Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

39 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Cvrčkového

f 80a

Jest jeden Daniel, Anka mateř jeho druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na gruntě, na kterémž Anka, mateř toho sirotka, jest 60 zl.
Též na štěpnici 30 zl.
Na roubanici 30 zl.
Na Sudoměřickej louce 20 zl.
Na půl Plži 10 zl.
Na vinohradě v [Z]bavsa hoře 40 zl.
Na druhém vinohradě [v] Staré hoře 70 zl.
Za dobytek hovězí 8 zl.
Summa všeho statku, což mateř toho sirotka přijala, 242 zl.

Z toho se tyto dluhy sníti mají a zaplatiti:
Předně Jakubovi Vlachovi 2 zl dáno.
Šeré[mu] Židu do Strážnice 5 ½ zl dáno.
Jírovi Kováři 1 zl dáno.
Mikolášovi Smrčkovi 4 zl dáno.
Mahdě Miškérové 5 zl dáno.
Summa všeho dluhu učiní 17 ½ zl.
A mimo to ještě dluhu zaplatiti má za vinohrad v Starej hoře Mikolášovi Cvrč[kovi] do Sudoměřic 30 zl. Ty jemu se od leta [15]98 pokládati mají po 2 zl.
Summarum všech dluhů 47 ½ zl.
f 80b
Sejmouc takové dluhy zůstává čistého statku 194 ½ zl.
Dělíc tu summu na 2 díly, dostane se na 1 každý díl po
97 zl 7 ½ gr.
Anka, mateř toho s[irotka], ta jest sobě díl svůj na statku napřed psaným srazila 97 zl 7 ½ gr.
A tak táž Anka s[irotku] n[ebožtíka] Jana Cvrčkového dopláceti zůstává, a to takto: 97 zl 7 ½ gr za grunt a statek od leta [15]98 po 6 zl a vinohrad v Starej hoře po 2 zl.

Letha 1598 přijato od Václava Martina Matuškového za vinohrad v Staré hoře 2 zl. Ty přijal Jan Svrčků z Sudoměřic, neb jemu z toho vinohradu náležejí.
Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato od Václava Martina Matuškového za vinohrad 2 zl. Ty přijal Mikuláš Svrčků za ten ut s[upr]a vinohrad.
Též přijato od Václava Martina Matuškového za grunt dvojích peněz po 4 zl – 8 zl.
Danielovi sirotku tomuto náleží mimo díl jeho, kterýž jemu v statku tomto po otci jeho přišel, achtel vinohradu zaplacenej v Dolní hoře v 100 zl, který jemu Mahda Miškéřových babka jeho za zdravého života oddala. Ten vinohrad puštěn k užívání Václavovi otčímu jeho až do zrostu téhož sirotka a

má jej dobře dělati, sirotka opatrovati, křivdy mu nečiniti, do školy jej dáti a po vyjití 8 leth bude povinen jemu z užitku pátý vědro aneb peníze za ně dávati.
Jakož se zůstávalo z tohoto statku Mikulášovi Švrčkovi do Sudoměřic zaplatiti za Starou horu 18 zl, ty sou jemu ukázány, aby je z vinohradu Mikuláše Morousa, kterýž ten vinohrad drží, vyzdvihoval.
Díl Daniele sirotka, kterýž mu náleží, totiž 97 zl 7 ½ gr, povinen Václav Matuškových ten díl sirotčí z novosadu, poněvadž vinohrady toho sirotka prodal a peníze k ruce své obrátil, platiti od letha 1604 po 4 zl. Rukojmě Václav Krupička, Burian Lačnovský S.R.S.A N.
f 81a
Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Václava Matouškova za vinohrad 3 zl. Z toho dáno Danielovi od školy
1 zl 15 gr.
Jakož Danielovi, sirotku napřed psanému, náležel achtel vinohradu v Dolní hoře, kterýž jemu v summě 100 zl tuto napřed položen jest, takovej achtel vinohradu jsouce po vpádu nepřátelským pustý a ležíc za několiko leth oulehlí, prodán jest z poručení urozeného vladyky pana Jakuba Kobylskýho z Kobylího, ty časy ouředníka na Strážnici, letha 1612 Jiříkovi Hodinářkovi za summu 33 zl, za kterýž platiti má od letha 1614 podli ourody po 3 zl.
Za ten vinohrad peníze pokládané u horného mají se vyzdvihovati, komuž budou náležeti, a při tomto statku nebude se potřebí více zastavovati.