Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

83 Gru(nt) Lazara Žida

f 260a

Letha Páně 1594 podle zápisu knih starejch purkrechtních bílejch v listu 208 nadepsaný Lazar Žid má grunth svůj rukojmí Honze Takslhofera pekaře za summu 50 zl koupenej. Na kterejž jest závdanku témuž Takslhoferovi položil 6 zl a mimo ten závdanek tenž Takslhofer, což jest tu měl ještě totiž 4 zl, ty jest Lazarovi Židu pustil. A mimo to peněz purkrechtních do letha 94 vyplnil 4 zl a tak ještě mimo to od letha 95 při Vánocích rok po roku po 4 zl dopláceti zuostává 36 zl. Ta summa náleží Mořovi Molkhopovi sedláři. Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských Samuel kněz, Izák Polák S R S A N R.
Letha 95 položil Lazar Žid za grunth svůj peněz purgkrechtních Mořovi Molkhopfovi sedláři 4 zl.
Letha 96 položil Lazar Žid za grunth Mořovi Molkhupovi sedláři 4 zl.
Letha 97 položil Lazar Žid za grunth Mořovi Molkhupovi sedláři 4 zl.
f 260b
Leta 1597 na rathauzi strážnicským o posudku prodán jest grunt napřed psaný od Lazara Žida se vším jeho příslušenstvím, tak jakž jej sám v užívání byl, Václavovi Položilovi pekaři za summu 58 zl. Závdanku hned při odevzdávce položil Václav Pekař Lazarovi Židovi 8 zl a ostatek platiti má od leta 98 pořadně po 4 zl – 50 zl. Odevzdán za volný a svobodný za purgmistra Jana Sokola toho času. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Adam Pekař, Jiřík Pekař a Václav Kovář S.R.S.N.
Leta 1598 položil Václav Pekař za grunt Matoušovi Molkopovi sedláři 4 zl. Act(um) za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta 99 položil Václav Pekař za grunt Matoušovi Molkopovi sedláři 4 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Václav Pekař n(ebožtíku) Matoušovi Sedlářovi 4 zl a ty zůstávají při ouřadu na rathauzi. Jsou vydány Jeronymovi Presmonovi podle poručentví n(ebožtíka) Sedláře.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Václav Pekař za grunt Jeronymovi Presmonovi 3 zl.
Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského položil Václav Pekař za grunt Jeronymovi Presmonovi 2 zl.
f 261a
Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumberského Václav Pekař prodal podsedek ut s(upr)a Martinovi Vejvodovi za summu 58 zl bez závdanku, platiti má od letha ut s(upr)a po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Daniel Nedolevek, Jíra Pernikář, Blažek Pekař S.R.S.A N.

Na tom gruntě náleží předních peněz Jeronymovi Presmonovi po Molkopovi sedláři 7 zl, placením od letha 1603 po 4 zl.
Lazarovi Židu 26 zl.
Václavovi Pekaři posledních peněz 25 zl.

Letha a za purg(mistra) ut s(upr)a položil Martin Vejvoda za grunt Jeronymovi Presmonovi 4 zl.

Letha 1604 za purg(mistra) Martina Rožumberského Martin Vývoda prodal podsedek svůj Fejtlovi sklenáři z Kojetína za summu 60 zl. Závdanku jemu dal 6 zl a platiti má od letha ut s(upra) po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Izák Šilhavý, Mojžíš kramář, Alexandr Žid, Markus provazníků syn S.R.S.N.
Jakož na tom gruntě náleželo Václavovi Pekařovi za posledních penězích 25 zl, ty jest prodal obci městské za hotové 3 zl.
Letha 1604 za purg(mistra) Martina Rožumberského položil Fejtl sklenář z Kojetína za g(runt) svůj 4 zl. S toho vzal Jeronym Presmon ostatních 3 zl a Lazar Žid 1 zl.

Letha Páně 1611 za purgmistra Matyáše Prahenusa fojt a starší židovští prodali týž svrchu psaný požár Jírovi Voříškovi za summu 25 zl bez závdanku, platiti má od letha 1612 po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Blažej Sedlář, Vácslav Veselský S.R.S.a Nerozdílnou.

