Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

27 Sirotci nebožt[íka] Ondry Hamrle

f 50a

Jest jeden Jíra, ten j[es]t rybáře[m].
Vyhledalo se jemu spravedlnosti po ne[božtíku] otci jeho náležité mimo to, což se dluhu po otci jeho zaplatilo, 77 zl 25 gr.
Na to přijal vinohrad v díle svém v Zbavse hoře v summě
39 zl.
A vyzdvihl 9 zl 27 ½ gr.
A při právě jemu zůstává hotovejch 17 zl do letha [15]93.
A od letha [15]94 při svatém Jiří dopláceti jemu má Tobiáš švagr jeho ze mlejna 4 zl 27 ½ gr.
Týž jemu náleží na vinohradě v Horní hoře, kterejž drží Jan Ratisků, 7 zl. Jak jíti mají, spravíš se knihami horenskejmi.

Letha [15]94 položil Tobiáš za mlejn svůj ostatních peněz do truhlice 4 zl 27 ½ gr.
Jakož jest Jírovi, sirotku napřed psanému, spravedlnosti náleželo na vinohradě v Horní hoře, kterýž Jan Ratisků drží,
7 zl, též více na druhým vinohradě v Zbavse hoře, kterýž Martin Sedláků a Martin Hasník drží, 39 zl, i poněvadž se k rejstrům nestaví, taková spravedlnost jest odvedena sirot[kům] neboštíka Šimka Janíkova. Ty jak jíti mají, knihami horenskými se spravíš.
Z toho vinohradu [v] Zbavsa hoře platiti má Jakub Hanák.
f 50b
Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato od Krchňavého za vinohrad v Zbavse hoře na místě Jakuba Hanáka 3 zl. Ty sou dány do statku Staňka(!) Janíkova podli odvodu po s[irotku] zběhlým.
Letha 1600 za fojta Jana Mackového přijato od Jíry Pálkového za vinohrad, které položil na místě Jana Ratisky, v Horní hoře 2 zl. Ty sou odvedeny do statku Šimka Janíkového podli odvodu po s[irotcích] zběhlých.
Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato od Jíry Pálkového za Horní horu 1 zl. Ten jest dán na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Janíkového podli odvodu po s[irotcích] zběhlých.
Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Jíry Pálkového za vinohrad 1 zl. Ten jest dán do statku n[ebožtíka] Šimka Janíkového podle ut s[upr]a odvodu po s[irotcích] zběhlých.
Od Jakuba Hanáka přijato za Zbavse horu 3 zl. Ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Janíkova.
Letha 1609 za fojta Tomka Smrhového Jakub Hanák prodal vinohrad v Zbavsa hoře, za kterýž těmto sirotkom platíval, Janovi Staňkovýmu za summu 25 zl, placením od letha 1609 po
3 zl podle ourody.

Od Jana Staňkového přijato za Zbavsa horu 1 zl.
Od Jana, syna Jana Hanáka, za druhou polovici v Zbavsa hoře přijato 1 zl.
Odevzdáno do s[tatku] n[ebožtíka] Šimka Janíkova 2 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Masařového přijato od Jana Staňkového za obě polovice Zbavsa hory 4 zl. Dány jsou do s[tatku] n[ebožtíka] Šimka Janíkova podle odvodu.
Letha 1613 za fojta Václava Matouškova přijato od Jana Staňkova za jednu polovici 2 zl.
Od Václava Staňkového za druhou polovici 2 zl.
Ty 4 zl jsou odvedeny na s[irotky] Šimka Janíkového podle odvodu.
Letha 1614 za fojta Thomáše Holýho od Jana Staňkového za jednu polovici vinoh[radu] ut s[upr]a v Zbavsa hoře přijato
1 zl. Ten 1 zl jest dán do s[tatku] n[ebožtíka] Šimka Janíkovýho podli odvodu.
Též od Vácslava Staňkového za druhou polovici vinohradu přijato 1 zl. Ten jest též do statku n[ebožtíka] Šimka Janíkovýho dán.
Leta 1615 za fojta Jíry Škřivánka přijato od Jana Staňkového za polovici vinoh[radu] 1 zl.
Více od Václava Staňkového za druhou polovici v též hoře
1 zl.
Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Šimka Janíkového podle odvodu.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Krchňavého od Staňka Jana přijato 1 zl a od Václava Staňkového též přijato za vinohrad
1 zl. Ty sou obrácené do s[tatku] n[ebožtíka] Šimka Janíkového.
Od Václava Motýle za vinohrad přijato 1 zl.
přes 1 list
f 51b(!)
Leta Páně 1618 za fojta Pavla Krchňavého od Vácslava Motýle za vinohrad v Zbavsa hoře přijato 15 gr. Jsou obrácené do s[tatku] n[ebožtíka] Šimka Janíkového.