Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

17 Sirotky nebožt[íka] Jana Novákových

f 32a

Jest jich trý, Martin, Zuzana a Anna. Zuzana ta j[es]t byla vdaná, Martin s Annou bez proměnění stavu zůstávali.
Měli každej své spravedlnosti podle zápisu kněh starejch v listu 15 po 76 zl 7 gr 3 den.
Zuzana ta j[es]t vzala na díl svůj 44 zl 3 ½ gr 1 den a tak jí doplniti dílu jejího se má na níže psaných osobách 31 zl
29 gr 1 den 1 v.
Item Martinovi též vydáno 7 zl 24 ½ gr. A vtom j[es]t umřel, spravedlnost po něm zůstalá Anně sestře jeho, souc ještě svobodná, připadla, ta Anna též j[es]t v Bobalově vdaná.
A tak tej Anně dílu Martinového i jejího náleželo mimo to, což j[es]t vyzdvihl, 144 zl 21 gr 2 ½ den.
Na to vzala štěpnici ve 40 zl.
Též po letech vyzdvihla i s tou roubanicí, kterou v díle svém přijala, 73 zl 18 gr 1 den 1 v.
A tak jí po letech se ještě doplniti dílu toho dostane
30 zl 28 ½ gr 1 v.
Summa toho, co se Zuzaně a Anně ještě na díly jejich dopniti má, učiní 63 zl 6 gr 6 den.

Na to jim na lidech těchto ta summa zůstává:
Na Janovi Košmonovi podle odvedení Jíry Puchrého 7 zl
28 ½ gr. Ty má platiti od letha [15]93 při Vánocích po 2 zl.
Item na Jírovi Puchrém otčímu jejich za louku zůstává
28 zl. Kromě těch 2 zl, které j[es]t jim položil, těch 28 zl j[es]t vyšlejch a za ním zadrželé zůstávají.
f 32b
Více převzatejch peněz za tímž otčímem zůstává 2 zl 2 den.
A za vinohrad zůstává jim dopláceti po 6 zl – 25 zl.
Na to přijali od něho zejména Anna 11 zl 26 gr 1 den.
Zuzanna přijala 5 zl 25 gr 4 ½ den.

Letha [15]94 položil Jan Košman napřed psaný 1 zl 7 ½ gr. Ty sou vydány Zuzaně na díl její.
Letha [15]94 položil ostatních peněz za vinohrad 7 zl 8 gr
1 ½ den. Ty přijala Anna a Zuzanna na díly své.
Téhož letha [15]94 položil Jíra Puchrý za louku na zadržalé peníze Zuzaně a Anně, kteréž od něho přijaly, 10 zl.
A tak jim ještě, totiž Zuzaně a Anně, doplatiti má dle smlouvy učiněné 16 zl.
Ty má takto vyplniti: letha [15]95 při Vánocích 8 zl a letha [15]96 ostatních položiti má 8 zl.
Letha [15]95 přijato od Jíry Puchrého 8 zl. Z toho dáno Zuzaně na díl její 4 zl a Ance též na díl její 4 zl.
Letha [15]96 přijato od Jíry Puchrého ostatní peníze za louku 8 zl. Ty sou dány Ance a Zuzaně každé po 4 zl.
A tak táž Zuzanna a Anka nic více tu nemají, neb svou spravedlnost zouplna vyzdvihly.