Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

50 S[irotci] n[ebožky] Kateřiny Krchňavé

f 112a

K tomu statku jest nápadníkuo 6, Jan, Matouš, Václav, Anna, Pavel a Zuzanna.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na těchto věcech toto:
V statku n[ebožtíka] Matěje Krchňavého dílu nedobraného zuostává ještě 58 zl 15 gr.
Na podsedku novým při lázni petrovské vystaveným 15 zl.
Na vinohradě novosadu nad Zbavsa horou, Matoušovi synu jejímu prodaným, zuostává 15 zl, placením od letha 1605 podle ourody po 2 zl.
Kráva zuostala 1 za 4 zl.
Summa všeho statku učiní 92 zl 15 gr.

Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají podle kšaftu:
Na kostel petrovský 8 zl.
Janovi a Kateřině, dítkám n[ebožtíka] Pavla Nováka, vnukům jejím 10 zl.
Martinovi, synu Matoušový[mu] 5 zl.
Pavlovi, synu Václavový[mu] 5 zl.
Zuzanně dceři její 20 zl.
Janovi synu jejímu 13 zl.
Summa dluhův 61 zl.
Zuostává čistého statku mimo dluhy 31 zl 15 gr.
Dělíc to na 6 díluo, přijde každému na díl jeho po 5 zl
7 ½ gr.
f 112b
Příjem a vydání:
Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato z statku n[ebožtíka] Matěje Krchňavého dílu 8 zl. Ty sou vydány na kostel petrovský.
Letha 1607 za fojta Tomáše Smrhového přijato od Mathouše Krchňavého za vinohrad v Zbavsa hoře 2 zl.
Též on Mathouš porazil sobě na tom svém vinohradě v Zbavsa hoře, což jemu v tomto statku dílu jeho po Kateřině Krchňavé matce jeho náleželo, totiž 5 zl 7 ½ gr.
Též on srazil sobě, což Martinovi synu jeho poručeno bylo a on zemrouc, na otce připadly, na vinohradě v Zbavsa hoře 5 zl.
Letha 1609 za fojta Tomka Smrhového přijato od Matouše za Zbavsa horu 1 zl. Ten přijala Zuzanna na díl svůj.
Letha 1611 za fojta Jana Masařovýho přijato od Mathouše Krchňavého za Zbavsa horu ostat[ních] 1 zl 22 ½ gr. A tak vinohrad ten doplatil.
Ty sou odvedeny starším bobalovským na díl Annin.

Letha 1614 za fojta Thomáše Holého z statku neb[ožtíka] Matěje Krchňavýho dílu neb[ožky] Kateřiny Krchňavé nedobraného přijato 4 zl 5 gr 6 ½ den.
Ty přijala Zuzanna na díl svůj. Ty peníze se při statku Mathouše Surýho vypisovati mají.
Leta 1616 za fojta Jana Masařové[ho] z statku Matěje Krchňavého přijato za rok 1615 a 1616 peněz 12 zl 15 gr. Ty sou odvedeny do statku Matouše Surýho.
Letha 1623 za fojta Pavla Krchňavého z statku Matěje Krchňavého přijato 2 zl. Ty jsou odvedeny do statku Matouše Surého.