Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

18 Sirotci nebožt[íka] Šťastného

f 35a

Jest jedna Margeta.
Vyhledalo se jí spravedlnosti i po neb[ožtíku] Janovi bratru jejím kromě toho, co j[es]t neb[ožtík] Jan za živnosti své i ona vyzdvihli, 182 zl 22 gr.
Kterážto spravedlnost na níže psaných věcech takto se pokládá:
Item za žito a réž prodanou 20 zl 20 gr.
Item za Dorotou Masařkou v Bobalově podle register starejch v listu 182 mimo to, což prve dala, ještě nedoplněného dluhu
14 zl 24 ½ gr. Ty měla platiti od letha [15]84 po 2 zl a již je všecky zadržala.
Item na štvrti roli Martina Prchlíka podle kněh novejch purgkrechtních 49 zl. A ty od letha [15]94 při s[vaté]m Jiří platiti má po 6 zl a již na to zadržel do letha [15]93 3 zl.
Item na Jírovi bratru svém má, což jí přebral z jejího dílu 15 zl 19 gr. Ty se jí mají zase navrátiti.
Item hotovejch na právě zůstává 37 zl 18 gr 3 ½ den.
Týž jí náleží štěpnička u Proudu, na kterouž j[es]t půjčeno 15 zl. Tu měl Jan Barvíř vyplatiti a si[rotkům] peníze dáti.
Item náleží jí louka v Hr[á]dečný, kteráž se pokládá ve
30 zl.
Summa toho všeho 182 zl 22 gr
f 35b
Letha [15]93 a [15]94 položil Martin Prchlíků za grunth svůj peněz purgkrechtních dvojích po 6 zl – 12 zl.
Též toho letha [15]93 položil 3 zl.
Letha [15]93 položila Dorota Masařka na peníze zadržalé napřed psané do truhlice 7 zl.
Letha [15]94 položil Jan Martinků oužitku z louky Margetě napřed psané 16 gr. Ty sou jí vydány na líkařství, když nemocná byla.
Letha [15]94 jakož jest Jíra, napřed psaný bratr Margety nahoře položené, z její spravedlnosti přebral 15 zl 19 gr, za kteréžto 15 zl 19 gr jest štěpnice, témuž Jírovi napřed položenému náležitá, Margetě sestře jeho v té summě odvedena. Kteráž jest Janovi Martinkovi a Matějovi Krchňavýmu za těch 15 zl 19 gr prodána. A hned napřed psanému sir[otku] položeno závdanku 5 zl a ostatek od letha [15]95 po 5 zl při Vánocích vyplniti mají.
Sirotkům napřed psaným odvedeno na vyšlou spravedlnost, kteráž Janovi neboštíka Šimka Janíkových na vinohradě náležela, 35 zl 26 gr 3 ½ den. Ty jak se jim pokládati mají, při tychž sirotcích položeno najdeš.
f 36a
Item štěpnička napřed psaná u Proudu, ta jest prodána Barboře, pozůstalý vdově po nebož[tíku] Vítkovi Chmelovi za
15 zl. Za kterouž platiti má od letha [15]95 při Vánocích pořadně po 2 zl. Rukojmě Jan Krejčíř, Jíra Pálků RSN.

Letha [15]95 přijato od Martina Prchlíka za grunth peněz purgkrechtních 5 zl.
Téhož letha přijato od Krchňavýho a Jana Martinka za štěpnici 3 zl.
Letha [15]95 přijato z oužitku od štěpnice při Proudu od Pavla Hloška 2 zl.
Téhož letha přijato od Doroty Masařský za dluh povinný
4 zl.
Letha [15]96 položil Matěj Pánků podle poručenství 2 zl. Ty sou dány Margetě na díl její 2 zl.
Téhož letha přijato od Martina Prchlíka za grunth 5 zl.
Téhož letha přijato od Pavla Hloška za štěpnici u Proudu
2 zl.
Téhož letha [15]96 přijato od Jana Martinkového a Matěje Krchňavýho za štěpnici 2 zl.
Margetě dáno [na] díl její hotovejch peněz 21 zl, když se měla vdávati.
Letha [15]97 přijato od Martina Prchlíka za grunth 5 zl.
Téhož letha přijato od Pavla Hloška za štěpnici 2 zl.
Leta [15]97 přijato od Martinkových Jana a od Jana Ondřejových 2 zl.
Téhož letha [15]97 přijato od Doroty Masařky 2 zl.
Téhož letha vydáno Lukášovi na díl manželky jeho 29 zl.
f 36b
Letha 1598 přijato za grunt od Martina Prchlíkova 5 zl.
Též přijato od Mikuláše Okáně na místě Pavla Hloška za louku, které přijal Lukáš na díl ženy své 2 zl.
Od Jana Martinkového přijato i od Jana Ondřejových za štěpničku 2 zl. Zuostává ještě přes rok dodati 1 zl 19 gr.
Od Doroty Masařky přijato ostatních peněz 1 zl 24 ½ gr. A tak doplatila.
Z toho vydáno Markytě na díl její, kteréž přijal Lukáš muž její, 8 zl 24 ½ gr.
Letha [15]99 za fojta Jana Ondřejového jinak Krejčířového přijato od Jana Martinkového a Jana Ondřejového ostatních peněz 1 zl 19 gr. Ty přijal Lukáš na díl Markyty ženy své.
Téhož letha za fojta ut s[upr]a Mikuláš Okáň zkoupil od Lukáše, muže Markytiného, což za štěpnici dopláceti měl, za hotové 2 zl, 7 zl. A tak ji Mikuláš Okáň doplatil.
Z statku n[ebožtíka] Šimánka Janíkova přijato podli odvodu po s[irotcích] zběhlých 20 zl 15 gr. Ty sou vydány Markytě na díl její.
Letha 1600 za fojta Jana Mackového položil Martin Prchlíků za grunt dvojích peněz i za rok 99 10 zl. Ty přijal Lukáš, muž Markytin.
Z statku Šimka Janíkova přijato podle odvodu po sirotcích zběhlých 2 zl. Ty přijal Lukáš Margitin, muž její.
Letha 1601 za fojta Jana Mackového přijato od Martina Prchlíkova za grunt ost[atní] 4 zl. Ty přijal Lukáš na díl Markyty ženy své.

Lukášovi odvedena louka v Hrádečné na díl Markyty manželky jeho ve 30 zl.
Letha 1602 za fojta Zachariáše Tichého přijato z statku n[ebožtíka] Šťastného podli odvodu 2 zl. Ty přijal Lukáš na díl Markyty ženy své.
Zuostává se ještě týmuž Lukášovi dodati dílu Markyty manželky jeho od letha 1603 42 zl 7 ½ gr.
f 37a
Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato z statku n[ebožtíka] Šimka Janíkova podle odvodu 1 zl. Ten jest přijal muž Markytin na díl její.
Z statku n[ebožtíka] Šimka Janíkova přijato 2 zl. Ty přijal Lukáš na díl ženy své Markyty.
Letha 1608 za fojta Tomka Smrhového přijato z statku neboštíka Šimka Janíka podle odvodu ostatních peněz 11 zl
11 ½ gr. Ty jest prodal Lukáš Kopýtko, manžel Zuzanin.