Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

42 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Krchňavého

f 88a

Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového sepsán a zinventován jest tento statek, ku kerémuž jest sirotků sedmero, Martin, Matouš, Jan, Václav, Anna, Pavel, Zuzanna a Kateřina mateř jejich osmá.
Našlo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech zejména toto:
Grunt z půl lánem roli, ze štěpničkou Řehákovskou a jiným hospodářstvím i z osetím 100 zl.
Vinohrad v Horní hoře zaplacený za 100 zl.
Achtel vinohradu v Růžené za 141 zl.
Novosad vinohrad v Tmici z káděmi i z dřívím na boudu a pres za 100 zl.
Roli v Hačkách i z osetím za 70 zl.
Čtvrt achtele vinohradu v Růžené za 65 zl.
Štěpnice na Sudoměřicku za 60 zl.
Kus roli nad Plžemi petrovskými za 20 zl.
Roubanice Jurkovská za 30 zl.
Štěpnička u lávek za 20 zl.
Plž pro víno za 20 zl.
Summa toho všeho statku učiní 736 zl.
Z toho se snímá dluhu za Růženou Holomkovi Židu 19 zl.
To dělíc na 8 díluo, přijde na každého po 90 zl.

Toto jeden každý na svůj díl přijímá:
Matouš podli kšaftu otce svého přijal grunt s polouláním, z bránú a jiným hospodářstvím i z roubanicí Řehákovskou za
100 zl.
Půl achtele vinohradu v Růžené, na němž zaplaceného jest 70 zl 15 gr.
Též půl roubanice veliké za 10 zl.
Summa toho všeho, což na díl svůj přijal, učiní 180 zl 15 gr.
f 88b
Z toho sobě dílu svého, což na něj přišlo, 90 zl srazil.
A tak mimo poražení dílu svého zuostává ještě bratrům a sestrám svým dopláceti 90 zl 15 gr, placením od letha 1600 po 8 zl.

Martin též podli kšaftu přijímá vinohrad v Horní hoře zaplacený v summě 100 zl. Z toho sobě srazil dílu svého 90 zl.
A tak zůstává ještě dopláceti 10 zl, placením od letha 1600 po 4 zl.

Pavel též přijímá podli kšaftu otce svého půl achtele vinohradu v Růžené, na němž zaplaceného jest 70 zl 15 gr.
Štěpnici na Sudoměřicku za 60 zl.
Summa toho 130 zl 15 gr.

Z toho sobě srazil dílu svého 90 zl.
A tak zuostává ještě dopláceti bratřím a sestrám svým 40 zl 15 gr, placením po letha 1600 po 5 zl.

Jan podli kšaftu otce svého přijímá vinohrad novosad v Tmici z dřívím všeckým a káděmi za za summu 100 zl.
Roli v Hačkách polovici za 35 zl.
Štěpnici u lávek za 10 zl.
Plž pro víno za 20 zl.
Summa toho 165 zl.
Z toho sobě srazil dílu svého 90 zl.
A tak zůstává dopláceti ještě bratřím a sestrám svým 75 zl, placením od letha 1600 po 8 zl.

Václav též na díl svůj přijal malou Růženou v summě 65 zl.
Polovici roli v Hačkách za 35 zl.
Summa všeho 100 zl.

Z toho sobě srazil dílu svého 90 zl.
A tak ještě mimo to zůstává dopláceti 10 zl, placením od letha 1600 po 4 zl.
f 89a
Anna přijala na díl svůj roli nad Plži za 20 zl.
Půl roubanice veliké za 10 zl.
Summa toho 30 zl.
Zůstává se jí ještě dodati na doplnění dílu jejího summy
60 zl.

Zuzanna přijala roubanici Jurkovskou za 30 zl
Zůstává se jí dodati na doplnění dílu jejího ještě 60 zl.

Kateřině, mateři těch sirotků, díl její zouplna vyplniti se má, totiž 90 zl.

Příjem a vydání:
Letha 1600 za fojta Jana Mackového přijato od Matouše za statek 6 zl. Ty sou dány Holomkovi Židu za vinohrad v Růžené.
Od Martina za vinohrad 4 zl.
Od Pavla za vinohrad 2 zl 15 gr.
Od Jana za vinohrad 4 zl.
Od Václava za vinohrad 2 zl.
Těch všech 12 zl 15 gr vydány sou Kateřině mateři jejich na díl její.
Letha 1601 za fojta Jana Mackového přijato od Matouše za grunt 2 zl.
Od Pavla za vinohrad i na místě Matoušovým, neb je[mu] druhou polovici pustil, 3 zl. Z toho se počítá na stranu Matoušovu za polovici 1 zl 15 gr.
Z toho dáno Kateřině mateři na díl její 2 zl, Holomkovi Židu za vinohrad dáno 3 zl.

