Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

34 Sirotci nebožt[íka] Jana Masihových

f 64a

Jest jich osmero, Jíra, Matě[j], Martin, Pavel, Jan, Anka, Zuzanna, Kateřina a Zuzanna mateř jejich devátá. Ty sirotky všecky při mateři zůstávají do vůle vrchnosti.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na níže psanejch věcech toto:
Na gruntě a poloulání 80 zl.
Více na vinohradě v Svárově 130 zl.
Na druhém vinohradě v též hoře 50 zl.
Na třetím vinohradě v Růžené 120 zl.
Štěpnice za 100 zl.
Item louka v Orlí za 30 zl.
Item roli u šibenice za 15 zl.
Item roli v Hačkách za 15 zl.
Item louka u Staré hory za 12 zl.
Item Plž za 20 zl.
Item na dluzích 34 zl.
Item bečka vína za 24 zl.
Hotovejch peněz se našlo 12 zl.
Summa všeho statku učiní 642 zl.
Dělíc tu summu na devěth dílů, dostane se na jeden každý díl po 71 zl 10 gr.
f 64b
Vydání z napřed psanejch příjmů a statku poznamenanýho toto:
Zuzanna matka na díl svůj vzala peněz hotovejch 14 zl.
Podsedek s půl lánem roli v 80 zl.
Více přijala vinohrad v Růžené v 120 zl.
Více přijala louku pod Starou horou ve 12 zl.
Summa všeho, což matka těch sirotků k sobě přijala, učiní 226 zl.

Item Jíra a Matěj ti berou na díl svůj vinohrad v Svárově ve 130 zl.
Více přijali na díly Plž ve 20 zl.
Hotovejch peněz přijali 10 zl.
Item Martin na díl svůj přijal vinohrad malý v Svárově ve 50 zl.
Item Anka a Zuzanna přijaly štěpnici na své díly ve 100 zl.
Item Kateřina ta na díl svůj přijala louku v Orlí ve 30 zl.
Item Pavel ten přijal roli u šibenice v 15 zl.
Item Jan ten přijal roli v Hačkách ve 15 zl.

Dluhové tito k vyupomínání těm s[irotkům] náležité zůstávají:
Jan Vlasák za bečku vína 30 zl.
Daniel Kotků dlužen 2 zl.
Mikoláš Miškéřů 2 zl.

f 65a
Letha [15]95 přijato od Zuzanny za statek jí prodaný závdanku 6 zl. Z toho dáno Martinovi na dílo vinohradní na díl jeho 3 zl a sirotkům všem osmi dáno každému na díl jeho po 22 ½ gr.
Téhož letha [15]95 přijato od Jíry a Matěje za vinohrad, kterej sou na díly své přijali, 4 zl.
Téhož letha [15]95 přijato od Mikoláše Miškéřového za dluh
2 zl.
Letha [15]96 přijato od Šimka Klučového za statek 7 zl.
Téhož letha přijato od Jíry a Matěje za vinohrad 4 zl. Ty sou dány Martinovi na díl jeho.
Letha [15]97 přijato od Šimka Klučového za grunth 7 zl.
Téhož letha přijato od Jíry a Matěje za vinohrad 4 zl.
Martinovi dáno na díl jeho 5 zl.
Téhož letha [15]97 přijato od Jana Vlasáka za víno prodané
8 zl.
Letha 1598 přijato od Jana Vlasáka za víno na dluh 11 zl.
Od Jíry a Matěje přijato 4 zl.
Z toho dáno Pavlovi na díl jeho v nemoci 1 zl.
Jakož vyzdviženo z tohoto statku k ruce J.M. 1 zl 8 gr
4 den, taková spravedlnost jest odvedena jim s[irotkům] zase na statku Jíry Škrabala, kteréž sobě odtud vyzdvihnouti mají. Act[um] 1598.
Též bylo vyzdviženo z tohoto statku k ruce J.M. Páně 7 zl
14 gr, ta spravedlnost odvedena jest na to místo na statku Kašpara Hruškova po Václavovi s[irotku] zběhlým. Act[um] ut s[upr]a.
Letha [15]98 za fojta Jíry Surého přijato od Šimka Klučového za grunt 7 zl.
Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato od Šimka Klučového za grunt 6 zl.
Též přijato od Jíry a Matěje za vinohrad 4 zl.
f 65b
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a dáno Ance na díl její
6 zl.
Též dáno Martinovi na díl jeho 2 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Mackového přijato od Šimka Klučového za grunt 6 zl.
Od Jíry a Matěje přijato za vinohrad 4 zl. Ty přijal Tomáš Buchlovský na díl Anny manželky své.
Též jemu dáno ostatek dílu, což Anně manželce jeho náleželo, 10 zl 4 gr. A tak ta Anna díl svůj všechen vyzdvihla.
Kateřině od učení šití dáno 3 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Mackového přijato od Šimka Klučového za grunt 3 zl.
Od Jíry a Macka přijato za vinohrad 2 zl.
Letha 1602 za fojta Zachariáše Tichého přijato od Šimka Klučového za g[runt] 3 zl.
Zuzaně dáno k svadbě na díl její 8 zl.

