Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

74 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Martinkových

f 153a

K tomu statku jest sirotků 3, Jan, Jíra a Pavel a Kateřina mateř jejich čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Gunth zaplacený z půl lánem roli, se všeckým hospodářstvím, s osetím i na pustých za 20 zl.
Půl achtele vinohradu v Starej hoře zaplacený za 100 zl.
Kus vinohradu ve Tmici za 20 zl.
Louka orací nad mlejnem slove Hrádečná za 20 zl.
Štěpnice Zákoníkovská pod mostem petrovským za 20 zl.
Štěpnice plesníkova za Stařínem za 20 zl.
Roubanice podle Martina Hlaváčka a Jana Masaře 10 zl.
Roli niva nad Plžemi za 8 zl.
Louka za Stařínem za 8 zl.
Volek 1, krávy 2, šacované to vše za 9 zl.
Rži prodané na dluh 60 m[ěřic] podle cedulí řezaných, každá měřice po 24 zl, učiní za ni 48 zl.
Pavel Krchňavý peněz vypůjčených dlužen 16 zl.
Matouš Martinků, bratr nebo[žtíka] v Strážnici 10 zl.
Summa statku všeho napřed psaného za 359 zl.

Z toho se má dluhu zaplatiti podle poručenství:
Na kostel petrovský 10 zl.
Zůstane statku čistého za 349 zl.
Ten dluh na kostel petrovský má zaplatiti Matouš Martinků v Strážnici, když jeho napomínati kostelníci anebo hospodářové kostelní budou.
f 153b
Dělíc tu summu na 4 díly, dostane se každému na díl jeho po 87 zl 7 ½ gr.

Toto jednomu každému na díl jeho podle poručenství jest odkázáno:
Kateřině, mateři těch sirotků, odveden grunt s půl lánem roli, s osetí a všelikým hospodářstvím podle poručenství neboštíkového 20 zl.
Půl achtele vinohradu v Staré hoře zaplacený za 100 zl.
Štěpnice Zákoníkovská pod mostem petrovským 20 zl.
Na penězích, kteréž sou na dluzích, dostalo se jí 16 zl.
Summa, což mateři se odvozuje, i s tím, což na dluzích,
za 156 zl.
Srazí sobě dílu 87 zl 7 ½ gr, dostane se jí doplatiti 60 zl 22 ½ gr.

Janovi sirotku zanechává se podle tétož poručenství:
Čtvrt achtele vinohradu v Starej hoře zaplacený za 50 zl.
Půl štěpnice plesníkovské za Stařínem za 10 zl.
Peněz z dluhův, když se zvyupomínají, dostane se 16 zl.
Summa Janovi zanechává se na díl jeho za 76 zl.

Více matka bude jemu dochovati povinna 1 krávu.

Jírovi podle poručenství zanecháno:
Kus vinohradu v Velké Tmici zaplacený za 20 zl.
Roli orací v Hrádečné nade mlejnem za 20 zl.
Roubanici prostřední podle Martina Hlaváčka za 10 zl.
Peněz na dluzích má se jemu dostati 16 zl.
Summa, což Jírovi zanecháno, 66 zl.
Mimo to bude Pavlovi povinna [matka] dochovati 1 krávu.
f 154a
Pavlovi zanecháno podle poručenství neboš[tíka]:
Kus roli nad Plžemi petrovskými v 8 zl.
Louka nad Stařínem témuž Pavlovi 8 zl.
Půl štěpnice plesníkovské za Stařínem v 10 zl.
Peněz na dluzích, co se jemu má dostati 16 zl.
Summa 42 zl.
Mimo to bude povinna matka, jako i jiným dvěma sirotkům, jemu dochovati krávu 1.

Letha 1622 při tomto statku tato pamět se poznamenává:
Jan, Jíra a Pavel, sirotci napřed psaní všickni i s mateří zemřeli, přátelé a nápadníci po tychž sirotcích k tej pozůstalosti se přihlásili a připověděli zejména tito: Kateřina Bobrová, Anna Pelková, Zuzanna Stavinošková, Jíra Martinků a Matouš Martinků, vlastní bratři a sestry n[ebožtíka] Martina Martinkového a strejci, tolikéž tetky těch dětí sirotkův svrchu psaných.
Vyhledalo se jim spravedlnosti jim náležité zejména toto:
Achtel vinoh[radu] v Starej hoře, který se šacuje za 50 zl.
Štěpnice plesníkovská u Stařína ve 20 zl.
Půl achtele vinoh[radu] ve Tmici za 20 zl.
Roli slove louka za mlýnem petrovským za 20 zl.
Roubanice u Starého jezera podle Kvasničkovskej za 10 zl.
Roli kus u Plžů petrovských za 8 zl.
Louka za Stařínem sekací za 8 zl.
Pavel Krchňavý půjčených peněz 16 zl.
Mikuláš Bílý v Petrově za převzatý statek doplatiti má
68 zl 22 gr, placením ročně po 4 zl.
Od nebošky Verony z Bobalova poručených peněz na dítky n[ebožtíka] Martina Martinkového, totiž 12 zl.
f 154b
Od neboštíka Jana Maděrky týmž dítkám n[ebožtíka] Martina Martinkového poručených 20 zl.
Štěpnice u Stařína poručená od Staňka Žílového za 5 zl.
Summa toho všeho nápadu činí 257 zl 22 gr.
Z toho statku se má zaplatiti na kostel petrovský podle poručen[ství] n[ebožtíka] Martina Martinkového 10 zl.
Zůstane čistého statku za 247 zl 22 gr.
Dělíc ten nápad na 5 dílů, dostane se na jeden díl po 49 zl 16 gr 2 ½ den.

