Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

40 Grunt Jana Vávrových

f 419a

Letha 1593 Jan vejš psaný koupil j[es]t od Jíry Suchánka podsedek za 60 zl. Závdanku témuž Suchánkovi dal 4 zl a ostatek 56 zl dopláceti má, a to takto:
Item sir[otkům] nebož[tíka] Vaňka Suchého náleží na to[m] gruntě 49 zl. Ty jim jíti mají od letha [15]93 při Vánocích po
2 zl.
Týž na tom gruntě náleží Jírovi Suchánkovi mimo závdanek přijatej 7 zl. Těch sedm zl ten Suchánek Janovi Vávrovi vejš psanému j[es]t prodal. A tak jich na tom gruntě ten Jan zaplaceného má 11 zl.

Letha 1593 položil Jan vejš psaný za podsedek peněz purgkrechtních, kteréž starší do svého počtu přijali 2 zl.
Letha [15]94 položil peněz purgkrechtních do si[rotčí] truhlice 2 zl.
Letha [15]95 položil peněz purgkrechtních za grunt svůj 2 zl.
Letha [15]96 položil peněz purgkrechtních za grunth svůj 2 zl.
Letha [15]97 položil peněz purgkrechtních za grunth svůj 2 zl.
Leta 1598 položil Petr Pospíšil na místě Jana Vávrových na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Suchýho 2 zl.
f 419b
Jakož na tomto gruntě [náleželo] Lidě n[ebožtíka] Vaňka Suchýho mimo prvnější vyzdvižení 8 zl, ty jest Petr Pospíšil od Jana Vejborného z Ratiškovic, muže Lidiného, za 1 zl 15 gr skoupil. A tak ta Lida ani její muž tu nic nemá.

Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy Petr Pospíšil prodal podsedek Janovi Břesovskýmu za summu 60 zl. Závdanku jemu dal 5 zl, platiti má od leta [15]99 po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Mikuláš Miletínský, Janča Bureš, Macek Brychta Neřádů SRSN.
Téhož leta a za fojta ut s[upr]a položil Jan Břesovský za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Suchého 2 zl.
Na tom gruntě náleží předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Suchého 21 zl 22 ½ gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Vávrového 6 zl 15 gr.
Petrovi Pospíšilovi 24 zl 22 ½ gr.

Letha 1603 za fojta Jana Svobody Petr Pospíšil prodal témuž Janovi Svobodovi (jinak Břesovskýmu), což jemu na tomto gruntě náleželo, totiž 24 zl 22 ½ gr za hotových 4 zl. A tak týž Petr na tom gruntě nic víc nemá.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil týž Jan Svoboda za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Suchého 1 zl.

Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky položil Jan Svoboda za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Suchýho 2 zl.

Letha 1606 za fojta Mikuláše Uhlíka ouřad rohatecký prodali požár z štěpnicí v Perunským, zuostalé po n[ebožtíku] Janovi Svobodovi, Jírovi Jakubcovi za summu 35 zl bez závdanku, platiti má při Vánocích po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Košíků, Jíra Tesařuo S.R.S.N.
f 420a
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského Jíra Jakubců prodal podsedek z štěpnicí v Perunským Mikulášovi Miletínskému za summu 40 zl. Závdanku dal jemu 5 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Řehoř Tesař, Jíra Bojanovský S.R.S.A N.
Téhož letha ut s[upr]a položil Mikuláš Miletínský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Suchého 1 zl.

Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka Mikuláš Miletínský prodal podsedek z štěpnicí v Perunském Václavovi Haluzovýmu za summu 42 zl. Závdanku mu dal 8 zl, platiti má od letha 1610 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Lonský a Mikuláš Zálešáků S.R.S.a N.
Téhož letha a za fojta ut sup[ra] položil Vácslav Haluzů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Suchého 1 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Lonskýho položil Vácslav Haluzů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Suchého 2 zl.

Letha 1612 za fojta Jíry Košíka Václav Haluza prodal podsedek ut s[upr]a i z štěpnicí v Perunským Václavovi Uhlíkovi za summu 40 zl bez závdanku, platiti má od leta 1612 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Kopřiva a Jan Bělín S.R.S.N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Václav Uhlíků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Suchého 2 zl.
Jakož náleželo Václavovi Haluzovi na tomto gruntě posledních peněz 11 zl, ty jest prodal a nětco pustil Václavovi Uhlíkovi.
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho položil Václav Uhlíků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Suchýho 2 zl.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Václav Uhlíků prodal podsedek Mikulášovi Miletínskýmu za summu 40 zl. Závdanku jemu dal 8 zl, ostatek platiti má po 2 zl od letha 1614. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Bureš, Jíra Košík
SRSAN.
K tomu gruntu přidal Václav Uhlíků Mikulášovi Miletínskýmu [štěpnici] v Perunským, aby snadněji ten grunt platiti mohl.

f 420b
Jakož Václav Uhlíků na tomto gruntě měl peněz vyplacených a skoupených 7 zl, tty jest Mikulášovi Miletínskýmu prodal za hotových 20 gr. A tak tu již nic nemá.
Letha 1614 za fojta Jana Lonského položil Mikuláš Miletínský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Suchého
2 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Lonského Mikuláš Miletínský položil za grunt peněz ročních s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Suchého
2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Lonského Mikuláš Miletínský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Suchého 2 zl.
Letha 1617 za fojta Pavla Hanby Mikuláš Miletínský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Suchého 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Lonského Mikuláš Miletínský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Suchého 2 zl.

Pusté

Letha 1626 za fojta Jana Lonského po smrti Mikuláše Miletínského fojt a starší prodali tento grunt požár s jednou štěpnicí v Perunském Jírovi Čepičkovi za 40 zl. Závdanku při odevzdávce položil 2 zl, ostatek platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení, stavení a opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Václav Piškula a Jan Haléřek SRSaN.
Letha 1628 za fojta Jana Haléřka po ujití preč Jíry Čepičky fojt a starší prodali tento grunt s jednou štěpnicí v Perunském Janovi Slábkovi za 40 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu grunthu, povinnosti panské i obecní Vácslav Piškule, Tobiáš Nedolevek S.R.S.a N.
Letha 1630 za fojta Jíry Košíka Jan Slábek prodal ten gr[unt] i s tou štěpnicí ut s[upr]a Martinovi Hemrovi za 40 zl bez závdanku, platiti jej má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Šindelář a Václav Uhlík S.R.S.N.
f 421a
Letha 1634 za fojta Mathouše Lonského s povolením pana ouředníka strážnicského svrchu psaný fojt a starší rohatecský, zůstávajíc ten krunt pustý, prodali jej Mikulášovi Buršovému za summu 40 zl. Po Janovi Svobodovi, co měl zaplaceno, totiž 27 zl 22 gr 3 ½ den, a po Mikulášovi Miletínskému 11 zl, ty jsou všecky skoupený, učiní v summě 28 zl 22 gr 3 ½ den, a od něho vyplacený. Rukojmě na doplacení gruntu a opravy, povinností odbejvání vrchnosti své Václav Piškule, Jan Haléřek SRSN.
Item na doplacení gruntu ut s[upr]a Mikuláš Bureš ten grunt doplatil, za ouřadem zůstávají. A má ho sobě za zaplacený [a] svobodný odevzdán a nezůs[tává] za něj žádnému nic dlužen.

Pustý (škrtnuto) Nejni pustý