Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

68 Grunt Daniele Žida

f 192a

Letha Páně 1558 podle zápisu knih starejch krátkejch v listu 163 ten nadepsaný Daniel má grunth svůj frejmarkem od Pavla Nožíře ode 40 leth zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný.

Letha Páně 1623 za purkmistra Bartoloměje Šlechty Šalomoun Žid, syn nebožtíka Mojžíše, syna Danielového Žida, majíce tento podsedek požár po témž otci jeho zůstalý a zouplna sobě zaplacený daroval jej ctí a darem Jakubovi Bučovskému Židu, tak aby za něj žádnému ničím nebyl povinen platiti, kromě aby panské a obecní povinnosti podle jiných Židů odbejval. A tak jest jemu za volný a svobodný a za zaplacený odveden. Rukojmě za opravu a nadepsané povinnosti Alexandr Masař a Mojžíš, Alexandů zeť, Židé strážničští S.R.S.a N.

Letha Páně 1629 Jakub Bučovský Žid ut s(upr)a majíc ten grunth svrchu psaný zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný, od téhož grunthu s povolením slovoutného pana Martina Jankhy, toho času ouředníka panství strážnicského prodal jest kus humna na šest sahů zdýli a na šest sahů zšíři slovoutnému panu Šimonovi Tesařovému, toho času purgmistru města Strážnice, za dvě měřice pšenice a za čtyri měřice rži, kteréžto obilí Jakub Bučovský Žid hned při odevzdávce přijal. A pan Šimon Tesařů má takového kus humna zouplna a docela zaplaceného. Actum v přítomnosti p(ana) Mathouše Kovářového radního, p(ana) Samuele Prašťka, rychtáře města Strážnice, též Izáka Čaštínského, fojta židovského dne 16.Martii letha svrchu psaného.
f 192b
Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho Jakub Bučovský zemřel a po sobě zanechal jednoho sirotka jménem Krasl. Fojt a starší židovští na místě téhož sirotka prodali jsou ten grunth napřed psaný zaplacený se vším k němu od starodávna příslušenstvím Jakubovi Šagovi za summu hotovou 100 zl. Však naprotiv tomu Jakub Šaga přidal jest témuž sirotkovi ut supra grunth svůj v počtu 109 a což na něm zaplaceného měl, to všechno tomu sirotku pustil. Odevzdán Jakubovi Šagovi za volný, svobodný, zaplacený a žádnému v ničem nezávadný. Rukojmě Michal Krasl a Šalomoun Jelen
S R S a N R.