Od Jana přijato za vinohrad 3 zl.
Od Václava též přijato za vinohrad 2 zl.
Těch 5 zl vydány sou Kateřině mateři.

Martin zemřel a spravedlnosti po sobě zanechal na vinohradě svým v Horní hoře, kterýž byl na díl svůj přijal, summy 94 zl. Ta spravedlnost připadla na Matouše, Jana, Zuzanu, Václava, Pavla a Annu, bratry a sestry jeho, přijde na každého po 15 zl 20 gr.
f 89b
Ten vinohrad Jan ujal a dílu sobě na něm porazil 15 zl
20 gr. Zuostává ještě dopláceti z toho vinohradu těmto: Anně 20 zl 20 gr, Zuzaně 20 zl 20 gr, Pavlovi 15 zl 20 gr, Matoušovi 15 zl 20 gr a Václavovi 15 zl 20 gr.

Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato od Matouše za statek a vinohrad 5 zl.
Od Pavla přijato za vinohrad 3 zl.
Z toho dáno mateři na díl její 2 zl a Davidovi Holomkovi za Růžennou 6 zl.
Od Jana přijato za vinohrad v Horní hoře 6 zl.
Pustili je[mu], aby když 10 zl za ten vinohrad vyplní, aby platil po 5 zl podli ourody.
Též od něho přijato na místě Martinovým za Horní horu 4 zl.
Od Václava přijato za malou Růženou 3 zl.
Z toho dá[no] mateři na díl její, aby 30 zl vybrala, na doplnění jich 8 zl 15 gr.
Též jí dáno více 1 zl 15 gr, Anně dáno na díl její 1 zl
15 gr, Zuzaně též dáno 1 zl 15 gr.
A tak již všickni jednostejně z pokládaných peněz bráti budou.

Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Jana Masařového za grunt 2 zl.
Od Matouše přijato za Růženou 8 zl. Z toho dáno za Růženou Holomkovi Židu 6 zl.
Anně dáno na díl její, které přijal Pavel Nováků manžel její 2 zl.
Matoušovi dáno na díl jeho 2 zl.
Od Václava za vinohrad přijato 3 zl. A tak Václav ten vinohrad doplatil.
Od Pavla přijato za vinohrad 5 zl.
Od Jana přijato za vinohrad 8 zl. Ty sou dány do s[tatku] n[ebožky] Kateřiny Krchňavé.
Anně dáno na díl její 4 zl 22 ½ gr.
Od Jana přijato za vinohrad, který po Martinovi koupil,
3 zl.

f 90a
Letha 1606 za fojta Václava Matouškového položil Mathouš za vinohrad v Růžené 3 zl. Ty přijal David Holomek Žid, nápad[ník] Holomků.
Jan zemřel a dílu otcovského po sobě zanechal 90 zl a zaplatil za vinohrad i co sobě po Martinovi, bratru jeho zemřelém, porazil 43 zl 20 gr, čehož všeho učiní v summě
133 zl 20 gr.
Ta spravedlnost připadla na Matouše, Pavla bratry a Zuzannu, sestru jeho vlastní, na dítky od Anny zplozené, na dítky Václavovy a Kateřinu, manželku Janovu, půjde na každého po 22 zl 8 gr 2 den.

Letha 1607 za fojta Thomáše Smrhového přijato od Mathouše, syna neb[ožtíka] Matěje Krchňavého, za statek 6 zl.
Od Pavla za vinohrad přijato 4 zl.
Více od Mathouše Krchňavých přijato za vinohrad v Horní hoře, kterýž po Martinovi, bratru svém zemřelém, zůstalej ukoupil, peněz ročních 4 zl, platiti za něj má po 5 zl.

