Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

25 Sirotci nebožtíka Šimka Janíkového

f 47a

Jest jich trý, Lukáš, Johanna a Kača.
Vyhledalo se jim spravedlnosti každému na díl jeho po 43 zl 19 gr 3 den, a to takto:
Item hotovejch s prodaného vína, též z gruntu Jana Mackova otčíma jejich, na kterémž nyní Jan Ledabednář j[es]t, též i za obilí při právě zůstává 70 zl 13 gr 2 den.
A mimo to zůstává těm si[rotkům] na plnění dílů jejich na lidech těchto toto:
Na vinohradě v Horní hoře, kterej Jan, Šimka Janíkového syn, bratr těch si[rotků], na díl svůj v 60 zl ujal, dopláceti má 16 zl.
Na gruntě Ledabednáře 16 zl. Ty jim pokládati má od letha [15]94 při s[va]tým Jiří po 5 zl až do vyplnění těch 16 zl.
Dorota Masařka z Bobálova za bečku vína dopláceti zůstává 12 zl 15 gr.
Jíra Krně za obilí 1 zl.
Na vinohradě Jana otčíma jejich 14 zl.

Letha [15]94 vinohrad napřed psaný, kterejž Jan n[ebožtíka] Šimka Janíkových v díle svém ujal a potom z gruntu panskýho z služby Jeho Mi[l]osti Páně zběhl, jest prodán Tomášovi Smrhovi za summu 60 zl. Závdanku dáti má při Vánocích letha [15]95 5 zl a platiti má ostatek podle ourody hory. Rukojmě za placení a dílo vinohradní Martin Prchlíků, Jíra Charabec, Jíra Prchlíků R.S.A.N.
f 47b
Vydání svrchu psané summy:
Johance na díl její, když nemocná byla, 1 zl.
Kráva, kteráž Johance od otčíma jejího vydána jí býti má, ta j[es]t mezi touto summou napřed psanou, v těch 14 zl j[es]t položena. Když jí krávu vydá, nebude zůstávati za otčímem jejím za vinohrad toliko 12 zl.
Dáno z těch hotovejch vyšlejch peněz od spravování statku
2 zl 3 gr 2 den.

Letha [15]94 Jan Ledabednář položil za grunth svůj peněz purgkrechtních 5 zl.
Letha [15]94 položil Jan, otčím napřed psaných sirotkův, za vinohrad 4 zl. Ty sou vydány Johaně na díl její.
Více též Johaně vydáno od starších za díl její 19 zl.
Více vydána kráva od otčíma jejího Jana napřed psaného.

Jakož jest Jírovi n[ebožtíka] Ondry Hamrle na dvou vinohradech spravedlnosti jemu náležité 46 zl, ty se odvozují sirotkům napřed psaným, aby oni jich sobě na díly své takovou summu vyzdvihli. A kdo jim platiti má, o tom při sirotcích nebo[žtíka] Ondry Hamrle zapsáno najdeš.

f 48a
Jakož jest Janovi, sirotku napřed psanému, na vinohradě Tomáše Smrhového náleželo 44 zl, i poněvadž se k rejstrům nestaví, spravedlnost na Jeho Mi[l]ost Pána připadla. A jest z toho odvedeno sirotkům nebož[tíka] Šťastného 35 zl 26 gr
3 ½ den a sirotkům nebož[tíka] Jakuba Vlacha též odvedeno na vyšlou summu 8 zl 3 ½ gr.

Letha [15]94 položila Dorota Masařka za víno jí prodané do truhlice 5 zl.
Letha [15]95 položil Ledabednář za grunth svůj peněz purgkrechtních 5 zl. Ty sou vydány Johaně na díl její.
Téhož letha přijato od Jana otčíma jejich za vinohrad 2 zl.
Téhož letha [15]95 přijato od Tomáše Smrhových za vinohrad závdanku 5 zl.
Letha [15]96 přijato od Ledabednáře za grunth peněz 5 zl. Ty sou vydány Johaně na díl její.
Téhož letha [15]96 přijato od Doroty Masařky za víno prodané 3 zl.
Téhož letha přijato od Jana Mackovýho otčíma jejich za vinohrad 2 zl.
Téhož letha přijato od Tomáše Smrhovýho 2 zl.
Letha [15]97 přijato od Ledabednáře ostatních peněz za grunth 1 zl.
Téhož letha přijato od Jana Mackovýho za vinohrad 3 zl.
Téhož letha přijato od Tomáše Smrhy za vinohrad 3 zl.
Z toho dáno s[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Vlacha podle odvodu, jakž nahoře dotčeno, 8 zl 3 ½ gr.
Též dáno Johaně ostatního dílu jejího 7 zl. A tak ona tu více nic nemá.
f 48b
Letha 1598 přijato od Jana Mackového za vinohrad ost[atní] 3 zl. A tak jej zouplna docela doplatil.
Též přijato od Tomáše Smrhového za vinohrad 2 zl.
Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato od Tomka Smrhového za vinohrad 3 zl.
Též přijato z statku n[ebožtíka] Ondry Hamrle podli odvodu po s[irotku] zběhlým 3 zl.
Do statku n[ebožtíka] Šťastného dáno podli odvodu po sirotcích ut s[upr]a zběhlých 20 zl 15 gr.
Letha 1600 za fojta Jana Mackového položil Tomek Smrhů za vinohrad 2 zl.
Ty 2 zl jsou dány do statku n[ebožtíka] Šťastného podle odvodu po sirotcích zběhlých.
Od Doroty Masařky z Bobalova za víno přijato 1 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Mackového přijato od Doroty Masařky za víno 15 gr.
Letha 1602 za fojta Zachariáše Tichého dáno do statku n[ebožtíka] Šťastného podli odvodu 2 zl.
Kateřině dáno hotových peněz 1 zl 19 gr.

Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato od Tomka Smrhového za vinohrad 1 zl.
Od Doroty Masařky za víno přijato 1 zl. Zůstává ještě za ně 2 zl.
Z statku n[ebožtíka] Ondry Hamrle přijato podli odvodu po s[irotcích] zběhlých 1 zl.
Kateřině dáno na díl její hotových peněz 2 zl.
Lukášovi též dáno na díl jeho 1 zl.
Z statku n[ebožtíka] Ondry Hamrle přijato po s[irotcích] zběhlých 1 zl. Ten jest dán na s[irotky] n[ebožtíka] Šťastného.
Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Tomka Smrhového za vinohrad 2 zl. Ty jsou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Šťastného podle odvodu.
Od Doroty Masařky za víno přijato 1 zl. Ty přijal Lukáš na díl svůj.
Z statku n[ebožtíka] Ondry Hamrle podle odvodu přijato
3 zl. Z toho dáno Kateřině na díl její 2 zl, Lukášovi též dáno 1 zl.
Letha 1608 za fojta Tomka Smrhového přijato od Tomka Smrhového za vinohrad 11 zl 11 ½ gr. Ty jsou odvedeny do statku n[ebožtíka] Šťastného. A tak těm sirotkom odvod doplacen.
spátkem přes 2 listy
f 46b(!)
Letha 1608 za fojta Tomka Smrhova přijato od Doroty Masařky za víno ostatní 1 zl. A tak dluh za víno doplatila. Ten 1 zl vydán jest Kateřině na díl její.
Letha 1609 za fojta Tomka Smrhového přijato z statku n[ebožtíka] Ondry Hamrle podle odvodu 2 zl. Ty přijala Kateřina na díl svůj.
Letha 1611 za fojta Jana Masařového přijato z s[tatku] n[ebožtíka] Ondry Hamrle podli odvodu 4 zl. Z toho přijal Tomek Smrhů na díl Lukášů 2 zl, Jíra Škřivánek na díl Kateřinin 2 zl.
Za tou příčinou Tomek Smrhů začal přijímati ty peníze, že neb[ožtík] Lukáš, syn Šimka Janíkových, z dílu svého nedobraného v tomto statku jemu povinného Martinovi, synu Tomka Smrhovýho, od vlastní sestry téhož Lukáše zplozenýmu polovici, totiž 19 zl 24 gr 1 ½ den poručil. A tak Tomek Smrhů na díl Martina syna svého ty peníze přijal.
Letha 1613 za fojta Václava Matuškového přijato z statku n[ebožtíka] Ondry Hamrle podli odvodu 4 zl. Z toho přijal Tomek Smrhů na díl Lukáše 2 zl a Jíra Škřivánek na díl Kateřinin 2 zl.
Letha 1614 za fojta Thomáše Holýho z statku neb[ožtíka] Ondry Hamrle podli odvodu přijato 1 zl. Ten jest dán Jírovi Škřivánkovi na díl Kateřiny manželky jeho.
Více z statku neb[ožtíka] Ondry Hamrle podli odvodu přijato 1 zl.

Letha 1614 Martinovi, synu neb[ožtíka] Tomka Smrhovýho, nápadu po Lukášovi ujci jeho poručených jemu dáno 1 zl.
Leta 1615 za fojta Jíry Škřivánka přijato z statku n[ebožtíka] Ondry Hamrle podle odvodu 2 zl. Z toho dáno Jírovi Škřivánkovi na díl manželky jeho 1 zl a na s[irotka] n[ebožtíka] Tomka Smrhového zanecháno 1 zl.
Více přijato od Jíry Kozáka z statku Tomáše Smrhového 1 zl. Ten jest vydán Jírovi Škřivánkovi.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Krchňavého z statku n[ebožtíka] Ondry Hamrle přijato do tohoto statku peněz za vinohrady 2 zl. Ty sou vydány Kateřině Škřivánkové.
Leta Páně 1618 za fojta Pavla Krchňavého z s[tatku] n[ebožtíka] Ondry Hamrle přijato 15 gr.