Na tom podsedku náleží těmto:
S(irotku) n(ebožtíka) Lazara Žida mimo to, což jest upuštěno, předních peněz 5 zl.
Obci městské posledních peněz 20 zl.
f 261b
Letha 1614 za purgk(mistra) ut s(upr)a Jíra Voříšek položil za g(runt) na s(irotka) n(ebožtíka) Lazara Žida 2 zl. Ty peníze totiž přijal Abraham Žid.

Jiřík Voříšek leta 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty prodal podsedek Davidovi synu Pinkusové(mu) za summu 40 zl. Závdanku dal David Voříškovi 12 zl, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Lazar mejtný Pinkusů syn a Jelen Bílený a Jakub Polák S R S N. Ac(tum) ut s(upr)a.
Leta ut s(upra) David Pinkusčin syn položil za grunt svůj 4 zl. Z těch přijal Jiřík Voříšek peněz vydělaných 2 zl a na s(irotky) n(ebožtíka) Lazara Žida obráceno 2 zl.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jurtl, vdova po n(ebožtíku) Davidovi synu Pinkusčiném, položila za grunt 2 zl. Na s(irotka) n(ebožtíka) Lazara Žida obrácen a starším židovským dán ten 1 zl a Jiříkovi Voříškovi vydán na vydělané peníze 1 zl.

Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jurtl, vdova po n(ebožtíku) Davidovi synu Pinkusčiném, položila za grunt 1 zl. Ten přijal Lev zlatník na s(irotka) n(ebožtíka) Lazara Žida, nebo on toho sirotka má za manželku.

Pustý

Letha Páně 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového ten grunt nadepsaný, kterýž od mnoha let pustý a požár zůstával, s povolením J.M.vysoce urozeného p(ána) p(ana) Františka z Magni a na Stráž(nici) prodán jest Janovi Očenáškovi za summu 30 zl bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké panské i obecní Šimek Závada a Jan Šenovský S R S N.

Na tom gruntě náleží peníze:
Obci městské předních peněz 21 zl.
A s(irotkům) n(ebožtíka) Davida syna Pinkusového mimo to, což jest škodovati musel, 9 zl.
f 162a
Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Jan Očenášek jinak Veselý prodal ten g(runt) ut s(upr)a Jakubovi Židu synu Abrahamovému za summu 59 zl. Závdanku jemu dal při odevzdávce 28 zl 25 gr 5 den, kteréž Jan Očenášek za postavení gruntu přijal, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Václav Šlechta a Jan Chmelař S.R.S.a N.
Letha a za purgkmistra ut s(upr)a položil za gr(unt) Jakub syn Abrahamů obci městské 1 zl.

Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta a spoluradních jeho Abraham syn Jakuba Žida Bzeneckého zemřel a zůstal dlužen do důchodův. Po smrti jeho fojt a starší židovští prodali svrchu psaný grundt Markusovi Mojžíše Ryšavého zeti v závdanku 10 zlm, kterýmž ten dluh do důchodův spraven jest. A co na tem gruntě ještě k doplacení jest, to Markus vypláceti povinen bude. Odevzdán za volný a svob(odný). Rukojmě za opravu, placení i jiné povinnosti Michal Viktorinů a Abraham syn Jelenů S R S a N R.

Letha Páně 1655 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních Markus Žid prodal tento podsedek Izákovi zeti Samka Malého za summu 40 zl. Závdanku dal jemu hotových 10 zl, ostatek platiti má po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu, placení a všelijaké povinnosti Michal Krasl a Markus Nyklšpurský S.R.S.a N.

A poněvadž tento grunt také vyhořel, nemá na něm nic více platiti, toliko:
Obci městské 10 zl.
S(irotkům) n(ebožtíka) Davida syna Pinkusového 4 zl 15 gr.
A Jakuba syna Abrahamového sirotkům 15 gr.
f 162b
Letha 1660 dne 16.Januarii za purgkmistra Václava Mračny Izák zetě Samka Malého položil za grunth k obci městské 1 zl. Ten přijal purgkmistr ut supra.
Letha 1661 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického vdova, cera Samka Malého, položila za g(runt) k obci městské, které týž purgkmistr přijal 15 gr.