Letha 1608 za fojta Tomáše Smrhy přijato od Matouše za vinohrad v Růžené 4 zl.
Od Marka Vančíka za grunt na místě Jana Masařového přijato 2 zl. Ty přijal Matouš Krchňavý.
Od Matouše přijato za vinohrad po Martinovi ukoupený 3 zl.
Více od něho přijato za Zbavsa horu, kterou po n[ebožce] mateři koupil.
Od Pavla přijato za druhou polovici vinohradu v Růžené
4 zl.
Od Jíry Michalového přijato za Tmici na místě Jana sirotka letoších a lonských 9 zl.
Z toho dáno Zuzaně na díl její 6 zl.
Zuzaně dáno hotových peněz na díl její 14 zl 7 ½ gr.
Starším bobalovským na díl Annin dáno na dítky její hotových peněz 14 zl 7 ½ gr.
NB. Jakož náleželo Pavlovi nápadu po Martinovi, bratru jeho zemřelém, na Horní hoře Matouše bratra jeho summy 15 zl 20 gr, ty jest prodal Matoušovi bratru svýmu za hotových 2 zl 15 gr.
f 90b
Letha 1609 za fojta Tomka Smrhového přijato od Matouše za Růženou 4 zl.
Též od něho za vinohrad v Horní hoře po Martinovi ukoupený 3 zl.
Zuzaně dáno na díl její těch 7 zl.
Jakož Pavlovi náleželo nápadu po Janovi, bratru jeho zemřelém, 22 zl 8 gr 2 den, z toho nápadu sráží sobě za Plž, kterýž ukoupil, 20 zl. Zuostává se jemu dodati 2 zl 8 gr
2 den.
Matouš koupil kus roli v Hačkách, kteráž Janovi na díl jeho náležela, za summu 35 zl.

Na to vyplnil Zuzaně nápadu po Janovi, bratru jeho zemřelém, 22 zl 8 gr 2 den.
A tak zuostává dopláceti mimo to Matouš po 3 zl od letha 1610.
Od Matouše přijato za Růžennou 1 zl 21 gr 5 den. Ty přijala Zuzanna na díl svůj.
Jakož Matoušovi náleželo nápadu po Janovi, bratru jeho zemřelém, summy 22 zl 8 gr 2 den, z toho sobě srazil, což za roli dopláceti pozuostával 12 zl 21 gr 5 den.
Více sobě na ten nápad porazil na Horní hoře, což dopláceti má 9 zl 16 gr 4 den.
Od Pavla přijato za Růžennou 4 zl. Ty přijali starší bobalovští na díl Annin.

Letha 1610 za fojta Matěje Pavlíkového přijato od Matouše za Růženou 2 zl.
Od Pavla přijato za Růženou 3 zl.
Z toho dáno Zuzaně na díl její 2 zl 15 gr, starším bobalovským na díl Annin 2 zl 15 gr.
Od Matouše přijato za Horní horu 3 zl. Z toho dáno Zuzaně na díl její 1 zl 15 gr, starším bobalovským na díl Annin 1 zl 15 gr.
Od Jíry Michalového přijato za Tmici na místě Janovém 3 zl. Z toho dáno Zuzaně 1 zl a starší bobalovští na díl Annin přijali 2 zl.

Letha 1611 za fojta Jana Masařovýho přijato od Pavla za Růžennou 5 zl. Ty sou dány starším bobalovským na díl Annin.
Od Mathouše přijato za Růžennou 8 zl.
Od Mathouše za Horní horu přijato 5 zl.
Z těch 13 zl dáno Mathoušovi Surýmu na díl Zuzannin 9 zl a starším bobalovským na díl Annin 4 zl.
f 91a
Od Mathouše přijato za Horní horu 3 zl. Ty přijal Mathouš Surý na díl Zuzannin.
Od Jíry Michalových z Sudoměřic přijato za Tmici 6 zl. Z toho dáno starším bobalovským na díl Annin 2 zl a Mathoušovi Surých na díl Zuzannin 4 zl.
Jakož náleželo Kateřině, manželce Janovej, nápadu po Janovi manželu jejím 22 zl 8 gr 2 den, ta spravedlnost, poněvadž ona zemřela, připadla, poněvadž dítek žádných neměla, na Jíru Michalového z Sudoměřic, bratra jejího vlastního. Na kteroužto spravedlnost přijal štěpnici u lávek v 10 zl a srazil sobě na vinohradě v Tmici, za nějž platí, 12 zl 8 gr 2 den. A tak ten nápad zouplna vyzdvihl.

Letha 1612 za fojta Václava Matouškového přijato od Pavla Krchňavého za Růženou 3 zl.
Od Jíry Michalových z Sudoměřic 3 zl.
Od Matouše za Růženou 4 zl.

