Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

41 S[irotci] n[ebožtíka] Lukáše Krejčířové[ho]

f 83a

Jest jich k tomu trý, Jíra, Kateřina, Johanka a Kateřina mateř jejich čtvrtá.
Našlo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Grunt z vozem, z pluhem, se dvěma koňmi, s kusem rolím nad hliníkem za 50 zl.
Na vinohradě v Dolní hoře zaplatceného 41 zl.
Roubanice nová v 10 zl.
Krávy 3 po 3 zl za 9 zl.
Roli za Stařínem za 30 zl.
Louka v Hrádečnej za 30 zl.
Novosad vinohrad za 15 zl.
Achtel vinohradu v Růženej hoře za 140 zl.
Půl čtvrti roli na Strážnicsku za 40 zl.
Štěpnice za 50 zl.
Vína mladého 2 b[ečky] 8 v[ěder] po 16 zl za 44 zl.
Summa všeho statku učiní 459 zl.

Z toho se tyto dluhy níže psané splatiti mají:
Starším petrovským podli poručenství 3 zl 15 gr.
Na zbor petrovský poručenejch 2 zl.
Abrahamovi Židu Holomkovi 13 zl.
Danielovému synu Mojžíšovi 1 zl 24 gr.
Šerému Židu dluhu 1 zl 10 gr.
Janovi Krejčířovi dluhu podli sečtení 3 zl 10 gr 3 ½ den.
Václavovi Zemanovi za prázdnou bečku dluhu 1 zl 7 ½ gr.
Matyášovi Krejčířovému za prázdné 3 v[ědra] dluhu 10 gr.
Summa dluhu učiní 23 zl 23 gr.
f 83b
Sejmouc ty dluhy zuostává čistého statku 432 zl 7 gr.
Dělíc to na 4 díly, dostane se každému na díl jeho po
108 zl 1 gr 5 den.

Na to j[es]t jeden každý na díl svůj přijal toto:
Kateřina macocha přijímá na díl svů[j] grunt z vozem, z koňmi i z rolí nad hliníkem za 50 zl.
Vinohrad v Dolní hoře, na kderémž zaplatceného jest 41 zl. Ten sobě má doplatiti a sirotkům Vaňka Němčanskýho ty peníze do truhlice se mají skládati
Roubanici za 10 zl.
Krávu za 3 zl.
Summa, což Kateřina, matka těch sirotků na díl svůj přijímá, 104 zl. A tak zuostává se jí na díl její ještě dodati 4 zl 1 gr 5 den.

Kateřině sirotku na díl její se zanechává roli za Stařínem za 30 zl.
Louka v Hrádečnej za 30 zl.
Novosad v Tmici za 15 zl.

Kráva 1 zanechává se u Jana Krejčíře strej[ce] její[ho] za 3 zl.
Též se jí zanechává při témž Janovi z lože šatů, ty aby jim do vdaní jejího dochoval.
Letha 1603 Jan Krejčířuo z lože šatů a krávu Kateřině odvedl.
Summa, což Kateřina na díl svůj přijímá, učiní 78 zl. A tak se jí zuostává dodati k doplnění dílu jejího 30 zl 1 gr 5 den.
f 84a
Jíra přijal na díl svůj vinohradu v Růženej půl achtele v 140 zl.
Též přijal půl čtvrti roli na Strážnicsku v 40 zl.
Louku za Stařínem podli poručenství otce jeho mimo jiné všechny díly.
Summa, což Jíra na díl svůj přijal, učiní 180 zl. Zuostává sestrám svým mimo sražení dílu svého dopláceti od leta [15]99 po 4 zl až do vyplnění sum[my] 71 zl 28 gr 2 den.

Johance zanechává se na díl její štěpnice v 50 zl.
A kráva jedna za 3 zl.
Též se jí zanechává z jedno lože šatů pernejch u Jana Krejčíře strejce jejího, ty má jí i z tou krávou, kderáž na díl její přišla, do vdání anebo zrostu jejího dochova[ti].
Letha 1604 Jan Krejčířuo krávu a z lože šatů Johance odvedl.
Summa toho, což přijímá na díl svůj 53 zl. Zuostává se jí dodati doplnění dílu jejího 55 zl 1 gr 1 den.

Hotovejch peněz utrženejch za víno zuostává po splacení dluhu na všecky díly při právě 17 zl 7 gr.

Letha 1599 za fojta Jana Krejčířového z těch peněz dáno ze všech dílů sirotčích písaři a ouřadu od spravení statku 7 zl. To se má ze všech dílů při vydávání porážeti.
Též dáno Jírovi od učení řemesla a na šaty 5 zl.
Kateřině macoše dáno na díl její 1 zl.
Kateřině sirotku též 1 zl, Jírovi 1 zl, Johaně 1 zl a Jan Krejčířuo dlužen zůstává 1 zl 7 gr.
f 84b
Příjem a vydání:
Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato od téhož Jana za užitek vinný samé[mu] Jírovi 10 zl. Ty sou jemu vydány na šaty a od učení řemesla krejčovského.
letha 1600 za fojta Jana Mackového položil Jan Krejčířů za oužitek vinný samému Jírovi 4 zl.
Ty 4 zl jsou vydány Jírovi Kopcovému na díl Kateřiny manželky jeho.
Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato od Jana Krejčířového za užitek vinný a obilní 4 zl. Ty přijal Jíra na svůj díl.

Od Jíry přijato na doplacení dílu jeho přebraného 4 zl. Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Jíry za vinohrad 6 zl. Z toho dáno Johance na díl její 4 zl, též dáno Kateřině na díl její 2 zl.
Letha 1607 za fojta Tomáše Smrhového přijato od Jíry svrchu psaného za vinohrad v Růženné 2 zl. Ty 2 zl sou dány Johance na díl její.
Více Jíra ut s[upr]a položil za vinohrad, kteréž přijala Kateřina na díl svůj, 1 zl 15 gr.
Letha 1612 za fojta Václava Matoušového přijato od Jíry za vinohrad 1 zl 15 gr. Ty přijal muž Kateřinin na díl její.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Jíry Lukášovýho za Růžennou 2 zl. Ty přijala Kateřina na díl svůj.
Letha 1614 za fojta Thomáše Holýho od Jíry Lukášovýho za Růžennou přijato 2 zl. Ty přijala Kateřina na díl svůj.
Leta Páně 1615 za fojta Jíry Škřivánka přijato od Jíry Lukáše 2 zl. Ty přijala Kateřina na díl svůj.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Masařového přijato od Jíry Lukášového 2 zl. Ty přijala Kateřina na díl svůj.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Krchňavého od Jíry Lukášového 2 zl. Ty přijala Kateřina na díl svůj.
Leta Páně 1618 za fojta Pavla Krchňavého od Jíry Lukášového posledních peněz za vinohrad v Růženné přijato 4 zl 9 gr
5 den.
A tak Kateřina díl svůj zouplna dobrala.