Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

51 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Krejčířového

f 114a

K tomu statku jest 4, Daniel, Martin, Anna a Kateřina.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Grunt s půl lánem roli v 10 zl.
Achtel vinnohradu v Růžené zaplacený za 20 zl.
Louka za Stařínem za 8 zl.
Chmelinec za Stařínem za 5 zl.
Štěpnice za lávkami zaa 4 ul.
Čtyry grevty vinohradu v Tmici za 10 zl.
Kožich a z lože šatou za 4 zl.
Summa statku 61 zl.
Dělíc tu summu na 4 díly, přijde na kažého po 15 zl 7 ½ gr.

Daniel podle kšaftu otce svého přijal grunt s poluláním za 10 zl.
Půl achtele vinohradu v Růžené za 10 zl.
Půl louky za Stařínem za 4 zl.
Summa toho 24 zl.
Z toho sobě srazil dílu svého 15 zl 7 ½ gr. Zůstává dopláceti 8 zl 22 ½ gr placením po 2 zl.

Václav Jana Maškových na díl Kateřiny manželky své přijal 2 grefty ve Tmici v 5 gr.
Půl louky za Stařínem v 4 zl.
Summa toho 9 zl.
Zůstává se jemu dodati 6 zl 7 ½ gr.

Anně sirotku na díl její zanechává se 2 gefty vinohradu ve Tmici v 5 zl.
Štěpnice za lávkami v 4 zl.
Kožich a z lože šatů v 4 zl.
Summa toho 13 zl.
Zůstává se jí dodati 2 zl 7 ½ gr.

Jakož Daniel zůstával dopláceti nápadníkům svrchu psaným, totiž Martinovi 7 ½ gr, Václavovi Jana Maškových 6 zl 7 ½ gr, ti nápadníci to všeckno témuž Danielovi odstoupili, toliko aby Anně sestře své ty 2 zl 7 ½ gr doplatil.
Těch 2 grefty ve Tmici a štěpnice za lávkami Anně sirotku náležitých užívati má Daniel a Václav Jana Maškových do zrostu jejího a mají chovati sirotka při sobě a opatrovati.

Letha 1609 za fojta Tomka Smrhova jakož nápadníci svrchu psaní statkem pozuostalým po nebo[žtíku] Janovi Krejčířovi se rozdělili a na dítky od Johanky sestry jejich zapomenuli, protož podle vejpovědi urozeného pana Jana Urbana Domanského z Domanína, ouředníka toho času na Strážnici, mají a povinni budou Anně a Zuzanně od dotčené Johanky, dítkám jejím

splozeným, díl matky jejich vyplniti, každý nápadník po 3 zl
1 ½ gr, což učiní summy 12 zl 6 gr. Každý nápadník platiti má při každých Vánocích od letha 1609 po 1 zl.
f 115a
Letha 1611 za fojta Jana Masařového položil Daniel Jana Krejčířového na touž spravedlnost nápadníkům statku po neb[ožce] Johance Jana Krejčířového 3 zl 1 ½ gr. Ty přijal Vácslav Slavík z Strážnice na díl Anny manželky svý.
Letha 1614 za fojta Thomáše Holého položil Martin, syn Jana Krejčířového, což tak do tohoto statku nápadníkům po neb[ožce] Johance zaplatiti měl, totiž 3 zl 1 ½ gr.
Též Vácslav Jana Maškových, manžel Kateřiny ut s[upr]a, týmž nápadníkům položil 2 zl.
Z toho dáno Václavovi Slavíčkovi na díl Anny 3 zl 1 ½ gr. A tak tu táž Anna nic nemá.
Danielovi Koníčkovi na díl Zuzanny manželky jeho dáno 2 zl.
Letha 1615 za fojta Jíry Škřivánka přijato od Pavla Holby z Bobalova za vinohrad 2 grefty ve Tmici, když jest prodán k sirotčímu dobrýmu za 36 zl, placením od letha ut s[upr]a, místo závdanku ročních peněz 1 zl 4 gr.
Ten přijal Daniel Koníček na díl Zuzanny manželky své z dílu Anny, sirotka n[ebožtíka] Jana Krejčířového, podle vejpovědi od pana Jana Urbana Domanského učiněného.
Leta 1616 za fojta Jana Masařového od Pavla Holby přijato za vinohrad ve Tmici peněz 1 zl. Ten jest vydán Danielovi Koníčkovi na díl manželky jeho.
Pavel Holba prodal ten vinohrad Danielovi Jakšovému za tu summu na též placení, jak jej sám měl.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Krchňavého od Daniele Jakšového z Bobalova za vinohrad přijato 2 zl. Ty jsou vydány Danielovi Koníčkovi po Zuzanně. A již tu nic víc nemá.
Letha Páně 1618 za fojta Pavla Krchňavého přijato od Daniele Jakšového z Bobalova za vinohrad v Staré hoře 1 zl.

(Na volně přiloženém lístku:)

Letha 1626 ve čtvrtek první v postě v registřích sirotčích dědiny Petrova při statku Jana Krejčířového nachází se, že Anně sirotku spravedlnosti po témž Janovi Krejčířovém otci jejím i s penězi vydělanými přímo to, což jest od Johanky, sestry jejich splozené (na kteréž sou při spravování toho statku byli pozapomenuli), 3 zl 1 ½ gr poraženo, náleží jmenovitě 44 zl 5 gr.

A ta se jí takto nachází:
Štěpnice za lávkami za 4 zl.
Kožich a s lože šatů, jestli ničí nejsou aneb jestliže od nepřátel nejsou vzaté, za 4 zl.
Na Danielovi Krejčířovém bratru jejím 2 zl 7 ½ gr.
Za JM Pánem hotových 1 zl.
Na 2 greftích vinoh[radu] ve Tmici Pavla Holby 31 zl 26 gr.
Na Václavovi Jana Maškových svagkovi jejím 1 zl 1 ½ gr.
[Summa] 44 zl 5 gr.