Vyhledalo se z smluv svadebních, že náleží Pavlovi, Zuzaně, Kači a Janovi vejminky Zuzany mateře jejich, kterouž učinila na smlúvách svadebních berouc sobě Šimka Klučového za manžela, summy 20 zl, přijde na každého po 5 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Mackového položil Šimek Klučů za grunt 7 zl.
Z toho dáno Zuzaně na díl, které přijal Haža muž její,
2 zl.
Kateřině dáno na hojení nohy na díl její 5 zl.
Jakubovi Hažovi dáno na díl Zuzanin ženy jeho 5 zl 17 ½ gr. Zuostává se ještě dodati tej Zuzaně i z výminky mateřinej
10 zl. Ty sobě na smlúvách svadebních vymínila.
Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Matyáše Ostřešovského za víno na dluh 6 zl.
Letha 1605 za fojta Šimka Klučova z poručení J.M. Páně poručníků vypůjčeno [od] těchto sirotků peněz hotových na zaplacení dluhu o s[vaté]m Jiří 10 zl. Takové peníze zase mají se oplatiti z důchodů panských, když toho potřebovati budou.
f 66a
Letha 1607 Jan Masařů odtrhnouc od gruntu 38 vinohrad v hoře Růženné, za nějž se spolu s gruntem platilo, povinen jest za něj dopláceti na tyto sirotky summu 60 zl, placením od letha 1608 po 4 zl. Rukojmě Václav Mathoušků, Martin Hlaváč S.R.S.A N.
Od Mathyáše Ostřešovského na zaplacení vína přijato 4 zl.
Letha 1608 za fojta Tomka Smrhového přijato od Jana Masařova za Růžennou 2 zl.
Od Jíry na místě Matějové[m] za Svárov 2 zl.
Ty 4 zl jsou vydány Zuzaně na díl její.
Matěj zemřel a po sobě dílu svého, i což na vinohradě v Svárové hoře zaplatil, odemřel summy 84 zl 10 gr. Ta spravedlnost připadla na Jíru, Pavla, Jana bratry a Kateřinu, Zuzannu sestry, přijde na každého po 16 zl 26 gr.
Jíra ujmouc v Svárové hoře vinohrad v summě 160 zl, z toho sobě porazil dílu svého i po Matějovi zemřelém nápadu 88 zl
6 gr a zaplatil do letha 1608 15 zl. A tak ještě dopláceti zuostává 56 zl 24 gr, placením od letha 1609 podle ourody po
4 zl.
Letha 1609 za fojta Tomka Smrhového přijato od Jana Masařova za vinohrad v Růžené 1 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Masařového přijato od něho za vinohrad v Růžené 4 zl.
Od Jíry Masihových za vinohrad v Svárově 2 zl.
Z toho dáno Mikulášovi Bradáčovi, manželu Zuzanninýmu, na díl její 6 zl. Zůstává se jí dodati ještě 22 ½ zl.
Letha 1612 za fojta Václava Matoušového přijato od Jana Masařového za Růžennou 2 zl.
Od Jíry Masihových za Svárov přijato 1 zl.

Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Jana Masařových za vinohrad 4 zl.
Letha téhož přijato od Jíry Masihových za Svárov 2 zl.
Mikulášovi Bradáčovi na díl Zuzany manželky jeho dáno 2 zl.
Letha 1614 za fojta Thomáše Holého od Jana Masařového za vinohrad v Růženné přijato 3 zl.
Od Jíry Masihových za Svárov přijato 2 zl.
f 66b
Díl Pavlů, což jemu spravedlnosti náleželo, na Jeho [Mil]ost Pána jakožto po sirotku zběhlým připadl, kterýž se k ruce Jeho [Mil]osti Páně vyzdvihovati má.
Letha 1614 k ruce Jeho [Mil]osti Páně po Pavlovi sirotku zběhlým přijato 2 zl a Mikulášovi Bradáčovi na díl Zuzanny manželky jeho dáno 3 zl.
Téhož letha 1614 od Mathyáše Ostřešovskýho na doplacení na místě neb[ožtíka] Jana Vlasáka za 1 b[ečku] vína přijato ostatek, totiž 1 zl. Ten jest přijat k ruce panské po Pavlovi zběhlým.
Leta Páně 1615 za fojta Jíry Škřivánka přijato od Jana Masaře za vinohrad v hoře Růženné 3 zl.
Od Jíry Masihového za vinohrad v Svárové 2 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Masařového přijato od téhož Jana Masaře za vinohrad v Růženné hoře 2 zl.
Od Jíry Masihového za vinohrad v Svárové 2 zl.
Z statku n[ebožtíka] Mikuláše Miškéřového přijato 2 zl.
Z toho vydáno na díl Zuzannin, které přijal Mikuláš Brad[áč], 2 zl.
Na JM Pána obráceno 2 zl.
Janovi, kterýž ve dvoře slouží, vydáno na díl jeho 2 zl.
Letha Páně 1617 za fojta Pavla Krchňavého přijato od Jana Masaře za vinohrad v Růženné hoře 3 zl.
Od Jíry Masihového za vinohrad v Svárové 3 zl.
Z toho vydáno Janovi, aby sobě roli ovsem zaseti mohl,
3 zl.
Letha 1618 za fojta Pavla Krchňavého přijato od Jana Masaře za vinohrad v Růženné 2 zl.
Od Jíry Masihovýho za vinohrad v Svárové 2 zl.
Z toho dáno Mikulášovi Bradáčovi na díl Zuzanin 2 zl.
A Janovi sirotku, který jest ve dvoře, 2 zl.