Též od něho za Horní horu přijato 4 zl.
Z toho dáno do Bobalova na díl Annin 7 zl, Matoušovi Surýmu na díl Zuzanin 7 zl.

Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Pavla Krchňavýho za Růžennou 4 zl.
Od Jíry Michalového za Tmici 6 zl.
Od Matouše za Růžennou 4 zl.
Též od něho za Horní horu 4 zl.
Z toho dáno Anně na díl její 9 zl, Zuzaně též dáno 9 zl.
Více přijato od Matouše za Růžennou 3 zl. Z toho dáno Anně 1 zl 15 gr, Zuzaně 1 zl 15 gr.

Letha 1614 za fojta Thomáše Holého přijato od Mathouše Krchňavýho za vinoh[rad] v Růžené 4 zl 23 gr 2 den.
Též od něho za Horní horu přijato 5 zl.
Od Pavla Krchňavýho ze Růžennou ostatních peněz přijato
5 zl. A tak má Růžennou zouplna zaplacenou.
Od Jíry Michalového za Tmici přijato 4 zl.
Z toho dáno Pavlovi, což se jemu ještě nápadu po Janovi, bratru jeho zemřelém, na díl jeho dodati mělo ostatek, totiž
2 zl 8 gr 2 den. A tak týž Pavel tu nic více nemá.
Na díl Anny odvedeno ouřadu bobalovskýmu na dítky její
5 zl 18 gr 2 ½ den.
Zuzanně na díl její též dáno do statku neb[ožtíka] Mathouše Surýho 5 zl 18 gr 2 ½ den.
Více dáno tejž Zuzanně na díl její 4 zl 23 gr 2 den.
A tak tejž Zuzanně předáno jest přes díl její po otci i po Martinovi a Janovi, bratřích jejích zemřelých, 4 zl 5 gr
6 ½ den. Ty se do statku neb[ožky] Kateřiny Krchňavé mateře její za vydání na doplnění dílu jejího nedobraného obracejí.
f 91b
Leta Páně 1616 za fojta Jana Masařového od Jíry Michalového přijato za vinohrad ve Tmici dvojích peněz, totiž za rok 1615 a 1616 peněz 7 zl.
Též od Matouše Krchňavého za vinohrad v Růženě za rok 1615 a 1616 po 5 zl přijato 10 zl.
Též od něho přijato dvojích peněz za vinohrad v Horní hoře
6 zl.
Z toho odvedeno ouřadu bobalovskému na dítky Anniny 11 zl 15 gr a do statku n[ebožky] Kateřiny Krchňavé odvedeno 11 zl 15 gr.

Leta Páně 1617 za fojta Pavla Krchňavého do Jíry Michalového přijato za vionohrad v hoře Tmici peněz 4 zl. Ty sou odvedené do statku n[ebožtíka] Pavla Novákového po Anně, sirotku n[ebožtíka] Matěje Krchňavého do Bobalova.

Letha 1618 za fojta Pavla Krchňavého přijato od Jíry Michalového za vinohrad v hoře Tmici 4 zl. Ty sou odvedené do statku n[ebožtíka] Pavla Novákového po Anně, s[irotku] n[ebožtíka] Matěje Krchňavého do Bobalova.
Letha 1623 za fojta Pavla Krchňavého od Jíry Michalového za vinohrad v hoře Tmici přijato 2 zl. Ty jsou odvedeny do statku Kateřiny Krchňavé.

Jakož jest Matúš Krchňavý platil za vinohrad v Horní hoře do statku tohoto a vyplnil peněz 49 zl 16 gr 4 den, zemřel, takový vinohrad zase ujala Zuzanna Krchňavá, sestra neboštíka Matúše, a porazila sobě na tom vinoh[radě] předně po n[ebožtíku] Martinu bratru svém nápadu 15 zl 20 gr, též po Janovi, druhém bratru svém, nápadu 22 zl 8 gr 2 den, čehož učiní v summě 37 zl 28 gr 2 den. Ostatek platiti má, totiž
62 zl 1 gr 5 den, placením podle ourody po 5 zl.

Letha 1630 za fojta Jana Hanáčka přijato od Jíry Michalového za vinohrad v hoře Tmici 4 zl.
Z toho přijal Jan Velický na místě Zuzanny manželky své
3 zl a Pavel Krchňavý 1 zl.
Item týž Jíra Michalů položil za týž vinohrad 2 zl.
Jan Velický přijal 1 zl a Pavel Krchňavý 1 zl.