Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

4 Sirotci nebož[tíka] Matěje Zákoníkova

f 7a

J[es]t jich štvero, Václav, Kateřina, Anna, Zuzana a Margeta mateř jejich pátá. Kače a Anna ty jsou vdané, Václav
a Zuzana bez proměnění stavu svého zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Vávry Mokrýho podle kněh purgkrechtních novejch mimo těch dvaceti šest zlatejch, které se musely s poručení vrchnosti pro spuštění toho gruntu upustiti, ještě 20 zl.
Ta summa těm si[rotkům] od letha [15]96 při s[vaté]m Jiří po 3 zl se pokládati počíti má.
Item týž jim náleží na vinohradě v Růžené hoře, kterej Martin Pohanka drží, 56 zl. Na to j[es]t do letha [15]92 i z závdankem od téhož Martina vyplněno 30 zl a ostatek 26 zl dopláceti má od letha [15]93 při Vánocích po 5 zl.
Týž jim náleží za krávy prodané 4 zl.
Více jim náleží za loučku 10 zl.
Summa toho všeho 90 zl.
f 9b
Z toho se na dluhy po nebo[žtíku] otci jejich sráží 22 zl.
A ostatek 68 zl na těch pěth dílů dělíce, přijde na každý díl 13 zl 18 gr.
Item Václav na díl svůj loučku přijal v 10 zl a ostatek
3 zl 18 gr se jemu z vejše psaného gruntu a vinohradu vyplniti má.
Item Markyta, mateř těch si[rotků], vzala z té hotové summy vyšlé 15 zl a tak převzala z jinejch dílů 1 zl 12 gr, povinna j[es]t je zase položiti.

Vydáno za dluhy z těch 22 zl:
Item Danielovi Židu 11 zl a ještě se jemu dodati má 3 zl.
Týž do sirotčích peněz 1 zl.
Item na díl Kače napřed psané když se vdávati měla, i s tím, co jí letha [15]93 dáno, vydáno jí 3 zl 15 gr.
Anně na díl její i s tím, co jí letha [15]93 dáno, když se vdávati měla, 3 zl 15 gr.
A tak těm si[rotkům] do letha [15]92 žádnejch hotovejch vyšlejch peněz při právě nezůstává.
Od spravování novejch register dáno 20 gr.
f 8a
Jakož jest Václavovi, sirotku napřed psanému, spravedlnosti náleželo 13 zl 18 gr, taková spravedlnost jest na Jeho Mi[l]ost Pána připadla, z níž jest odvedeno sirotku neboštíka Jakuba Vlacha 11 zl 16 gr 5 ½ den a sirotkům Bartoše Masihových 2 zl 1 gr 1 ½ den.

Letha [15]95 přijato na vyšlou spravedlnost 1 zl 29 gr. Ty sou dány, omylem napsáno, neváží nic.
Letha [15]94 přijato od Martina Pohanky za vinohrad 6 zl. Ty sou vydány Václavovi na díl jeho.

Letha [15]95 přijato od Martina Pohanky za vinohrad 2 zl 15 gr. Ty sou vydány Kateřině a Anně na díly jejich.
Letha [15]96 přijato od Matěje Vrbeckýho za grunth 3 zl.
Též letha přijato od Martina Pohanky za vinohrad 4 zl.
Z toho dáno Zuzaně na díl její 3 zl 10 gr a Ance dáno též na díl její 4 zl 10 gr.
Téhož letha přijato od Matěje Vrbeckýho z gruntu dvojích peněz 6 zl. Z toho dáno Kateřině na díl její 6 zl 10 gr.
Leta [15]97 přijato od Václava Vrbeckýho za grunt 3 zl. Sou vydány Ance na díl její 3 zl.
Letha 1598 přijato z gruntu Václava Vrbeckýho purkrechtních peněz 2 zl.
Též přijato od Martina Pohanky za vinohrad 4 zl.
Z toho dáno Kateřině ostatek dílu jejího, které přijal Urban Bednář manžel její, 2 zl 15 ½ gr. A tak díl svůj zouplna docela vyzdvihla.
Z toho dáno do statku Jakuba Vlacha podli odvodu ut s[upr]a po sirotku zběhlým 1 zl 15 gr.
f 8b
Našlo se z výtahu od horného poslaného, že Martin Pohanka položil lonských peněz za rok 1597 4 zl 15 gr. Ty zuostávají za ouřadem petrovským a dány do truhlice sirotčí. Zuostává se ještě doplatiti 5 zl.
Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato za grunt od Matěje Vrbeckýho 3 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Mackového přijato od Matěje Vrbeckýho za grunt 3 zl. Ty sou dané do statku n[ebožtíka] Jakuba Vlacha podli odvodu po s[irotcích] zběhlých.
Zuzaně dáno na díl její z hotových peněz 4 zl 29 ½ gr.
Od Martina Pohanky přijato za vinohrad ostat[ní] 5 zl a tak ten vinohrad doplatil. Těch 5 zl jest odvedeno do statku Jakuba Vlacha podle odvodu po sirotcích zběhlých.
Letha 1601 za fojta Jana Mackového přijato od Macka Vrbeckýho za grunt 3 zl. Ty přijal Jíra Řitka na díl Zuzany ženy své.
Letha 1602 za fojta Zachariáše Tichého přijato od Macka Vrbeckého za grunt 1 zl. Ten přijal Jíra Řitka na díl Zuzany ženy své.
Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato od Macka Vrbeckýho za grunt 2 zl. Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Jakuba Vlacha podli odvodu po s[irotcích] zběhlých. A tak ten odvod doplacen.
Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Václava Jana Rouškového za grunt 2 zl. Ty přijal Jíra Řitka na díl Zuzany ženy své, totiž 1 zl 4 ½ gr. A tak díl její zouplna docela vyzdvihl.