Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

9 Sirotci nebožt[íka] Martina Doubra[vy]

f 20a

Jest jich kromě těch, kteří již díly své vybrali, ještě štvero, Jan, Marta, Zuzana, Barbora. Ty všickni tři sou vdané a Jan bez proměnění stavu svého zůstává.
Vyhledalo se jim spravedlnosti, a to takto:
Janovi mimo těch 17 zl 4 gr 5 den, které sou je[mu] prve, jakž v knihách starejch v listu 137 zapsáno, též 138 a 139 položeno, j[es]t vydání i s tou loukou počítajíc, kterou na díl svůj přijal, ještě dodati 10 zl 8 gr 2 den.
Item Martě též jí mimo těch 2 zl 17 gr 5 den, které prve vzala, dodati přijde 14 zl 15 gr 2 den.
Item Zuzaně dodati přijde na díl její mimo těch 27 zl 2 gr 5 den ještě 11 gr 2 den.
Barboře též jí mimo těch 22 zl 2 gr 5 den, které prve vzala, dodati jí přijde 5 zl 10 gr 2 den.
Učiní všeho, což těm štyřem osobám po letech dodati přijde, 30 zl 15 gr 1 den.

Na to mají za Janem bratrem svejm na vinohradě v Dolní hoře 20 zl 15 gr. Ty má od letha [15]94 při s[va]tém Jiří po 5 zl pokládati.
Týž máti těch sirotků, co převzala z jejich spravedlnosti, za sebou má 2 zl 20 gr. Ty tak se tomu rozumí, že sou jí pro chování těch si[rotků] puštěny.
f 20b
Item za Kunou sestrou jejich zůstává, co j[es]t převzala z dílů jejich 17 gr 5 den. Ty j[es]t povinna jim navrátiti.
A mimo to zůstává při právě hotovejch 6 zl 22 gr 3 den.

Letha [15]94 položil Jan Doubrava za vinohrad napřed psanýho 1 zl 15 gr. A to tím tak málo položil, že jemu se na témž vinohradě neurodilo. Těch 1 ½ zl sou vydány sirot[kům] napřed psaným štyřem, o to se společně rozdělili.
Sirotkům napřed psaným odvedeno na vyšlou spravedlnost jejich 5 zl 12 gr. Kteráž Bartoňovi Charabcovi náležela a za zběhlého sirotka počten, takovou spravedlnost má těm sirot[kům] odvésti Jíra Charapců, když se jemu koli oznámí.
Letha [15]95 přijato od Jana Doubravy za vinohrad peněz podle ourody 2 zl 15 gr. Ty sou vydány Barboře a Martě na díl její, tolikýž i Janovi na díl jeho.
A obzvláštně náleží těm sirotkům na gruntě Bartoše Valového 29 gr 4 den. Ty sou přijaty a na díl Martě dány.
Letha [15]96 přijato od Matěje Jana Doubravového za vinohrad v Dolní hoře, kterejž Jan napřed psaný přijal, 1 zl.
f 21a
A jakož jest Jan Doubravů ještě za vinohrad dopláceti měl 14 zl 15 gr, takové peníze má Matěj Jana Doubravy dopláceti, neb je[mu] otec jeho takový vinohrad k doplacení pustil za živobytí jeho.

Letha [15]97 přijato od Matěje Doubravy za vinohrad 2 ½ zl. Ty sou dány Barboře a Martě na díl její.
Letha 1598 přijato od Matěje Doubravy za vinohrad ročních peněz 2 zl. Ty sou vydány Martinovi 1 zl a Martě 1 zl.
Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato od Macka Doubravového za vinohrad 2 zl 15 gr. Ty sou vydány Janovi mladší[mu] na díl jeho.
Letha 1600 za fojta Jana Mackového přijato od Martina Doubravového za vinohrad 1 zl. Ten jest Barboře aneb nápadníkom jejím a Martě sestře její dán a oni ten 1 zl Janovi pustili, aby jej přijal.
Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Martina Doubravového za vinohrad 1 zl. Ten jest vydán Martě na díl její.
Letha 1609 za fojta Tomka Smrhového přijato od Martina Hlaváčka na místě Macka Doubravy za vinohrad v Dolní hoře
2 zl. Ty přijala Marta na díl svůj.
Jakož náleželo Martě ut sup[ra] z vinohradu v Dolní hoře ut sup[ra] ještě dovzíti 3 zl 15 gr, ty jest prodala Martinovi Hlaváčkovi za hotových 1 zl. A tak ona tu nic více míti nebude a on Martin Hlaváček má týž vinohrad zaplacený.