi Hrudovi na tomto gruntě předních peněz 10 zl 15 gr, z nich škoduje 5 zl a hotových peněz je[mu] vydáno 4 zl na ten jistý spůsob, aby požár svůj prvnější ujal, jej stavěl, dobrým hospodářem byl a z gruntů panských se nehýbal. Za to jsou rukojmě Mikuláš Miletínský a Jan Syslů S.R.S.N.
Letha 1614 za fojta Jana Lonského položil Martin Hrubý za g[runt] 2 zl. Z toho dáno Janovi Hrudovi ostatních peněz 1 zl 15 gr a Mathoušovi Lonskému též dáno 15 gr.
Leta 1615 za fojta Jana Lonského Martin Hrubý Polák položil za grunt svůj Matoušovi Lonskému peněz 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Lonského Martin Hrubý položil za grunt Matoušovi Lonskému peněz ročních 2 zl.

f 787b
Letha 1617 za fojta Pavla Hanby Martin Polák prodal ten požár Mikulášovi Polákovi za 30 zl. Závdanku dal 4 zl, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Matouš Lonský a Jíra Hruška SRSaN.
Letha svrchu psaného týž Mikuláš Polák položil Matoušovi Lonskému 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Lonského Mikuláš Polák položil za grunt Matoušovi Lonskému 2 zl.
Leta Páně 1619 za fojta Jana Lonského Martin Polák Hrubý prodal peníze, což měl na tom gruntě zaplaceného 17 zl, Mikulášovi Polákovi za hotových 4 zl. A tak na tom gruntě Martin Polák nic nemá.
Ještě Matoušovi Lonskému náleží na tom gruntě 5 zl.
Matouš Lonský těch 5 zl pustil Mikulášovi Polákovi dobrovolně leta 1620.
A tak Mikuláš má grunt svůj docela zaplacený.

______________________________________________________________

Kniha purkrechtní obce Rohatec, Moravský zemský archiv v Brně,
fond C 17, inv. č. 386.

Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, listopad 2005.