Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

58 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Ledabednáře

f 123a

K tomu statku jsou sirotci 3, Pavel, Anna, Zuzanna a Zuzanna mateř jejich štvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Podsedek 46 prodán Jírovi Škřivánkovi za 25 zl bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 2 zl.
Půl achtele vinohradu v Zbavsa hoře zaplacený za 70 zl.
Čtvrt achtele vinohradu v též hoře prodán Bartoňovi Šarovcovi za 35 zl. Závdanku dáti má z užitku 2 zl a platiti každého roku podle ourody po 1 zl. Rukojmě Martin Bílý, Martin Martinků S.R.S.A.N.
Roubanice proti Stařínu za 10 zl.
Summa statku 140 zl.
Dělíc tu summu na 4 díly, přijde každému po 35 zl.

Zuzanna macocha přijala na svůj díl čtvrt achtele vinohradu v Zbavse hoře ve 35 zl. A tak díl svůj zouplna vyzdvihla.
Táž Zuzanna umřela a ten díl svuoj poručila Pavlovi Holbovi bratru svému.

Pavel na díl svuoj přijal druhú polovici vinohradu od macošiného v 35 zl. A tak díl svůj zouplna vyzdvihl.

Anně zanechává se na díl její roubanice v 10 zl. Zůstává se jí ještě dodati 25 zl.

Zuzanně díl její zouplna zůstává, totiž 35 zl.
f 123b
Příjem a vydání:
Letha 1607 za fojta Tomáše Smrhového přijato od Bartoně Šarovce za vinohrad závdanku i peněz ročních 4 zl.
Letha 1608 za fojta Tomka Smrhového přijato od Jíry Škřivánka za grunt 1 zl. Z toho dáno z dílů sirotčích písaři a ouřadu 1 zl 22 gr.
Pavlovi, sirotku nahoře psanému, náleží mimo díl jeho otcovský, který jemu otec za zdravého života oddal, čt[vrt] achtele vinohradu v Zbavsa hoře, který jest prodán Tomášovi Holých za 31 zl, platiti má podle ourody od leta 1609 po 3 zl. Rukojmě Václav Staňků, Macek Vančulů S.R.S.N.
Anně dáno na díl její hotových peněz, které přijal Matěj Bicáků z Hejsel muž její 2 zl.
Letha 1609 za fojta Tomka Smrhova přijato od Jíry Škřivánka za grunt 2 zl. Ty přijal Matěj Bicáků do Hejsel na díl Anny manželky své.
Zuzanna umřela a dílu svého po sobě zanechala 35 zl. Ta spravedlnost připadla na Pavla a Annu, bratra a sestru její, přijde každému po 17 zl 15 gr.

Od Řehoře Zábřeského na místě Tomáše Holého přijato za Zbavsa horu 1 zl.
Od Bartoně Šarovce přijato za druhou Zbavsa horu 1 zl.
Matějovi Bicákovi do Hýsel dáno 2 zl.
Jakož náleželo Pavlovi dílu jeho otcovského i po Zuzanně, sestře jeho zemřelé, summy 52 zl 15 gr, ta spravedlnost jakožto po sirotku zběhlým na Jeho [Mil]ost Pána jest obrácena. Z níž poraženo, co na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem bylo, 6 zl 3 gr, ostatek jíti má k ruce panské po letech. Act[um] za fojta Matěje Pavlíkového letha 1610.
f 124a
Letha 1610 za fojta Matěje Pavlíkového přijato od Vojtka Glivickýho za grunt 1 zl. Ten jest vzat k ruce panské po s[irotku] zběhlým.
Letha 1611 za fojta Jana Masařového přijato od Vojtka Glivickýho za g[runt] 1 zl. Přijat jest k ruce panské po s[irotku] zběhlým.
Od Bartoše Šarovce přijato za vinohrad v Zbavsa hoře 2 zl.
Od Řehoře Zábřežskýho přijato za vinohrad též v Zbavsa hoře druhou polovici 2 zl.
Ty sou přijaty k ruce J.M. Páně po zběhlých.
Letha 1612 za fojta Václava Matoušového přijato od Vojtka Glivickýho za g[runt] 1 zl.
Od Řehoře Zábřeskýho za vinohrad 1 zl 15 gr.
Od Bartoše Šarovce za vinohrad 1 zl.
NB. Bartoš Šarovec ten vinohrad, za kterýž platil, prodal Janovi Benešovskýmu za summu 35 zl. Závdanku jemu dal 8 zl, ostatek platiti má od letha 1613 po 2 zl podli ourody. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za něj Martin Bílý, Jan Masařů S.R.S.N.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Vojtka Glivickýho za grunt 2 zl.
Od Řehoře Zábřeskýho za vinohrad 2 zl.
Ty 4 zl jsou přijaty k ruce panské.
Od Jana Benešovskýho za vinohrad 2 zl. Ty sou přijaty k ruce panské po s[irotku] zběhlým.
Letha 1614 za fojta Thomáše Holýho přijato od Vojtka Glivickýho za grunt 2 zl. Ty jsou přijaty k ruce Jeho [Mil]osti Páně.
Od Jana Benešovskýho za vinohrad přijato 1 zl 15 gr. Ty sou k ruce Jeho [Mil]osti Páně přijaty.
Od Eliáše Klempíře na místě Řehoře Zábřežskýho za vinohrad v Zbavsa hoře přijato 1 zl 15 gr. Ty sou též přijaty k ruce Jeho [Mil]osti Páně po s[irotcích] zběhlých.
Leta 1615 za fojta Jíry Škřivánka přijato od Vojtka Glivického za grunt peněz ročních 2 zl. Ty sou přijaté k ruce JM Páně.
Od Jana Benešovského za vinohrad v Zbavsa hoře 1 zl.

Leta 1616 za fojta Jana Masařového přijato od Vojtka Glivického za grunt peněz ročních 1 zl.
Od Eliáše Klempíře za vinohrad v Zbavsa hoře 2 zl. Jsou přijaté k ruce JM Páně.
Od Jana Benešovského za vinohrad v Zbavsa hoře 1 zl. Přijaté k ruce JM Páně.
f 124b
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Krchňavého od Vojtka Glivického za grunt přijato peněz ročních 2 zl.
Od Eliáše Klempíře za vinohrad v Zbavsa hoře 3 zl.
Od Jana Benešovského za vinohrad v Zbavsa hoře 2 zl. Ty sou obrácené k ruce JM Páně.
NB. Ty peníze nejsou vzaté k ruce JM Páně, nýbrž jsou vydány Matějovi Vicákovi do města Kyjova po Anně manželce jeho, totiž 7 zl.
Leta Páně 1618 za fojta Pavla Krchňavého od Vojtka Glivického za grunt přijato 1 zl.
Od Jana Benešovského za vinohrad v Zbavsa hoře 1 zl.
A jakož jest těchto sirotků peněz na dluhu za JM Pánem zůstávalo 2 zl 15 gr, ty sou k ruce JM Páně po Pavlovi sirotku zběhlém obrácené.
Od Eliáše Klempíře za vinohrad v [Z]bavsa hoře při[jato]
2 zl. Ty sou k ruce JM Páně obrácené.