Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

26 Sirotci nebožt[íka] Matěje Bolehradskýho

f 49a

Jest jich štvero, Margita, Babuše, Eva, Kateřina a Lida mateř jejich pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Vacule Skokova
20 zl. Ty jim od letha [15]93 při Vánocích po 2 zl jíti mají.

Letha [15]93 a [15]94 položil Vacule Skokových za dvě letha peněz purgkrechtních 4 zl.
Těch 4 zl, kteréž Vacule Skokových položil, sou vydány Lidě mateři jejich. A tak tu nic více nemá.
Letha [15]95 přijato od Vacule Skokových za grunth peněz purgkrechtních 2 zl.
Z toho dáno Lidě mateři ostatního dílu jejího 1 zl a druhý zl[atý] v truhlici zanechán a jest vydán Evě na díl její.
Letha [15]96 přijato od Vacule Skokových za grunth peněz 2 zl.
Téhož letha [15]96 dáno Evě ostatního dílu jejího 2 zl. A tak tu více spravedlnosti žádné nemá.
Letha [15]97 našel se vinohrad těm si[rotkům] i s mateří náležitý v Dolní hoře, kterejž jest prodán Pavlovi Novákovi do Sudoměřic za summu 50 zl. Závdanku položil Pavel při odevzdávce 10 zl.
Z toho závdanku zaplaceno dluhu Židu Šeré[mu] 7 zl.
f 49b
Lidě, mateři těch s[irotků], dáno z toho závdanku 1 zl.
Evě na díl její dáno 1 zl.
Margetě též dáno na díl její 1 zl.
Téhož leta [15]97 přijato od Pavla Nováka za vinohrad ročních peněz 5 zl, ostatek pokládati má od leta 98 po 5 zl.
Téhož leta [15]97 vydáno Margitě na díl její 2 zl.
Téhož letha dáno Lidě na díl její 2 zl.
Letha 1598 přijato od Jakuba Sýkory za grunt 2 zl. Ty peníze položil na místě Vacule Skokových.
Od Pavla Novákového za vinohrad přijato 5 zl. Z toho dáno Lidě mateři jejich z vinohradu 1 zl, Evě též dáno na díl její 2 zl.
Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato od Pavla Novákového z Sudoměřic za vinohrad 3 zl.
Též přijato od Vacule Skokových ze čt[vrt] roli 2 zl.
Maruši dáno na díl její lonských za roli položených 2 zl.
Evě na díl její vydáno 6 zl.
Markytě též dáno na díl její 4 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Mackového položil Pavel Novákového za vinohrad 3 zl. Ty 3 zl jsou vydány Lidě mateři jejich.
Z statku Ondry Hamrle podli odvodu po s[irotcích] zběhlých přijato peněz hotových 2 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Mackového přijato od Vacule Skokových za grunt 1 zl.
Od Pavla Novákového za vinohrad 1 zl.

Lidě mateři dáno na díl její 1 zl, Markytě též dán 1 zl.
Letha 1602 za fojta Zachariáše Tichého přijato od Vacule Skokových za grunt 1 zl. Ten jest vydán Maruši na díl její.
Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato od Pavla Novákového za vinohrad 2 zl.
Z toho dodáno ostatek dílu Evě 18 gr. A tak tu nic nemá.
Markytě též dodáno na díl její 1 zl 12 gr. Zuostává jí ještě 6 gr.
Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Pavla Novákového za vinohrad 3 zl.
Na 8.listu dále
f 57a[!]
S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Bolehradského

Náleží ještě dodati se na doplnění díluo jedno[mu] každýmu sirotku toto:
Lidě mateři mimo prvnější vydání 2 zl.
Babuši náleží zouplna díl její 14 zl.
Kateřině tolikýž 14 zl.
Markytě náleží dodati 6 gr.
Summa 30 zl 6 gr
Letha 1604 za fojta Jana Mackového dodáno ostatek dílu Lidě mateři, totiž 2 zl.
Markytě též dodáno 6 gr.
A tak ony díly své vyzdvihly.
Kateřina a Babuše nikdy v řádu nestály a k rejstrům se nestavěly, spravedlnost jejich na Jeho [Mil]ost Pána připadla, totiž 28 zl. Ta se po letech k ruce Jeho Mi[l]osti přijímati má. Act[um] 1607.
Letha 1608 za fojta Tomka Smrhového přijato od Pavla Novákového za vinohrad v Dolní hoře i z zadržalými penězi
6 zl. Ty jsou přijaty k ruce J.M. Páně po sirotcích zběhlých.
Zuostává se ještě za ten vinohrad dopláceti 12 zl.
Letha 1609 za fojta Tomka Smrhového přijato od Jana Curika na místě Pavla Nováka za Dolní horu 1 zl. Přijat jest k ruce J.M. Páně po s[irotcích] zběhlých.
Letha 1611 za fojta Jana Masařovýho přijato od Adama Slezákovýho na místě Jana Curika za Dolní horu 2 zl. Přijaty jest k ruce J.M. Páně po zběhlých.
Letha 1613 za fojta Václava Matouškového přijato od Adama Poláka 1 zl.
Leta 1615 za fojta Jíry Škřivánka přijato od Adama Poláka peněz 1 zl.
Leta Páně 1618 od Adama Poláka za vinohrad v Dolní hoře přijato 1 zl 15 gr. Jsou obrácené k ruce JM Páně po s[irotcích] zběhlých.