Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

33 Sirotci nebožt[íka] Kašpara Hrušky

f 61a

Jest jich patero, Jíra, Václav, Jan, Johanka, Anka. Ti sirotci se mají letha [15]95 při Novým lítě postaviti.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Matouše Přítržského 50 zl.
Na vinohradě v Zbavse hoře vyplace[né]ho mají, což nebož[tík] otec jejich zaplatil a Jíra bratr jejich jej drží, 5 zl.
Více jedna kráva, kterou týž Jíra bratr jejich k sobě přijal, 4 zl.
Summa všeho statku činí 59 zl.
Dělíc na pěth dílů, dostane se na jeden díl po 11 zl 24 gr.
Jíra již nahoře psaný přijal na díl svůj těch 5 zl na vinohradě a krávu ve 4 zl. Však povinnen bude Johance tele od té krávy přisaditi a potom sestře své oddati.

Však z těch ze všech dílů mají se dluhy tyto sníti:
Krchňavýmu dáno za dluh z té nahoře psané summy 4 zl.
Holomkovi Židu se zaplatiti má, což neb[ožtík otec jejich dlužen zůstal 4 zl 10 gr.
A tak se jim nedostane toliko na díly než po 10 zl 4 gr.

Letha [15]95 přijato od Matouše Přítrského za grunt peněz purgkrecht[ních] 4 zl. Ty sou vydány Holomkovi Židu na dluh jeho.
f 61b
Letha [15]96 přijato od Jana Kukala za grunth závdanku 3 zl
20 gr.
Jakož náleželo Václavovi s[irotčího] dílu jeho 10 zl 4 gr, ta [spravedlnost] na J.M. Pána jakožto po zběhlým připadla. Z níž jest vyzdviženo hotových k ruce J.M. Páně 3 zl 20 gr a s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Masihy k vyzdvižení odvedeno 7 zl 14 gr. A tak on tu dílu svého na ten čas nemá. Actum letha 1598.
Jakož Janovi a Johance náleželo dílu jejich každému po
10 zl 4 gr, což učiní 20 zl 8 gr, ta spravedlnost jejich na JM Pána připadla jakožto po s[irotcích] zběhlých. Act[um] za fojta Matěje Pavlíkového letha 1610.