Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

43 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Ryšavých jináč Miškéřových

f 92a

Letha [15]99 za fojta Jana Miškéřových sepsán a zinventován jest tento statek, ku kterýmuž jest sirotků trý, totiž Pavel, Jan, Kateřina a Anna mateř jejich čtvrtá.
Našlo se jim statku na níže psaných věcech zejména toto:
Grunt s polouláním, ze dvěma koňmi a z hříbětem, z vozem, s pluhem, z bránou, z dobytkem, z osetím, z roubaničkou a jiným hospodářstvím za summu 80 zl.
Půl achtele vinohradu v Růžené za 90 zl.
Štěpnička za 15 zl.
Louka v Hrádečné za 16 zl.
Summa všeho statku učiní 201 zl.

Z toho se dluhuo zaplatiti má toto:
Mojžíšovi Židu, Danielové[mu] synu 21 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Miškéřových za louku ostatních peněz 2 zl.
Summa všech dluhuov 23 zl.
Zuostává čistého statku po sražení dluhuo summy 178 zl.
To dělíc na čtyri díly, dostane se každému na díl jeho po 44 zl 15 gr.

Toto jeden každý na díl svůj přijal:
Anna, mateř těch sirotků, ujala na svůj díl grunt z polouláním, z koňmi a jiným hospodářstvím i z vinohradem v Růžené a novosadem v hoře Veselé za summu 170 zl.
Z toho sobě srazila dílu svého 44 zl 15 gr.
f 92b
A tak mimo poražení dílu svého zuostává dopláceti sirotkům summy všecké ještě 125 zl 15 gr, placením od letha 1600 takto: za grunt po 4 zl a za vinohrad podli ourody též po 4 zl.

Kateřina přijala na díl svůj štěpničku za 15 zl.
Zuostává se jí ještě dodati na doplnění dílu jejího 29 zl 15 gr.

Janovi na díl jeho zanechává se louka v Hrádečné za 16 zl.
Zuostává se jemu ještě dodati dílu jeho 28 zl 15 gr.

Pavlovi dílu jeho zouplna dodati se zuostává, totižto suymmy 44 zl 15 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1600 za fojta Jana Mackového přijato od Václava Zákoníkova za grunt 4 zl.
Též přijato od Macka Masihova za víno, které náleželo samé mateři a po smrti její přišlo na Jana a Pavla, 12 zl.
Též přijato peněz hotových mimo zaplacení dluhu, z závdanku zůstalých 1 zl 7 gr.

Z toho dáno dluhu za loučku s[irotům] n[ebožtíka] Tomáše Miškéřových ostatních peněz 2 zl.
Mojžíšovi Danielové[mu] synu na dluh dáno 15 zl.

Anna, mateř těch sirotků, bez proměnění stavu svého zemřela a statku po sobě zanechala, totiž dílu svého, kterýž sobě, jakž napřed doloženo, porazila 44 zl 15 gr.
Též za 5 věder vína prodaného utrženo 12 zl.
Závdanku za grunt přijato, což byla ona zaplatila, summy
16 zl.
Summa toho 72 zl 15 gr.
Z toho dluhův po ní zuostalých zaplaceno 14 zl 23 gr.
A tak ještě toho statku pozůstalo mimo splacení dluhův jejích 57 zl 22 gr.
f 93a
Ta spravedlnost připadla na Jana a Pavla, dítky její vlastní a od ní splozený, půjde každýmu po 28 zl 26 gr.
Ty náleží na těchto věcech, totiž na gruntě a vinohradě v Růžené hoře.

Letha 1601 za fojta Jana Mackového přijato od Václava Zákoníkova za grunt 2 zl. Ty sou dány Mojžíšovi Danielo[vému] na dluh jeho.
Letha 1602 za fojta Zachariáše Tichého přijato od Václava Zákoníka 2 zl. Ty sou vydány Mojžíšovi Židu za dluh jeho.
Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato od Václava Zákoníka za g[runt] 4 zl. Z toho dáno ostatek dluhu Mojžíšovi Židu 2 zl.
Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Václava Zákoníka za grunt 4 zl. Z toho dáno Kateřině, s[irotku] n[ebožtíka] Tomáše Miškéřových, dluhu za louku ost[atní] 2 zl.
Letha 1608 za fojta Tomáše Smrhy přijato od Mikuláše Škrabáka za grunt 1 zl 15 gr.
NB. Novosad v hoře Veselé prodán Danielovi Masařových za
18 zl, placení podle ourody po 2 zl.
Vinohrad v Růžené náleží na samého Jana sirotka, nebo Kateřina sestra a Pavel bratr jeho zemřeli. Puštěn ten vinohrad k užívání Pavlovi Kušánkovi, aby z něho za 2 letha za užitky nic nedával.
NB. Jan sirotek zemřel a spravedlnosti své všecké po sobě zanechal summy 99 zl. Ta spravedlnost připadla na krevní přáteli jeho, bratry a sestry strejcovy, zejména na tyto: na Annu od n[ebožtíka] Matěje Miškéřového splozenou, na Jíru, Pavla, Jana, Zuzannu, dítky od Jana Miškéřových splozené, a na Kateřinu od Tomáše Miškéřových
f 93b
splozenou, jichž jest všech šestero, přijde na každého toho nápadu po 16 zl 15 gr.

Toto jeden každý na sebe přijal:
Václav Matoušů na díl Anny manželky své, dcery od n[ebožtíka] Matěje Miškéřových splozené, přijal půl achtele vinohradu v Růžené v 16 zl 15 gr. A tak díl její zouplna vyzdvihl.
Jíra od n[ebožtíka] Jana Miškéřových splozený přijal štěpnici v 4 zl a ostatek pustil Klimkovi Masaři švagru svému 12 zl 15 gr.
Klimek Masař na díl Kateřiny manželky své, od n[ebožtíka] Jana Miškéřových splozené, přijal novosad v Veselé hoře ve
18 zl.
Letha 1609 za fojta Tomka Smrhového přijal hotový 1 zl.
Letha 1610 za fojta Matěje Pavlíkova přijal hotové 2 zl.
Pavlovi, Janovi a Zuzanně, od n[ebožtíka] Jana Miškéřových dítkám, díly jejich zuostávají, každému po 16 zl 10 gr, na gruntě Mikuláše Škrabáka 12.
Letha Páně 1615 za fojta Jíry Škřivánka přijato od Václava Ratiškovského za grunt 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Masařového přijato od Václava Ratiškovského za grunt 2 zl.
Ty oboje peníze mají pojaty býti do statku Jana Masihy.