Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

109 Grunt Lva Elštiného zetě

f 381a

Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Lev svrchu psaný majíce grunt tento po dceři Izáka Senického Žida v věně daný prodal jej Lazarovi Hluchého zeti Židu za summu 111 zl 15 gr. Z tej summy skoupil od nápadníků, totiž Izáka mečířového syna a od Lva Elštiného zetě, summy 74 zl a tak mimo to zůstává dopláceti Jirli, dceři n(ebožtíka) Izáka Senického, 37 zl 15 gr. Ty má položiti, když k svému vdání přijde. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Markus syn provazníků, Lev Elštin zeť S R S A N.
Jestliže by kdy na prodej byl Lazarovi Hluchého zeti, nemá jej mimo Markusa provazníka syna žádnému prodávati. A což by koli týž Lazar Hluchý na tom podsedku opravil, o to se mají srovnati.

Letha 1614 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Lazar mejtný Pinkusčin syn jsouc rukojmě za Lazara zetě Hluchého panu Bokatemu do Skalice, takový dluh mejtný Lazar na sebe přijal a pana Bokateho spokojíc grunt tento ujal a v něj se uvázal, kterýžto prodal Šalomounovi krejčímu Židu za 250 zl. Závdanku dal Šalomoun Lazarovi mejtné(mu) 150 zl, ostatek platiti má od letha 1615 po 10 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Josl Hluchý, Šalomoun Soplivý, Baroch zeť Abrahamčin, Izák Kojetínský slíbili R.S.N.
f 381b
Leta 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Lazar mejtný Pinkusčin syn jsa dlužen do důchodův Jeho Milosti Páně nemalou summu peněz a nemaje odkud jinud zaplatiti, prodal jest na tom gruntě peněz jemu náležitých 100 zl Šalomounovi krejčímu Židu, tomu kterémuž ten grunt předešle byl prodal a na něm 100 zl dopláceti měl. Kterýchžto 100 zl prodal jest Šalomounovi za hotových 50 zl a tak již Lazar na tom gruntě nic nemá, ani žádný na místě jeho. Šalomoun pak má tenž grunt zaplacený, volný, svobodný a žádnému za něj nic dlužen nezůstává. Stalo se u přítomnosti obou stran 14.Octobris leta ut s(upra).
Pakli by se někdo na Šalomouna pro Lazara o nětco natahoval, tehdy Lazar uvolil se všeliké závady vyvazovati a za ně odpovídati. Zaplacený.

Pustý

Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Šalomoun krejčí prodal ten grunt svrchu psaný Izákovi krumpíři bez závdanku za summu 40 zl, platiti jej má každoročně po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i obecní Michal Viktorinů a Jakub Bučovský S.R.S.a N.
Takových 40 zl podle odkazu od Šalomouna krejčího náleží Izákovi Kojetínskému.
188

Letha 1633 za purgmistra Šimona Tesařového Izák krumpíř položil za gr(unt) peněz ročních trojích Izákovi Kojetínskému 12 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Izák krumpíř položil za gr(unt) Izákovi Kojetínskému 2 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Izák krumpíř položil za gr(unt) Izákovi Kojetínskému, kteréž přijal 4 zl.
f 382a
Letha Páně 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho po zemřetí Izáka krumpíře fojt a starší židovští prodali gr(unt) ut s(upr)a zase Jakubovi Šeghovi za summu 82 zl. Závdanku jim dal ihned při odevzdávce 60 zl, ostatek summy platiti má področně při každých posudcích po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu, placení gruntu a povinnosti všelijaké JHM i obecní Samuel masař a Abraham Zungel S.R.S.a N. Takové peníze obrátili fojt a starší ut s(upr)a na zplacení dluhův.
Letha a za purgkmistra ut s(upr)a položil Jakub Šegha za gr(unt) svůj ročních peněz 12 zl 15 gr. Ty přijal fojt a starší židovští na zplacení dluhův Izákovi Kojetínskému, kteréž přijal.
Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Jakub Šegha položil za gr(unt) svůj ročních peněz, které Abraham Sungal na místě Izáka Kojetínského přijal 1 zl.

Letha Páně 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho jakož jest byl Jakub Šaga Krasle, pozůstalé dceře po Jakubovi Bučovským, naprotiv grunthu v počtu 68 od fojta a starších židovských jemu prodaného, ten grunth ut supra přidal. Takový grunth poněvadž podle správy učiněnej
f 382b
někdy přináležel ku grunthu Abrahama Zungle, kterýž jest v počtu 109, fojt a starší židovští prodali zase Abrahamovi Zunglovi za hotových 82 zl. Kterýžto se jemu odevzdává za volný, svobodný, zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný. Rukojmě za opravu grunthu Samuel knihař a Enoch Hluchý S R S a N R.

Leta 1696 dne 15.Junii za purgmistra p(ana) Mikuláše Hrdličky a spoluradních jeho majíce ten g(runt) ut s(upra), nyní toliko holé místo a požár, jakž zápis nahoře vysvětluje, koupený a zouplna zaplacený, takový nápadem otcovským připadl synu jeho Zunglovi Avremovi. Který se jemu za zaplacený v teji summě ut sup(ra) 82 zlm a žádnému v ničemž nezávadný připisuje a odevzdává. Rukojmě za stavení g(runtu) a opravu a jiné povinnosti Herschl Jurist a Isák David S R S a N. Stalo se dne a letha ut s(upr)a.