Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

5 Sirotci nebo[žtíka] Jana Vančule

f 10a

Jest jich pět, Matěj, Martin, Kateřina, Barbora, Markyta a mateř jejich Dorota šestá. Matěj ten j[es]t od ne[božtíka] otce vydělen a k tomu na vinohradě v Kátově sobě vzal 15 zl
5 gr.
A tak těmto samejm pěti osobám spravedlnosti náleží toto:
Item na vinohradě v Horní hoře, kterej drží Matěj, bratr sirot[ků] vejš psanejch, 37 zl. Ty se mají, když Holomek Žid z Strážnice svou spravedlnost, což jemu náleží, vyzdvihne, po 4 zl pokládati.
Více peněz hotovejch zůstalo po otci jejich 5 zl.
Za krávu Matějovi bratru jejich prodanou 2 zl.
Item na vinohradě v Kátově náleží jim 23 zl 25 gr. Ty od letha [15]93 platiti se mají po 5 zl, pakli menší úroda, tedy podle horenského práva.

Dorota, mateř těch sirotků, umřela, spravedlnost její na tři osoby napřed psané připadla.
Martin ten j[es]t ženatý, Kače vdaná a druhá Kače, dcera Margitina, také vdaná.
Summa toho na těch dvou vinohradech hotovejch i za krávu
67 zl 25 g 2 den.
To dělíc na 6 dílův, dostane se každému na díl jeho po
11 zl 9 gr 1 ½ den.
f 10b
Dělíc na tři díly, přijde na jednoho každého po 22 zl 18 gr 2 den.

Letha [15]91 přijato s Kátova za vinohrad, souc prostřední ouroda, 2 zl 15 gr. Ty sou společně vyzdvihli.
Letha [15]92 přijato za vinohrad s Kátova 3 zl. Ty společně vyzdvihli všickni tři.
Těch 5 zl hotovejch a za krávu 2 zl sou od práva ty tři osoby vyzdvihly a při právě do letha [15]92 nic vyšlého není.
Od spravování novejch rejster dáno 19 gr 2 den.

Jakož napřed psané nápadníky Barboru sestru svou zapřeli a ji do těchto rejster vepsati nedali, protož povinni budou z díluov svejch též Barboře, což na ni přijde, spravedlnost její navraceti a ji spokojiti.
Kateřině, sirotku zběhlému výš psanému, náleží spravedlnosti 18 zl 18 gr 2 den. Ta spravedlnost Jeho Mi[l]osti Pánu připadla a jest odvedena k vyzdvižení sirotkům nebo[žtíka] Jana Skoka.

Letha 1602 za fojta Zachariáše Tichého našlo se z vrubův, že sou Martin Ostarek po Markytě ženě své a Martin, sirotek v Kátově, z vinohradu vyzdvihli hotových peněz 26 zl. A tak oni svou spravedlnost zouplna vyzdvihli.

f 11a
Sečtení tohoto statku:
Barboře náleží dílu jejího i po mateři zemřelé 13 zl 17 gr.
Martinovi týmž spůsobem 13 zl 17 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Skokového po Kateřině zběhlé dluhu odvedeného 9 zl 26 gr. Ač by mělo býti těm sirotkům Skokovým 18 zl 18 gr 2 den, ale nedostává se 8 zl 22 gr 2 den.
Summa toho 37 zl.
Ty peníze náleží na vinohradě v Horní hoře Macka Michalového bratra, platiti má, když Holomek své peníze vyzdvihne, po 4 zl.