Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

44 S[irotci] n[ebožtíka] Ondry Brychtového

f 96a

Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového sepsán a zinventován jest ten statek, ku kterémuž jest jeden sirotek Jan a Kateřina macocha jeho druhá.
Našlo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech zejména toto:
Podsedek s rolí nad hliníkem, ze dvěma koňmi, s vozem, s pluhem, z bránou a jiným hospodář[stvím] 50 zl.
Roubanice nová za 10 zl.
Roli nad Doubravkou za 50 zl.
Vinohrad v Dolní hoře zaplacený za 41 zl.
Štěpnice na Sudoměřicku za 20 zl.
Vinohrad v Staré hoře za 300 zl.
V Sudoměřicích na podsedku Matěje Zezhule zuostává od letha 1600 11 zl, placením od toho letha po 3 zl.
Též v Sudoměřicích na druhým podsedku Jíry Valového zůstává od letha ut s[upr]a 14 zl, placením po 2 zl.
Roubanice za Horními štěpnicemi za 1 zl.
Vína 2 bečky prodaný po 28 zl za 56 zl.
Dobytek hovězí a svinský za 12 zl.
Peněz hotových našlo se 24 zl.
Summa všeho statku učiní 589 zl.

Toto dluhuo z toho zaplatiti se má:
Jeronýmovi Lokajovi do Strážnice za 3 měřice žita po 40 gr – 4 zl dáno.
Za vinohrad v Staré hoře dodati se má ostatních peněz 5 zl dáno.
Summa dluhuov 9 zl.
Zuostává čistého statku po sražení dluhuov 580 zl.
f 96b
Dělíc tu summu na dva díly, dostává se každému na díl jeho po 290 zl.

Kateřina macocha sirotčí přijala na svůj díl grunt z rolí nad hliníkem, z koňmi, s vozem, pluhem, bránou, z štěpnicí na Sudoměřicku, z roubanicí novou, z vinohradem v Dolní hoře, z rolí nad Doubravkou, z roubanicí za Horními štěpnicemi za summu 172 zl.
Též vína 1 bečku za 28 zl.
Dobytek hovězí a svinský za 12 zl.
Peněz hotových 12 zl.
Summa toho učiní 224 zl.
Zuostává se jí ještě dodati na doplnění dílu jejího 66 zl.

Janovi sirotku zanechává se na díl jeho vinohrad v Starej hoře v summě 300 zl.
Též bečka vína, která jest prodána za 28 zl.
Peněz hotových do truhlice vloženo 12 zl.
Summa toho 340 zl.
Z toho sobě sráží dílu svého, což na něj přišlo summy
290 zl.
A tak zuostává dopláceti Kateřině macoše své ještě mimo poražení dílu svého 50 zl, placením od letha 1600 po 10 zl.

Příjem a vydání:
Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového dáno písaři z dílu sirotčího od spravení statku 2 zl 15 gr.
Ostatek vloženo do truhlice, totiž 9 zl 15 gr.
Přijato za bečku vína prodanou 33 zl. Z toho dáno na doplacení vinohradu ostatních peněz Jírovi Vrabcovi 5 zl. A tak ten vinohrad zaplacen.
f 97a
NB. Jan, sirotek svrchu psaný, zemřel a spravedlnosti po sobě zanechal jmenovitě vinohrad v Staré hoře zaplacený za summu 300 zl.
Peněz hotových mimo zaplacení dluhu 37 zl 15 gr.
Summa toho 337 zl 15 gr.
Z toho se zaplatiti má Kateřině macoše na doplnění dílu jejího 50 zl. A tak zuostává toho statku ještě 287 zl 15 gr.
Ta spravedlnost připadla na strejce a tety toho sirotka, jmenovitě na Matěje Prokše Vrbeckých, na Michala bratra jeho, na Kateřinu sestru jejich, na Jana a Anku, též sestru jejich, na Jíru neboštíka Macka Vrbeckých, na Matouše Manových od Kateřiny splozenému, na Ondru Vrbeckých, na Dorotu sestru a Jíru bratra jeho, kterýchž jest deset, přijde každýmu na díl jeho po 28 zl 22 ½ gr.
Toho půl vinohradu Matěj Prokše Vrbeckých koupil za summu 150 zl. Z toho sobě srazil dílu svého 28 zl 22 ½ gr a Kateřině, macoše sirotka výš psaného, na doplnění dílu jejího vyplniti má 25 zl po 5 zl placením od letha 1601, ostatek pak nápadníkům nahoře psaným.
Druhou polovici toho vinohradu koupil Michal, bratr Macka Prokše Vrbeckých, za 150 zl. Z toho sobě srazil dílu svého
28 zl 22 ½ gr a Kateřině, macoše toho sirotka ut s[upr]a, na doplnění dílu jejího vyplniti má 25 zl po 5 zl placením od letha 1601, ostatek pak nápadníkům nahoře psaným.