Toto jeden každý z nápadníkův na svůj díl přijímá:
Kateřina Bobrová na díl svůj přijímá:
Roli kus u Plžův petrovských za 8 zl.
Louku sekací za Stařínem za 8 zl.
Summa, což na díl svůj přijímá, 16 zl.
Zůstává se jí doplatiti 33 zl 16 gr 2 ½ den.

Anna Pelková na díl svůj přijímá:
Štěpnici plesníkovskou u Stařína za 20 zl.
Roubanice u Starého jezera podli Kvasničkovej za 10 zl.
Summa, což na díl svůj přijímá, 30 zl.
Zůstává se jí doplatiti 19 zl 16 gr 2 ½ den.

Zuzanna Stavinošková na díl svůj přijímá toto:
Roli slove louka za mlejnem petrovským za 20 zl.
Štěpnici u Stařína poručenú od Staňka Žílového za 5 zl.
Summa, což na díl svůj přijímá, 25 zl.
Zůstává se jí doplatiti 24 zl 16 gr 2 ½ den.
f 155a
Jura Martinků toto na svůj díl přijímá:
Půl achtele vinoh[radu] v hoře Tmici za 20 zl.
Zůstává se mu doplatiti 29 zl 16 gr 2 ½ den.

Matouš Martinků ujímá na díl svůj:
Achtel vinoh[radu] v Starej hoře v summě 50 zl.
Navrátil, což přes díl svůj převzal 13 gr 4 ½ den.

A mimo to, což by se jakýchkoliv dluhův za obilí a jiné věci našlo a vyhledati mohlo, což tuto poznamenáno není, takovými dluhy nápadníci svrchu psaní společně rozděliti se mají rovným a spravedlivým dílem.

Příjem a vydání:
Od Pavla Krchňavého z Petrova dluhu přijato, což byl povinen do tohoto statku, totiž 16 zl.
Od Mikuláše Bílého za statek převzatý přijato 10 zl.
Od Matouše Martinkového převzatých peněz přijato 13 gr
4 ½ den.
Z toho vydáno na kostel petrovský podli poručenst[ví]
10 zl.
Kateřině Bobrové na díl její 10 zl.
Anně Pelkové na díl její 3 zl 13 gr 4 ½ den.
Zuzanně Stavinoškové na díl její 3 zl.
Těch deset zlatých od Mikuláše Bílého položených přijali Pavel Krchňavý fojt z staršími svými na kostel petrovský.
Od Pavla Režnýho z vinoh[radu] v Starej hoře, od n[ebožtíka] Jana Maděrky poručených, přijato 10 zl.
Z těch přijal Jura Martinků 5 zl a Martin Stavinoška také
5 zl.

Letha 1626 za fojta Jana Velického od Mikuláše Bílého za převzatý statek dvojích peněz přijato jest 8 zl. Ty sou vydané nápadníkům svrchu psaným, totiž Kateřině Bobrové 2 zl, Anně Pelkové 2 zl, Zuzanně Stavinoškové 2 zl a Jírovi Martinkovému též 2 zl.
f 155b
Letha 1630 za fojta Jana Hanáčka od Mikuláše Bílého za převzatý statek dvojích peněz přijato jest 10 zl. Z těch přijala Kateřina Bobrová 2 zl 15 gr, Jan Pelka 2 zl 15 gr, Martin Stavinožka 2 zl 15 gr a Jíra Martinků též 2 zl 15 gr.
Letha 1632 za fojta Pavla Jana Surého od Mikuláše Bílého za převzatý statek přijato jest 4 zl. Z těch přijala Kateřina Bobrová 15 gr, Jan Pelka 1 zl 15 gr, Martin Stavinožka 1 zl
15 gr a Jíra Martinků 1 zl 15 gr.
Letha 1635 za fojta Jana Surého Mikuláš Bílý za převzatí statku přijato jest za dvě leta 8 zl. Těch 8 zl svrchu [psaní] nápadníci, totiž Martin Stavinožška, Jan Pelka a Jura Martinků jsou přijali.
Leta Páně 1639 za fojta Jana Hanáka Mikuláš Bílej položil za převzatý statek sirotkům neboštíka Martina Martinkových, to jest za rok 1636 a za rok 1637 a za rok 1638 a za rok 1639, to jest za čtyri leta 16 zl. Takových 16 zl přijali nápadníci sirotkův n[ebožtíka] Martina Martinkových, totiž Martin Stavinožška, Jan Pálka a Jura Martinkův.
Leta 1641 a leta 1642 za fojta Jana Hanáka Mikuláš Bílej vejrunkových dvojích peněz položil za svrchu převzatý statek, kteréž Jíra Martinkův na díl svůj přijal, 6 zl.
f 156a
Letha 1646 za fojta Jíry Martinkového Mikuláš Bílý verunkových peněz položil za svrchu psaný převzatý statek, kteréž Jíra Martinkův přijal, ostatních peněz, totiž 5 zl
22 gr.
A tak tenž Jíra Martinkův nic více nemá, nýbrž Mikuláš Bílý všecko za převzatý statek vyplatil.