Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

62 S[irotci] n[ebožtíka] Burjana Lacinovskýho

f 132a

K tomu statku sou sirotci 2, Dorota, Anka a Kateřina mateř jejich třetí.
Našlo se jim spravedlnosti na těchto věcech:
Na gruntě 45 Jana Sejkory předních peněz 20 zl, placením od letha 1612 po 2 zl.
Dělíc to na 3 díly, přijde na každý po 6 zl 20 gr.
Zvláště těm sirotkům náleží půl achtele vinohradu ve Tmici, kterýž jim neb[ožtík] Jan Škrabák ujec jejich poručil, a jest prodán Izaiášovi Kušánkovýmu za 49 zl. Závdanku dáti má 1 zl, platiti má po 3 zl vedle ourody. Rukojmě Jíra Lukášů, Martin Burjanů S.R.S.a N.
Dělíc to na dva díly, přijde na každý po 24 zl 15 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1611 za fojta Jana Masařového přijato od Mathouše Frydeckýho za grunt 2 zl. Ty sou vydány Dorotě Chromej na ruku na vyživení její.
Od Izaiáše Kušánkovýho závdanku za vinohrad 1 zl. Vydán Kateřině mateři na díl její.
Letha 1612 za fojta Václava Matoušového přijato od Jana Sýkory za g[runt] 2 zl. Z toho dáno Kateřině mateři 1 zl.
Od Izaiáše Kušánkova přijato za Tmici 1 zl 15 gr.
Též od něho přijato lonských 1 zl 15 gr.
Ten vinohrad ut s[upr]a po smrti Izaiáše Kušánka prodali nápadníci po něm zuostalí Janovi Malíkovi masaři za summu
50 zl. Závdanku dal jim 5 zl, ostatek platiti má podle ourody od letha 1613 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukoj[mě] Tomek Smrhů, Jíra Škřivánek S.R.S.N.
Dorotě Chromé dáno na díl její 2 zl.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Jana Sýkory za grunt 1 zl 15 gr.
Od Jana Malíka masaře za vinohrad 3 zl. Přijala je Dorota Chromá na díl svůj.
Letha 1614 za fojta Thomáše Holýho od Jana Sýkory přijato za grunt 2 zl.
Od Jana Malíka za vinohrad přijato 2 zl.
Dorotě Chromé dáno na díl její 2 zl.
f 132b
Leta Páně 1615 za fojta Jíry Škřivánka přijato od Bartoně Žeravského za vinohrad na místě Jana Malíka masaře 3 zl. Ty sou vydány Dorotě na díl její.
Od Jana Sýkory přijato za grunt 2 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Masařového přijato od Jana Sýkory za grunt peněz ročních 2 zl.
Leta ut s[upr]a za fojta Jana Masařového od Bartoně Žeravského přijato za vinohrad peněz 3 zl.
Těch 5 zl přijato k ruce JM Páně.

Leta Páně 1617 za fojta Pavla Krchňavého od Jana Řeháka přijato za grunt peněz 2 zl.
Leta Páně 1618 za fojta Pavla Krchňavého od Jana Řeháka přijato za grunt peněz 2 zl.
Od Bartoně Žeravského za vinohrad ve Tmici přijato 2 zl.
A jakož jest Dorotě, kteráž se zmrhala, spravedlnosti náleželo mimo prvnější vyzdvižení 12 zl 15 gr, ta jest k ruce JM Páně obrácena. Z níž jest poraženo, co na dluhu za JM Pánem bylo 7 zl 8 gr, ostatek se po letech vyzdvihovati má.
Letha Páně 1623 Pavel Krchňavý, fojt petrovský, správu učinil, že Malík masař prodal svrchu psaný vinoh[rad] v hoře Tmici Bartoňovi Žeravskýmu a cožkoliv měl ten Malík masař zaplaceného, to jest pustil Bartoňovi Žeravskýmu, totiž 10 zl, a Bartoň Žeravský zase prodal tenž vinohrad ve Tmici Václavovi Matuškovému za summu 50 zl. Závdanku jemu dal 8 zl a pustil jemu Bartoň Žeravský, což jemu Malík masař zaplacených peněz byl připrodal 10 zl. A tak Václav Matušků má na tom vinohradě zaplaceného 18 zl, platiti jej má po 2 zl.
Letha 1632 za fojta Pavla Jana Surého Vácslav Matoušků položil za vinohrad ten ut s[upr]a 2 zl. Ty přijala Anna, dcera n[ebožtíka] Burjana Lacinovského.