Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

47 S[irotci] n[ebožtíka] Tomáše Petrového

f 105a

K tomu statku jest jich 3, Kateřina vdaná, Babuše, Jíra.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 19 Jana Matuškového zaplaceného 43 zl, placením po 6 zl, když Jan Doubrava svou spravedlnost vyzdvihne.
Půl achtele vinohradu v Svárových zaplacený, kterýž jest prodán Jírovi Slovákovi za 75 zl.
Roubanice na Sudoměřicku zaplacená, kteráž jest prodána Jírovi Slovákovi za 10 zl.
Summa všeho statku 128 zl.

Z toho statku tito dluhové se zaplatiti mají:
Davidovi Holomkovýmu 12 zl 15 gr.
Levovi masaři Židu 3 zl.
Summa dluhu 15 zl 15 gr.
Zůstává čistého statku 112 zl 15 gr.
To dělíc na 3 díly, přijde každému na jeho díl po 37 zl
15 gr.

Jíra Nováků dílu Kateřiny manželky své na vinohradě v Svárových a roubanici na Sudoměřicku sobě srazil 37 zl
15 gr. A tak mimo poražení dílu svého dopláceti zůstává 47 zl 15 gr, placením za vinohrad podle ourody po 3 zl a za roubanici po 1 zl. Rukojmě Urban Valač, Eliáš Nováků SRSAN.
f 105b
Šaty ložnými se rozdělili. Kateřina, což jí na díl její přišlo, to všecko přijala a bude povinna Babuši sestře své do zrostu jejího dochovati 1 podušku a 1 polštář.

Příjem a vydání:
Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Jíry Slováka za roubanici 1 zl. Ten přijal Holomek Žid na dluh svůj.
Od Jíry Slováka přijato za vinohrad 1 zl 15 gr. Ty přijal Holomek Žid na dluh svůj.
Tito sirotci na gruntě prodaném Martinovi Hlaváčkovi škodují 33 zl, přijde z každého dílu tej škody sníti po 11 zl. Act[um] letha 1606 za fojta Václava Matouškového.
Letha 1608 za fojta Tomáše Smrhového přijato od Jíry Slováka za vinohrad a roubanici 2 ½ zl. Ty jsou vydány Holomkovi Židu na dluh jeho.
Letha 1609 za fojta Tomka Smrhového přijato od Jíry Slováka za vinoh[rad] a roubanici 1 zl 15 gr. Ty přijal David Holomek Žid na dluh.
Letha 1610 za fojta Matěje Pavlíkova přijato od Martina Hlaváčka za grunt 1 zl. Ten přijal Jíra Škřivánek na díl Kateřiny manželky své.
Od Jíry Škřivánka přijato za Svárov 1 zl 15 gr. Ty přijal David Holomek Žid na dluh.

Letha 1611 za fojta Jana Masařového přijato od Martina Hlaváčka za g[runt] 2 zl. Ty přijal Jíra Škřivánek na díl Kateřiny.
Od Jíry Škřivánka přijato za Svárov 2 zl. Přijal je David Holomek Žid na dluh.
Letha 1613 za fojta Václava Matouškového přijato od Martina Hlaváčka dvojích peněz za grunt 3 zl 15 gr. Z toho dáno Škřivánkovi 2 zl a Davidovi Holomkovi ostatek dluhu 1 zl
15 gr.
f 106a
Letha 1614 za fojta Thomáše Holého přijato od Martina Hlaváčka za g[runt] posledních peněz 1 zl 15 gr. Ty jsou vydány na dluh na sirotky Leva masaře Žida, které přijal Maušl Hesčin Žid, fojt židovský.
Více od Jíry Škřivánka za vinoh[rad] ve Svárových přijato
1 zl 15 gr. Ty sou též dány Maušlovi synu Hesčinýmu Židu, fojtu židovskýmu, na s[irotky] n[ebožtíka] Leva masaře Žida. A tak týž dluh jest zouplna doplacen.
Jakož náleželo Babuši, sirotku napřed psanému, dílu jejího (mimo škodování na díl její na gruntě 11 zl) ještě 26 zl
15 gr, po smrti její ta spravedlnost připadla na Kateřinu sestru a Jíru bratra jejího, přijde každému po 13 zl 7 ½ gr.
Jíra Škřivánek, manžel Kateřiny ut s[upr]a, na zaplacení vinohradu v Svárově porazil sobě po Babuši, sestře manželky své, nápadu přišlého těch 13 zl 7 ½ gr.
Leta 1615 za fojta Jíry Škřivánka přijato od téhož Jíry za vinohrad ve Svárové hoře peněz 1 zl.