Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

104 Grunt Izraele kněze

f 338a

Letha Páně 1583 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 120 nadepsaný Izrael kněz má grunth svůj od Jakuba Hesa za summu 65 zl koupenej, kterejž jest podle téhož zápisu letha 94 zouplna a docela zaplatil. A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.

Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského Izrael Aronů zeť prodal na tomto podsedku svém zaplacené(m) pro vlastní potřebu svou obci městské su(my) 200 zl za hotových 100 zl. Na kteroužto sumu vyplnil do letha 1604 obci peněz hotových
35 zl, ostatek dopláceti má od letha 1609 po 20 zl až do vyplnění sumy. Rukojmě na ten gru(nt) a to placení vstúpil Izák Lipnický, kterýž manželku po témž Izrahelovi pojal.

Jakož Izrael Aronů zeť obci městské dopláceti za tento podsedek peněz skoupených zůstává 165 zl, na tu summu Izák Lipnický náměstek jeho odvedl obci městské na vinohradě Mojžíše Danielového syna předních peněz 32 zl a na vinohradě p(ana) Krištofa z Lichtnštejna v Štamfátu 40 zl. A tak zůstává ještě dopláceti obci městské Izák Lipnický od letha 1611 93 zl placením po 10 zl. Rukojmě za tož placení fojt a starší židovští nynější i budoucí.
f 338b
Letha 1614 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Izák Lipnický prodal grunt svůj Markusovi synu provazníkovému Židu za tou sumu, což za něj dopláceti jest, totiž 93 zl, placením od letha 1614 po 10 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a jiné povinnosti Lazar krejčí, Josl Hluchý a Nedvěd krejčí S R S N.
Téhož letha položil Markus syn za týž grunt 10 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Markus provazníků syn položil obci městské 10 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Markus provazník položil za grunt na obec městskou 8 zl.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Markus provazníků syn zlatník položil obci městské 8 zl.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Markus provazníků syn zlatník položil obci městské 10 zl.
Leta Páně 1619 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Markus syn provazníků položil obci městské 4 zl.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty jakož Abraham koželuh a David Polák, Židé strážničtí, rukojmové byli za Markusa syna provazníkového za summu 200 zl panu Ladislavovi Hleděnohorskýmu do Skalice a takovou summu 200 zl za něj zaplatiti museli, ujali se toho gruntu a prodali jej Izákovi Kyjovskýmu Židu za summu 150 zl. Závdanku jim dal

30 zl a platiti jej má po 10 zl. Odevzdán jemu ten grunt za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Michal Viktorinů syn a Šalomún Soplivý Žid S.R.S.a N.
f 339a
Letha 1628 za purg(mistra) Šimona Tesařového Izák Kyjovský prodal ten grunth Šalomounovi krejčímu bez závdanku za summu 150 zl. A což na něm Izák zaplaceného měl, totiž 30 zl, ty jest Šalomounovi pustil, platiti jej má po 10 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Izák Kyjovský a Izák Šaštínský S.R.S.a N.

Letha 1631 za purg(mistra) Jana Šlechty po smrti Šalomouna krejčího Nosrle Žid pojmouc sobě Ráchel pozůstalou vdovu za manželku ujal se grunthu napřed psaného za summu tu, což na něm dopláceti zůstává, totiž 120 zl, platiti jej má ročně po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Michal Viktorinů a Samuel Jakubů S.R.S.a N.
Téhož letha a za purg(mistra) ut s(upr)a Nosrle Žid položil za gr(unt) obci městské peněz ročních 3 zl. Ty přijal p(an) Martin Jankho purg(mistr) a(nn)o 1632.
Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Nosrle Žid položil za gr(unt) obci městské 3 zl. Ty přijal p(an) Šimon Tesařů purg(mistr) a(nn)o 1633.
Letha 1633 za purg(mistra) Šimona Tesařového Nosrle Žid položil za gr(unt) obci městské 2 zl.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Nosrle Žid položil za gr(unt) obci městské 2 zl.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Nosrle Žid položil za gr(unt) obci městské 2 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Nosrle Žid položil za gr(unt) obci městské 2 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Nosrle položil za gr(unt) obci městské 2 zl.
f 339b
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Nosrle položil za gr(unt) svůj obci městské 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Nosrle položil za gr(unt) svůj obci městské 1 zl.

Jakož Markus syn provazníkův od roku 1614 při odevzdávce zůstal k obci městské za ten grundt doplatiti 93 zl a na to vyplatil od téhož letha týž provazník až do 1619 totiž 50 zl. Poněvadž pak Abraham koželuh a David Polák za Markusa provazníka za 200 zl v rukojemství byli a za ně(j) touž summu platiti musili, jakož odevzdávka nahoře 1623 tím šířeji vysvětluje, ten grundt jim rukojemníkům připadl. A tak pozůstalá vdova po Šalomounovi krejčímu takový peníze zložila

a na tom gruntě zaplatila totiž 50 zl. A tak k obci městské na tom gruntě zůstává doplatiti 25 zl.
Letha 1645 za purgmistra Pavla Nešporka Nosrle Žid položil k obci městské, kterýž přijal purg(mistr) ut s(upra) 1 zl.

Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta a spoluradních jeho po zemřetí Nosrle Žida a Rachele manželky jeho Aron syn její zdědil po ní, kterémuž nadepsaný dům připsán v tej summě, což ještě k doplacení jest, totiž k obci městské 25 zl a co by se mezi Židy k vyplacení našlo, bude povinen platiti. Od(evzdán) za v(olný) a sv(obodný). Rukojmě za opravu g(runtu), placení i jiné povinnosti malý Samek a Šimek masař S R S a R.
f 340a
Leta Páně 1655 dne 11.Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s(polu)r(adních) vyhoříc tento grunt také se Aronovi od obce městské upouští polovici, totižto 12 zl 15 gr.

Letha Páně 1661 dne 23.Martii za purgkmistra Jiříka Ratibořského a s(polu)r(adních) jeho Aron Nosrlův pastorek prodal grunt svůj Bernhartovi, synovi Samka Malého Žida, za summu hotových peněz čtyridceti zlm spolu i ze sklepem. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntův Samek Malý, otec jeho, Jozef Polák S.R.S.a N.R.

Při tom se pak tato pamět činí, že Bernhart syn Malého Samka povinen bude Aronovi Nosrlovi v tom gruntě na svůj náklad zuhaus dáti vystavěti a jemu i jeho potomkům v tom zuhausu bez všelijakého ouplatku, pokud ten rod trvati bude, bytí příti.

Pamět. Mimo ty hotové peníze ještě k obci platiti povinen bude 12 zl 15 gr při posudcích po 2 zlm ročně pokládati.