Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

48 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Martinkova

f 107a

K tomu statku jest sirotků a nápadníků 6, zejména Kateřina, Zuzanna, Anna, Martin, Jíra a Matouš.
Náleží jim spravedlnosti na těchto níže psaných věcech toto:
Grunt s půl lánem roli, s koňmi, z vozem, s pluhem, z bránou a jiným hospodářst[vím] za 100 zl.
Vinohrad Snětinovský v Staré hoře, na němž zaplaceného jest 77 zl.
Roubanice podle Kvasničky za 12 zl.
Vinohrad novosad v Tmici za 20 zl.
Roubanice Čertkovská za 14 zl.
Vinohrad zadní v Staré hoře za 80 zl.
Roubanice na Sudoměřicku za 12 zl.
Vína bylo 4 věd[ra], pustili to nápad[níku] Martinovi bratru svému.
Dobytka hovězího 6 kusů a obilí, což bylo po lidským osetého, tímto všeckým se rozdělili.
Summa všeho statku 315 zl.

Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
Na kostel petrovský 3 zl.
Polákovi blanaři půjčených 3 zl.
Dceři neboští[ka] Jíry Šťastného 3 zl.
Summa dluhuo 9 zl.
f 107b
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův summy 306 zl.
To dělíc na 6 díluo, přijde každému na díl jeho 51 zl.

Martin grunt s půl lánem roli, z konimi, s vozem, pluhem, bránou a jiným hospodářstvím a z roubanicí podle Kvasničky přijal na díl svůj v summě 112 zl, z toho sobě srazil dílu svého 51 zl. A tak zuostává dopláceti mimo poražení svého dílu 61 zl, placením od letha 1604 za grunt po 4 zl a za roubanici po 1 zl. Rukoj[mě] při gruntě jsou zapsáni.

Matouš přijal na díl svůj vinohrad zadní v Staré hoře i s půl roubanicí Čertkovskou v summě 87 zl, z toho sobě srazil dílu svého 51 zl. A tak zuostává dopláceti mimo sražení dílu svého 36 zl, placením od letha 1604 podle ourody po 4 zl. Rukojmě (neuvedeno).
Ten vinohrad jest puštěn k dělání Martinovi bratru jeho a má za užitek po 4 zl platiti, těmi penězi má se týž vinohrad Matouše dopláceti.

Jíra přijal na díl svůj novosad ve Tmici a půl roubanice Čertkovské ve 27 zl. Zuostává se jemu k doplnění dílu jeho ještě dodati 24 zl.

Kateřina a Zuzanna přijaly na díl svůj čt[vrt] achtele vinohradu Snětinovského v Staré hoře, což na ně[m] zaplaceného, sobě porážejí 77 zl. Zuostává se jim k doplnění dílů jejich dodati každé po 12 zl 15 gr.
f 108a
Anna přijala na díl svůj roubanici na Sudoměřicku ve 12 zl. Zuostává se jí dodati dílu jejího ještě 39 zl.

Příjem a vydání:
Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Martina za grunt a roubanici 5 zl.
Od Matouše za vinohrad přijato 4 zl.
Ty jsou vydány na dluhy napřed psané.
Letha 1607 za fojta Tomáše Smrhového Martin vejš psaný, syn neb[ožtíka] Jana Martinkového, poráží sobě na gruntě svém, za kterýž dopláceti měl mimo poražení dílu svého 12 zl, z příčiny té, že jemu Klateřina, Zuzanna a Anna sestry je[ho] každá z dílu svého po 4 zl pustily. Act[um] v přítomnosti stran.
Jakož jest se náleželo Jírovi sirotku na díl jeho dodati
24 zl, takové peníze jest Martinovi bratru svému prodal za tři měřice ječmene.
Letha 1607 a za fojta ut s[upr]a přijato od Martina za užitek vinný z vinohradu zadního v Starý hoře samému Mathoušovi náležitý 4 zl.
Ty 4 zl odvedeny sou na místě Mathoušovým na doplacení vinohradu jeho a dány Anně sestře jeho.
Letha 1608 za fojta Tomáše Smrhy přijato od Martina za grunt a statek 2 zl. Ty přijala Anna na díl svůj.
Martin pustil vinohrad Matoušů zadní v Staré hoře k užívání Kateřině sestře své a ona za užitky platiti má na místě jeho.
Od Kateřiny přijato Matoušovi za užitek z vinohradu jeho, kteréž Matouš na přebrání své zanechává 4 zl. Ty přijala Anna na díl svůj.
Letha 1609 za fojta Tomáše Smrhy přijato od Martina za grunt 2 zl. Přijala je Anna na díl svůj.
Od Kateřiny přijato za užitek z vinohradu, které on na přebrání své zanechává 4 zl. Přijala je Anka na díl svůj.
f 108b
Letha 1610 za fojta Matěje Pavlíkového přijato od Martina za grunt 3 zl. Přijala je Anka na díl svůj.
Letha 1611 za fojta Jana Masařového za g[runt] přijato od Martina 2 zl. Přijala je Anka na díl svůj.
Letha 1612 za fojta Václava Matoušového přijato od Martina Martinkova za g[runt] 3 zl. Ty přijala Anka na díl svůj.
Od Kateřiny z Bobalova přijato za užitek vinný 2 zl. Těch Matouš zanechává za vinohrad svůj a přijala ty 2 zl Anna na díl svůj.
Matouš dal na placení vinohradu svého Anně roubanici Čertkovskou v 6 zl. Ty peníze jemu se za položení jich pokládají.

Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Martina za g[runt] 3 zl.
Od Matouše za vinohrad 3 zl.
Ty přijala Anna na díl svůj.
Od Matouše na doplacení vinohradu přijato ostatních peněz
9 zl. Ty přijala Zuzana a Kateřina na díly své, každá po 4 zl 15 gr. A tak vinohrad doplacen.
Matoušovi odveden k užívání vinohrad jeho v Staré hoře, aby jej sobě sám dělal.