Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

6 Sirotci nebož[tíka] Vavřince Prchlíka

f 12a

Jest jich patero, Pavel, Jíra, Lukáš, Margita, Dorota a Margita mateř jejich šestá. Jan ten již jest vinohradem oddělen.
Vyhledalo se jim spravedlnosti všem společně, a to takto:
Na gruntě Václava otčíma jejich 50 zl. Ty mají jíti od letha [15]91 při s[va]tém Jiří po 4 zl, na to j[es]t letha [15]91 a [15]92 vyšlejch 8 zl a letha [15]93, že j[es]t zhořelo, se nepoložilo nic.
A též jim náleží samejm pěti si[rotkům] krom mateře jejich na půl vinohradě, Margetě mateři s otčímem jejich prodanej, mimo to, což jest na díl svůj mateř srazila, ještě 12 zl 6 gr 5 ½ den. Má platiti po 3 zl 22 ½ gr, když se do Strážnice nejprve Mazánkovejm nápadníkům summa jejich vyplní.
Více jim náleží na vinohradě Jana bratra jejich kromě dílu jeho, kteréž j[es]t sobě na témž vinohradě porazil, těm pěti si[rotkům] 12 zl 6 gr 1 ½ den. A ty má pokládati, když nápadníci ne[božtíka] Mazánka do Strážnice svou spravedlnost vyberou, po 3 zl 22 ½ gr.
Též jim náleží na loučce v Orlí 45 zl, tu louku nyní drží Martin otčím jejich.
f 12b
Více jim náleží na roubanici při lesích 10 zl.
Summa 129 zl 12 gr 3 den
Dělíc na těch pěth dílů, přijde jednomu každému po 25 zl
20 gr 2 ½ den 1 v.

Vydání na to:
Item Pavel vzal na díl svůj půl louky ve 22 zl 15 gr. A tak je[mu] na díl díl jeho po letech se doplniti jmíti bude 3 zl 11 gr 2 ½ den 1 v.
Item Jíra ten též půl louky na díl svůj ve 22 ½ zl přijal. A tak jemu též po letech k doplacení dílu jeho dopláceti má
3 zl 11 gr 2 ½ den 1 v.
Item Margeta vzala na díl svůj roubanici napřed psanou
v 10 zl a jednu duchnu v 1 zl 15 gr. A tak jí k doplnění dílu jejího přijde po letech dodati 14 zl 11 gr 2 ½ den 1 v.
Lukáš a Dorota ti každej po letech dílu svého z těch dvou vinohradů, který mateř jejich a Jan bratr jejich drží, též z gruntu otčíma svého vzíti mají po 25 zl 26 gr 2 ½ den 1 v.

Letha 1594 položila Margeta, manželka nebož[tíka] Martina Vančulova, za grunth 4 zl. Ty sou vydány Dorotě na díl její, když se vdávati měla, všech 4 zl.
f 13a
Item sirotkům napřed psaným odvedeno odběžné spravedlnosti, kteráž Michalovi nebožtíka Vávry Vojny náležela, 4 zl. Ty kdy že se vyplniti mají, v těchž knihách při těchž sirotcích o tom položeno najdeš.

