Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

22 Grunt Martina Maškového

f 211a

Ten Martin má grunth podle regimentu letha [15]90 za purgkmistra Mikuláše Tkadlce a spolu radních jeho koupenej za 130 zl.
Na kderýž závdanku téhož leta položiti má 4 zl a platiti od letha [15]91 při Vánocích po 5 zl až do vyplnění summy ut s[upr]a.
Rukojmě Martin Plandáč, Bartoš Kutějkuov, Ondra Vincour, Jíra Derobis a Jan Vařejuov R.S.N.
S tej summy se dluhu zaplatiti má toto:
Item Mojžíšovi Židu za žito 2 zl.
Johanesovi písaři za žito 2 zl.
A ostatek 126 zl mimo ten dluh náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Maškového, tak jakž v rejstřích sirotčích položeno.
Téhož letha vejš psaného pložil Martin závdanku 4 zl. Ten jest Mojžíšovi Židu a Johanesovi písaři do Strážnice vydán.
Více tenž Martin mimo závdanek položený do letha [15]93 zadržel 12 zl. Ty jest povinen když se jemu rozkáže položiti a ostatek od letha [15]94 při Vánocích po 5 zl pokládati má.
f 211b
Letha [15]94 prodán grunth vejš psaný Mackovi neboštíka Vaňka Maškových za summu 125 zl s půl lánem roli, třemi koňmi a s třemi kusy roli na zimu obsetého i jiným vším osetím k tomuž gruntu náležejícím. Na kterýž závdanku položiti má
10 zl a ostatek od letha [15]95 při Vánocích dopláceti má nápadníkům napřed psaným pořadně po 5 zl až do vyplnění summy ut s[upr]a. Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinností panských jsou tito: Jan Miklů, Václav Jana Miklového, Mikuláš Čupků, Mikuláš Rohan a Mikuláš Vodička
S.R.S.A.N.
Téhož letha [15]94 položil Macek nahoře psaný závdanku
10 zl. Z toho dáno Martinovi Vaškových 2 zl a ostatek do truhlice dáno 8 zl.
Holomkovi Židu dáno za dluh 2 zl.
Letha [15]95 položil Macek nahoře psaný za grunth peněz purgkrechtních 5 zl.
Letha [15]96 položil Macek za grunth peněz purgkrechtních
5 zl.
Téhož letha [15]96 koupil od Martina Vaškových, což jemu na tom gruntě náleželo 18 zl.
Více týž Macek koupil od Doroty Vaškové, což jí na tom gruntě náleželo 15 zl.
Leta [15]97 položil za grunt svůj Macek Miklových 4 zl.
Téhož leta koupil od Zuzany, dcery n[ebožtíka] Jana Maškového, spravedlnosti jí náležité 16 zl 15 gr, kteréž jse jemu na zaplatcení gruntu jeho vypisují.

f 212a
Letha [15]98 položil Macek Miklů za grunt svůj 4 zl. Ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Maškova.
Letha [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Macek Miklů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Maškova
4 zl.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje položil Macek Miklů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Maškova 4 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Macek Miklů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Maškova 4 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Macek Miklů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Maškova
1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Macek Miklů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Maškova
4 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Macek Miklů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Maškova 4 zl.
Letha 1608 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Macek Miklů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Maškova 2 zl.
Letha 1609 za purgkmistra Jíry Pejhy položil Macek Miklů za grunt na s[irotky] nebožtíka] Jana Maškova 2 zl.

Letha Páně 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho purg[mistr] a konšelé měst[ečka] Lipova prodali grunt s půl lánem roli, s půl achtelem vinohradu, se 3 koňmi, půl vozem, pluh, bránou, se 2 krávami, sviní 4 a se vším osetím, což jeho jest koliv, po neb[ožtíku] Mackovi Miklových pozůstalý Thomášovi Filipcovému za summu 110 zl bez závdanku, platiti má od letha ut sup[ra] po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Strejčeníků, Vašek Řitků, Jan Bouchal, Mikuláš Staňků S.R.S.a N.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Thomáš Filipců za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Maškova 4 zl.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil Thomáš Filipců za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Maškova 4 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Thomáš Filipů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Maškova 4 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Thomáš Filipů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Maškova 4 zl.
f 212b
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Tomáš Filipů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Maškového 3 zl.
Letha Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Tomáš Filipů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Maškového 4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Tomáš Filipů položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Maškového
4 zl.
Pusté

Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového týž purgkmistr s ouřadem prodali grunt s půl lánem roli dvoum osobám, jednu čtvrt Pavlovi Slováčkovému za 8 zl a druhou čtvrt Janovi Kratochvílovi, druhou čtvrt též za 8 zl, placení komu náležeti bude jeden každý po 1 zl. Odevzdán jim za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti panské a obecní Vašek Matějků, Melichar Kuťa SRSN.

Leta 1641 za purgkmistra Martina Karasa týž purgkmistr s ouřadem prodali svrchu psaný grunt, polovici ze čtvrtí roli Eliášovi Hřimíkovi za summu 5 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Jest jemu za volný odevzdán. Rukojmě za všelijaké povinnosti Jeho HM a jinší Martin Sedlář a Martin Okounek S.R.S.N.

Item druhá čtvrt prodána dvoum osobám, totiž Jurovi Šimkovi půl čtvrti a Mackovi Tomšíkovému půl čtvrti, každému za 2 zl 15 gr, placení ročně po 15 gr. Jest jim za volný odevzdáno. Rukojmě za povinnosti všelijaké za oba Pavel Nevěra a Janek Michlík S.R.S.N.
Pusté