Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

64 Grunt Bolfa Sychlinka, zahradníka panského

f 171a

Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch purkrechtních bílejch v listu 210 nadepsaný Bolf Zahradník má grunth svůj od Zuzanny Malířky koupený za summu 70 zl. Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha 94 vyplnil 14 zl a tak ještě od letha 1595 při Vánocích rok po roku po 8 zl dopláceti zuostává 56 zl.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item s(irotkům) n(ebožtíka) Linharta Malíře náleží předních peněz 39 zl.
Item obci městské strážnicské peněz poručených od n(ebožtíka) Jana Sečkaře na obec strážnicskou 15 zl. Ty jim takto jíti mají: letha 1601 3 zl a od letha 1602 při Vánocích rok po roku po 8 zl.
Item Zuzaně Malířce vydělaných na tom gruntě naposledy náleží 2 zl.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinnosti panské Honz Konder zlatník, Bartoš Špata švec S R S A N R.

Letha 1595 ten grunth nahoře psaný prodal Bolf Sychlink zahradník Hošmanovi Židu za 70 zl. Závdanku tenž Hošman Žid Bolfovi Sychlinkovi položil hned při odevzdávce 8 zl a mimo těch 8 zl pustil j(es)t Bolf Zahradník Hošmanovi Židu, což na tom gruntě vyplaceného měl 6 zl,
f 171b
a tak Žid zaplaceného má všeho 14 zl. I zůstává se ještě za týž grunth svůj dopláceti 56 zl, ty pokládati má od téhož leth(a) 95 po 6 zl. Ta summa komuž náleží, napřed položeno najdeš. Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti Jeho Milosti Páně zejména tito: Izák Dobruš, Jozef zlatník, Jakub Chazka, Jozef Majer S.R.S.A.N.
Letha 95 položil Hošman Žid peněz purgkrechtních 6 zl. Ty sou vydány Zuzanně, manželce n(ebožtíka) Linharta Malíře.
Roční peníze, které se letha 96 a 97 položiti mají, náleží Holomku Židu, neb je(mu) takové peníze ho n(ebožtík) Linhart Malíř podle zápisu dlužen zůstal.
Letha 96 položil Hošman za grunt 6 zl. Ty přijal Holomek za dluh n(ebožtíka) Linharta Malíře.
Letha 97 položil Hošman Žid peněz purgkrechtních 6 zl. Ty přijal Holomek Žid za dluh n(ebožtíka) Linharta Malíře.
Letha 1598 položil Hošman Žid za grunt peněz purkrechtních si(rotkům) n(ebožtíka) Linharta Malíře 6 zl. Actum za purgmistra Matyáše Prahenusa.
f 172a
Leta 99 za purgkmistra Tomáše Grausa položila Hošmanka Židovka na místě n(ebožtíka) muže svého na sirotky n(ebožtíka) Linharta Malíře 6 zl.

Téhož leta za rychtáře Bartoše Šlechty nadepsaná Hošmanka Židovka prodala podsedek Lazarovi Pinkusovi za summu 70 zl. Závdanku jí položil 14 zl, ostatek summy platiti má od leta 1600 při každých Vánocích po 6 zl až do vyplnění.
Předních peněz náleží s(irotkům) n(ebožtíka) Linharta Malíře 9 zl.
Obci městské strážnické 15 zl.
Zuzanně Malířce vydělaných na tom gruntě 2 zl.
Hošmanovi Židu posledních peněz 30 zl.
Odevzdán ten grunt za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti panské Felip Žid, Izák Danielů zeť, Mojžíš Čech S.R.S.N.

Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožumberského Lazar Pinkuštin syn prodal grunt ut s(upr)a Blaškovi Sedlářovi za summu 72 zl 15 gr. Závdanku jemu dal 16 zl 15 gr, ostatek platiti má od letha 1600 po 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Bartoš Špata, Mikuláš Kameník, Antonín Majer S.R.A N.R.
Téhož letha a za purgkmistra ut s(upr)a položil Blažek Sedlář za grunt na sirotky n(ebožtíka) Linharta Malíře 6 zl.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Blažek Sedlář za grunt na sirotky n(ebožtíka) Linharta Malíře 6 zl.
Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského položil Blažek Sedlář za grunt obci prvních peněz 3 zl.
Letha 1603 za purg(mistra) Martina Rožumberského položil Blažek Sedlář obci městské za g(runt) 6 zl.
f 172b
Letha 1604 za purgmistra Martina Rožumberského položil Blažek Sedlář obci městské ost(atní) 6 zl.

Letha 1610 za purgmistra Bartholoměje Šlechty jakož náleželo na tomto gruntě Hošmanovi Židu posledních peněz sumy 30 zl, takové peníze prodali ouřad židovský Blažkovi Sedláři za hotových 5 zl 15 gr. A tak má grunt svůj zouplna a docela zaplacený.

Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Blažej Sedlář prodal grunt ten Michalovi koželuhovi Židu za summu 200 zl. Závdanku dal Michal Blažejovi 70 zl, platiti má ročně při posudcích počna leta 1616 po 8 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jelen Bílený, Izák Kojetínský a Aron krejčí S R S N. Act(um) leta a dne ut s(upra).

Jakož Blažej Sedlář prodal byl grund svůj ut sup(ra) Michalovi koželuhovi a na to hotových závdanku přijal 58 zl, ještě měl jemu dodati 12 zl. J(eho) M(ilos)t Pán neráčil tomu prodaji místo dáti, nýbrž poručil, aby Blažej na svým gruntě zůstal a těch 58 zl Žid dostati má polovici do s(vatého) Jana
nejpříštího a druhú polovici do Vánoc téhož roku bez úroku. Stalo se v přítomnosti obou stran za purgkmistra ut sup(ra).

Leta 1616 Jeho Milost Pán pan Jan Fridrich z Žerotína, pán na Strážnici, těch 58 zl Židovi povinných ráčil na sebe přijati a na místě Blažeje Sedláře za dílo Jeho Milosti ku potřebě dělané Židovi zaplatiti se uvoliti ráčil. Na kterýžto dluh Michal Žid šuldbríf od JM Pána pod sekretem s podpisem vlastní ruky panské sobě daný a odvedený má. A tak Blažej Sedlář Michalovi na ten dluh nic povinen není.

Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Blažej Sedlář prodal ten grunt svůj Melicharovi Šorfovi krejčímu za 200 zl. Závdanku dal Melichar Blažejovi 50 zl, platiti má počna při posudku za rok 1617 po 8 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Vácslav Koudelků a Matouš Čermák S R S N.
Téhož leta Melichar Šorf položil za grunt peněz Blažejovi Sedláři 8 zl.
f 173a
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Melichar
Šorf krejčí položil za grunt Blažejovi Sedláři peněz ročních 8 zl.
Leta Páně 1619 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Melichar Šorf krejčí položil za grunt peněz ročních 8 zl. Ty přijal Blažej Sedlář.

L(eta) Páně 1669 30.Septembris za purgmistra Lorence Zajíčka a spoluradních jeho Martin Dub jináč Pražák zdědíce po Melicharovi Šorfovi krejčím a matce svej vlastní grunt, tak jakž napřed toho zápis atestiruje, takový grunt s jistou vůlí a povolením vrchnosti milostivej prodal jest Židovi Mojžíšovi Lipenskému, Markusovému zeti, za summu hotovou 29 zl a na moravský počet činí 24 zlm 4 gr alb. Odevzdán jest jemu a tímto zápisem odveden za zaplacený, nikomu v ničemž nezávadný. Pokudž by pak krevní přátelé na témž gruntě nápadu se natahovali a pohledávali, ne nadepsaný Žid Mojžíš, ale Martin Dub nápadníkům z všeho práv bejti má. Rukoj(mě) za něho Lebl Adam Žid, Izák krejčíř S R S a N. L(eta) (a) dne ut supra. Za opravu gruntu a všelijaké povinnosti panské i obecní.