Letha [15]95 přijato z gruntu Martina Vančule peněz purgkrechtních 4 zl. Ty sou vydány Margetě a Dorotě na díl její.
Letha [15]96 položil Václav Hlucký za grunth 4 zl. Z toho vydáno Margetě 2 zl a Dorotě též dáno 2 zl.
Letha [15]97 přijato od Václava Hluckýho za grunt 4 zl.
Též přijato od téhož Václava Hluckýho za vinohrad 3 zl.
Též přijato od Jana, bratra těch s[irotků], za vinohrad
3 zl.
Téhož letha dáno Dorotě na díl její 4 zl, Margetě též dáno na díl její 3 zl.
Letha 1598 přijato od Václava Hluckýho za grunt 4 zl.
Též od něho přijato za vinohrad 2 zl.
Od Jana, bratra těch s[irotků], přijato za vinoh[rad] 3 zl.
Z toho vydáno Markytě 4 zl 15 gr a Dorotě tolikýž 4 zl
15 gr.
Lukáš sirotek malý zemřel a spravedlnosti své nic nevyzdvihl, kteréž se našlo 25 zl 26 gr 3 den. Ta spravedlnost připadla na Jana, na Pavla, na Jíru, na Markytu a Dorotu, bratry a sestry jeho vlastní. Ta jest rozdělena, přijde každému na díl jeho po 5 zl 5 gr 2 den.
Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato od Václava Hluckýho za grunt 4 zl.
Též přijato od Václava Hluckýho za vinohrad 3 zl.
Též přijato od Jana za vinohrad ost[atní] 1 zl 6 ½ den. A po Lukášovi zemřelém dílu sobě porazil 5 zl 5 gr 2 den. A tak ten vinohrad doplatil.
Z toho dáno Markytě na díl její 4 zl, Dorotě též dáno na díl její 8 zl 6 ½ den.
Letha 1600 za fojta Jana Mackového přijato od Václava Hluckého za grunt 4 zl. Ty sou vydány Markytě na díl její.
Též přijato z statku n[ebožtíka] Vávry Vojny podli odvodu po sirotcích zběhlých 10 zl.
f 13b
Letha 1600 za fojta Jana Mackového Václav Hlucký položil za vinohrad 2 zl. Ty jsou vydány Dorotě na díl její.
Letha 1601 za fojta Jana Mackového přijato od Václava Hluckého za grunt 2 zl.
Od Václava Hluckého za vinohrad přijato 2 zl.
Z toho dáno Markytě ostatek dílu jejího 1 zl. A tak díl svůj zouplna vyzdvihla.
Dorotě dáno na díl její, který přijal Jan Škrabal manžel její, 3 zl.
Letha 1602 za fojta Zachariáše Tichého přijato od Václava Hluckého za grunt 1 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato od Václava Hluckého za grunt 4 zl.
Z toho dodáno ostatek dílu Dorotě, i což jí po Lukášovi zemřelém přišlo, 1 zl 16 gr. A tak ona díl svůj zouplna vyzdvihla.

Letha 1602 za fojta Zachariáše Tichého přijato z statku n[ebožtíka] Vávry Vojny podli odvodu po s[irotku] zběhlým
2 zl.
Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Václava Hluckého za grunt 4 zl.
Z statku n[ebožtíka] Vávry Vojny přijato podle odvodu po s[irotcích] zběhlých 1 zl 15 gr.
Pavlovi dáno na díl jeho 4 zl.
Letha 1608 za fojta Tomáše Smrhy přijato od Václava Hluckýho za grunt 1 zl.
NB. Jan Vávrů přijal na místě Jíry bratra svého půl louky v Orlí v summě 22 zl 158 gr. Za tu summu uvolil se, že chce Jírovi bratru svému vinohrad koupiti za tu summu.
Jakož náleželo Jírovi dílu jeho otcovského 25 zl 26 gr
2 ½ den, ta spravedlnost jakožto po s[irotku] zběhlým na J.M. Pána jest obrácena. Z níž jest poraženo, což na dluhu za J.M. bylo 16 zl 13 gr ½ den, ostatek jíti má po letech k ruce panské. Act[um] za fojta Matěje Pavlíkova letha 1610.
f 14a
Letha 1610 za fojta Matěje Pavlíkova přijato od Václava Hluckýho za grunt 1 zl. Ten jest přijat k ruce panské po s[irotku] zběhlým.
Letha 1612 za fojta Václava Matoušového přijato od Václava Hluckýho za g[runt] ostatní 1 zl. Přijat jest k ruce panské po s[irotku] zběhlým.
Letha 1617 za fojta Pavla Krchňavého z s[tatku] n[ebožtíka] Vávry Vojny přijato do tohoto statku peněz za roli 2 zl. Jsou obrácené k ruce JM Páně.
Leta Páně 1618 za fojta Pavla Krchňavého z s[tatku] n[ebožtíka] Vávry Vojny přijato do tohoto statku peněz 2 zl. Ty jsou obrácené k ruce JM Páně.