Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

11 Sirotky nebožt[íka] Staňka Bartoňového

f 23a

Jest jich štvero, Václav, Jíra, Pavel a Jan.
Vyhledalo se spravedlnosti [po] nebožt[íku] otci jejich na gruntě Václava Staňkova 60 zl.
I poněvadž nemálo dluhů po témž Staňkovi zůstalo, ty se mají vyhledati a do register těchto sirotčích pořadně vepsati.
Týž zůstala po témž Staňkovi kráva za 4 zl a vína za 3 zl.

Jest ten dluh náležitý osobám těmto:
Item Holomkovi Židu do Strážnice 16 zl.
Item Šalomounce Židovce do Strážnice 8 zl.
Item Dobrušovi Židu do Strážnice 4 zl.
Item Jozefovi Židu do Strážnice 1 zl 15 gr.
Sirotčích peněz 2 zl 10 gr.

Letha [15]92 položil za grunth svůj Václav Staňkových peněz gruntovních 2 zl 10 gr. Ty 2 zl 10 gr sou vydány do peněz sirotčích.
Letha [15]94 položil Václav Staňků za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 zl. Ty sou vydány Holomkovi Židu na dluh jeho svrchu psaný.
Letha [15]95 položil Václav Staňkových za grunth peněz purgkrecht[ních] 2 zl. Ty 2 zl sou vydány Holomkovi na dluh jeho.
f 23b
Letha [15]96 položil Jíra Charapec za grunth, kteréž Holomek přijal 2 zl.
Letha [15]97 položil Jíra Charapec za grunth 2 zl. Ty přijal Holomek Žid na dluh svůj.
Jakož Janovi a Jírovi náleželo na tomto statku jim oběma dílu jejich 17 zl 12 gr 3 den, ta spravedlnost jakožto po zběhlých sirotcích na J.M. Pána připadla a jest odvedena s[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Miškéřových, kteráž těm sirotkům dojíti má. A tak ti sirotci ut s[upr]a žádné spravedlnosti na ten čas nemají. Act[um] 1598.
Letha 1598 a 1599 přijato z statku n[ebožtíka] Bartoše Masihového, které pokládal Jíra Charabec, 4 zl. Ty přijali nápadníci n[ebožtíka] Holomka Žida, zuostává se jim ještě
4 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato od Jana Rumple na místě na místě Jíry Charabce za g[runt] 2 zl. Ty přijal David Holomků nápadník na dluh.
Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Jana Rumple za grunt 2 zl. Ty přijal Holomek Žid ostatek za dluh svůj.
Letha 1608 za fojta Tomáše Smrhového přijato od Václava Staňkového na místě Jana Rumple 1 zl. Ten jest dán Šalomounce Židovce na dluh.

Pavel zemřel a dílu po sobě zanechal 8 zl 10 gr 4 den. Ta spravedlnost připadla na Martina, Jana a Jíru bratry jeho, přijde každému po 2 zl 23 ½ gr.
Václav Staňků srazil sobě dílu svého i po Pavlovi, bratru svém zemřelém, nápadu na gruntě svém ukoupeném 11 zl 4 gr. A tak díl svůj i nápad po Pavlovi vyzdvihl.