Letha 1600 za fojta Jana Mackového dáno nápadníkům nahoře psaným z hotových peněz kromě Matěje Vrbeckých Prokše a Michala bratra jeho, což v truhlici zuostávalo, každý[mu] po
4 zl 21 gr 1 den. A tak v truhlici nic nemají.

f 97b
Letha 1601 za fojta Zachariáše Tichého přijato od Matěje Vrbeckých za vinohrad 2 zl. Ty sou vydány Kateřině, macoše tohoto sirotka.
Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato od Jana Prokšového za vinohrad na místě Michala bratra jeho 7 zl.
Od Veruny, manželky n[ebožtíka] Matěje Prokšového, za druhou polovici vinohradu v Staré hoře přijato 5 zl.
Z toho dáno Eliášovi Novákovi na díl Kateřiny napřed psané, manželky jeho 12 zl.
Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Jana Prokšového na místě Michalovém za vinohrad 5 zl.
Od Veruny Prokšové za vinohrad 5 zl.
Eliášovi Novákovi dáno na díl Kateřiny ženy jeho dáno
10 zl.
Letha 1607 za fojta Tomáše Smrhového od Veruny Prokšové přijato za vinohrad 5 zl.
Těch 5 zl dány sou Johance, pozůstalé vdově po neb[ožtíku] Eliášovi Novákovi, na nápad po témž Eliášovi Novákovi.
Více přijato od Jana Prokšového za druhou polovici vinoh[radu] 5 zl.
Veruna vejš psaná pustila k doplacení svou polovici vinohradu v hoře Starej Janovi Prokšovýmu a tak on již ten všecken vinohrad drží a povinen jest za něj každého roku platiti po 10 zl.
Janovi Radějovskýmu, manželu Johanky vejš psané, dáno na nápad, což jí po prvnějším jejím manželu Eliášovi Novákovi náleží 5 zl. A ještě jemu toho nápadu náležeti bude dovzíti 16 zl.
Letha 1609 za fojta Tomka Smrhového přijato od Jana Prokšového za vinohrad 5 zl. Ty přijal Jan Radějovský na díl Johanky.
Více položil Jan Prokšů za druhou polovici vinohradu v Staré hoře 7 zl. Přijal je Jan Radějovský.
NB. Jakož náleželo Jírovi Martina Manového nápadu po sirotku nahoře psaném a po Matoušovi bratru a Dorotě sestře jeho zemřelých, jakž o tom nahoře psáno jest, summy 86 zl
7 ½ gr, ty jest prodal Janovi Prokšový[mu] na vinohradě jeho v Staré hoře za troje hony obilí. A tak on tu již více nemá.
f 98a
Letha 1610 za fojta Pavla Fojtového Jan Prokšů odprodal půl vinohradu v Staré hoře, který byl dostal od Veruny Janovi Lonskému z Rohatce za summu 171 zl 15 gr. Závdanku je[mu] dal 21 zl 15 gr a platiti má při každých Vánocích po 5 zl až do vyplnění summy. Odevzdán je[mu] za volný a svobodný. Rukoj[mě] Jíra Košík z Rohatce, Jan Prokšů z Sudoměřic, Jan Radějovský z Bobalova S.R.S.N.

Letha 1612 za fojta Václava Matouškového přijato od Jana Lonskýho z Rohatce za Starou horu dvojích peněz i z letošími
9 zl. Z toho dáno Janovi Radějovskýmu 4 zl, Kateřině n[ebožtíka] Prokše Vrbeckých 2 zl 15 gr a Anně sestře její
2 ½ zl.
Letha 1613 za fojta Václava Matoušového přijato od Jana Lonského z Rohatce za Starou horu peněz 5 zl. Z toho dáno Kateřině n[ebožtíka] Prokše Vrbeckých 2 zl 15 gr a Anně sestře její tolikýž 2 zl 15 gr.
Letha 1614 za fojta Tomáše Holých přijato od Jana Lonských z Rohatce za Starou horu peněz ročních 5 zl. Z toho dáno Kateřině n[ebožtíka] Prokše Vrbeckých 2 zl 15 gr a Anně sestře její též dáno 2 zl 15 gr.
Leta Páně 1615 Jan Lonský za fojtství svého položil za vinohrad v Staré hoře peněz ročních 5 zl. Ty přijala Kateřina n[ebožtíka] Prokše Vrbeckých sama.
Leta 1616 za fojta Jana Masařového od Jana Lonského z Rohatce přijato za vinohrad v Staré hoře peněz ročních 2 zl 15 gr. Ty přijala Kateřina n[ebožtíka] Prokše Masaře.
Leta 1617 za fojta Pavla Krchňavého od Jana Lonského přijato peněz za vinohrad Kateřině Masařce 2 zl 15 gr.
Leta Páně 1618 za fojta Pavla Krchňavého od Jana Lonského z Rohatce za vinohrad v Staré hoře peněz ročních přijato 2 zl 15 gr. Ty jsou vydány Kateřině Masařce.
Letha 1623 za fojta Pavla Krchňavého od Jana Lonskýho z Rohatce za vinoh[rad] v Starej hoře přijato 2 zl 15 gr.