Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

70 Grunt Geršle Žida

f 198a

Letha Páně 1573 podle zápisu knih strejch purkrechtních černejch v listu 126 ten nadepsaný Geršl Žid má grunth svůj od Kivy Žida Majerovýho syna za summu 110 zl hotovejch koupenej, kterejž jest letha 1570(!) zouplna a docela zaplatil. A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.

Leta 1597 Geršl Žid prodal pro potřebu svou na gruntě ut s(upr)a purgkmistru a ouřadu městskýmu na obec summy 300 zl. Ty má platiti od leta 98 při každých Vánocích po 20 zl až do vyplnění summy. Rukojmě za platcení Abraham Holomek Žid, Izák Dobruš, Jelen Bílených Žid, Majer Jozefů zeť, Abraham Holomků Žid zeť R.S.N. slíbili.
Leta 1598 položila Geršlova na místě muže svýho peněz skoupených k obci 20 zl. Act(um) za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta 99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Geršl Žid peněz skoupených obci městské 20 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Geršl Žid obci 20 zl.
f 198b
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Geršl Žid obci městské za grunt svůj 12 zl.
Letha 1602 za purg(mistra) Pavla Hulínského položil Geršl Žid za grunt obci městské 10 zl.
Letha 1603 za purg(mistra) Martina Rožumberskýho položil Geršl Žid za g(runt) obci městské 20 zl.
Letha 1604 za purg(mistra) Martina Rožumberského položil Geršl Žid za g(runt) obci městské 20 zl.
Letha 1608 puštěn tento grunt od ouřadu města Strážnice na placení rok po roku po 10 zl.
Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Geršl Žid za grunt obci městské 5 zl.
Letha 1612 za purgmistra Šlechty položil Geršl Žid za grunt obci městské 6 zl.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Geršl Žid položil za grunt svůj obci městské peněz 10 zl.
Letha 1614 za purgk(mistra) ut s(upr)a Geršl Žid položil za g(runt) obci městské 10 zl.
Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položila na místě Geršle po smrti jeho manželka obci městské 5 zl. Přes rok uvolila se druhých 5 zl položiti.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Rachele zůstalá po Geršlovi položila obci městské 7 zl.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Rachele, zůstalá vdova po n(ebožtíku) Geršlovi, položila obci městské 8 zl.

Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Rachele, zůstalá vdova po n(ebožtíku) Geršlovi, položila obci městské 8 zl.
Leta Páně 1619 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Rachele zůstalá po Geršlovi položila na obec městskou 4 zl.
f 199a
Letha Páně 1623 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty po smrti Rachele Židovky, kteráž za tento grunt platila, ujal se téhož gruntu Markus syn její a pojal sobě dceru Mojžíše Hesa Žida a jí na tom gruntě věno její odvedl. Po smrti pak téhož Markusa Žida pojal sobě vdovu pozůstalou Izák Kyjovský Žid a za tento grunt, což ještě na něm vyplatiti zůstává 115 zl, ty má po 10 zl vyplatiti. Odevzdán jemu ten grunt za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Michal Viktorinů a David Poláků zeť S.R.S.a N.
Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Izák Kyjovský položil za grunth obci městské 6 zl.
Letha 1630 za purg(mistra) Jiříka Prašťka Izák Kyjovský položil za grunth svůj na obec městskou 6 zl.
Letha 1631 za purg(mistra) Jana Šlechty Izák Kyjovský položil za grunt obci městské 6 zl.
Letha 1632 za purg(mistra) Martina Jankhy Izák Kyjovský položil za gr(unt) obci městské 4 zl.
Letha 1633 za purgmistra Šimona Tesařového Izák Kyjovský položil za gr(unt) obci městské 2 zl.
Letha 1634 za purgmistra Šimona Tesařového Izák Kyjovský položil za gr(unt) obci městské 3 zl.
Letha 1635 za purgmistra Jiříka Prašťka Izák Kyjovský položil za gr(unt) obci městské 4 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Izák Kyjovský položil za gr(unt) obci městské 5 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Izák Kyjovský položil za gr(unt) obci městské 4 zl.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Izák Kyjovský položil za gr(unt) obci městské 3 zl. Ty přijal Martin Mráz následující purgkmistr.
f 199b
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Izák Kyjovský položil za gr(unt) k obci městské 2 zl.

Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho Hindele, pozůstalá vdova po Izákovi Kyjovským, z vůlí fojta a starších židovských prodala jest nadepsaný grunt Markusovi Nyklšpurskýmu za summu 115 zl. Co tak Izák Kyjovský na tom grunthě vyplatil, totiž 45 zl, za to jest dal Markus Nyklšpurský Hindeli Židovce 50 zl, ostatek summy, totiž 70 zl, Markus povinen bude platiti k obci městské při každých Vánocích po 10 zl. Odevzdán jemu ten grunth za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbejvání povinností panských i obecních Mojžíš Ryšavý a Samuel knihař S R S a N R.

Leta 1655 dne 17.Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s(polu)r(adních) t(oho) č(asu) Markus Nyklšpurský Žid vyhoříc podle poručení vrchnosti jemu jako jiným vyhořelým upouští se, co dopláceti měl, totižto (po sražení 2 zl, které roku minulého položil a nadepsaný purgkmistr jich přijal) 34 zl. A tak má ještě dopláceti k obci městské 34 zl.
f 200a
Letha Páně 1687 dne 12. Augustii za purgkmistrovství pana Václava Žarůška a přísedících p(ánů) radních p(ana) Jiříka Pelhřimovského a p(ana) Václava Mlýnka budouce tenž psaný dům skrz ten rebelantský pád 1683 v ruinu uveden a až posavad pustý zůstával. Nechtíce pak milostivá vrchnost tomu, než aby k svému zvelebení přišel, z poručení milostivého ten grunth Jozefovi Samkovi dle decretati 19.Aprilis 1686 k stavení zanechaný a za summu 115 zl mor(avských) bez závdanku, z kteréžto summy za vyhoření polovic se sráží, do těchto purgkrechtů mimo 34 zl mor(avských), které tak obci městské k vyplacení patří, puštěn. Který jemu za volný a zaplacený se připisuje a odevzdává dle cedulky pod 12 ut supra zde přiložené. Rukojmě za stavení grunthu, panských i obecních povinností S.R.S.N. Eliáš Marek a Heršl Isák dne a leta ut supra.

Letha Páně 1698 dne 10.Februarii za purgmistra p(ana) Johannesa Gateho a spoluradních jeho, tak jakož od gruntu ut supra držitele Jozefa Samka kus zahrady ke gruntu Johanesa Juráska od předkův a držitelů téhož domu přihrazděný byl, v kteréžto příčině nadespsaný Jozef Samek pohledávání jak při ouřadě na rathauz města Stráž(nice), tak i potomně při ambtu Jeho O.K.(Milo)sti při p(anu) důchod(ním) jest činil, že by ten kus zahrady ke gruntu jeho Johanesa Juráska nenáležitě patřil a podle toho
f 200b
pohledával, aby jemu to k vyhlédnutí a vyšetření přišlo a také odevzdáno bylo. Kterážto věc jsouce potomně náležitě a bedlivě vyhledávána a vyšetřena jmenovitě skrze tyto radní: p(ana) rychtáře Matyse Navrátila, p(ány) Martina Kučeru, Jakuba Hrdličku, France Kořínka, Eliáše Grögra, ten čas písaře radního, ano také skrze samého p(ana) důchodního urozeného p(ana) Frantze Mayera z Mayerbochu, a dostatečně se naleznúti nemohlo, že by jemu Johanesovi Juráskovi to patřiti mohlo, poněvadž se i to znamení ze svědectví vynacházelo, že táž zahrádka zcela a zouplna, jakž súmezí od gruntu nadepsaného Žida Jozefa ukazovalo, ke gruntu nadepsaného Juráska přihrazena nebyla, ale na jednu sahu ještě kus ven vynechaný byl. K tomu také mnohými svědky se proukazovalo, že ten kus toliko před časy tak přihražděný byl, aniž v purgrechtních knihách to světle naleznouti se nemohlo, že by ze gruntu Juráskova místo spravedlivě patřiti mělo.

f 201a
A majíce sobě nadepsaný Jan Jurásek termín do 6 ned(ěl), aby ty věci svědkami aneb jakýmikoliv documenty provedl a proukázal, že to spravedlivým titulem držitele a předkův jeho drželi a užívali, toho on neučinil a nevyvedl, pročež z dokonalého poručení a rozsudku uroz(eného) pana France Majera, ten čas důchodního J.O.K.M(ilo)sti (titul), ten kus zahrádky od gruntu Jana Juráska se odjímá a Židu Jozefovi Samkovi za vlastní a dědičný, tak jak súmezí jeho gruntu ukazuje, se odevzdává a připisuje. Stalo se dne a letha ut supra.
Accidenti položil ouřadu Jozef 45 gr.
Písaři od vyhledání a zápisu 18 gr.