Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

74 Grunt Davida Žida, Danielového zetě

f 214a

Letha Páně 1588 podle zápisu knih starejch skoupenejch v kůži červené v listu 100 nadepsaný David Žid má grunth svůj od purgkmistra a starších města Strážnice po n(ebožtíku) Jakubovi Hysovi zuostalej za summu 90 zl koupenej. Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha 94 vyplnil 55 zl a tak ještě od letha 95 při Vánocích rok po roku po 10 zl obci městské strážnicské 35 zl. Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Daniel Žid, Holomek Žid, Abraham Šerý S R S A N R.
Letha 1595 David Žid nahoře psaný položil obci městské peněz purgkrechtních 10 zl.
Letha 96 David Žid nahoře psaný položil obci městské 10 zl.
Leta 1597 položil David Žid nahoře psaný obci peněz purgkrechtních 10 zl.
Leta 1598 položil David Žid za grunt svůj ostatních peněz obci městské 5 zl.
A tak grunt svůj zuouplna a docela zaplatil.
f 214b
Letha Páně 1600 v středu před s(vatý)m Janem Křtitelem Božím jakož byla nesnáz mezi Davidem Židem, zetěm Danielovým, a Abrahamem, Mojžíšovým synem, z strany cehauzku ve dvoře z zadu při podsedku jeho, kterýž od neboštíka Hesa Žida koupený má, že by měl míti tu svobodu skrze dvůr toho Davida Žida vraty v zimě i v létě, v noci i ve dne jezditi i choditi, toho aby jemu v časích budoucích žádné překážky od žádného nižádným obyčejem a vymyšleným fortelem činěno nebylo. Též taky žádného stavení blísko jeho oken aby děláno nebylo ani staveno od žádného držitele toho podsedku Davidova. I poněvadž týž David Žid proti smlouvě předešlé, kterou Abraham Žid s neboštíkem Hesem Židem měl a to ukázal, učinil a zahrádku na škodu Abrahama Žida bez dovolení jeho udělati dal, takže dotčený Abraham pro tu zahrádku volně k cehausku svýmu průjezdu míti nemože. Protož urozený pan Jan Skřičkovský z Pozdětína, toho času ouředník na Strážnici, takovou nesnáz mezi nimi vyzdvihl a ji takto porovnal, aby napřed psaný David Žid tu zahrádku každého roku zbořiti dal, tak aby k podsedku své(mu) Abraham Žid volný průjezd a průchod jmíti mohl, však na boření a dělání tej zahrádky aby David sám náklad činil. Vraty pak aby Abraham Žid volný průchod a průjezd v léti i v zimě, ve dne i v noci i jiní držitelé toho cehausku jmíti mohli. Co se pak dělání vrat dotýče, aby David Žid spolu z Abraham(em) Židem i budoucí potomci jejich na ně spolu náklad činili a mezi sebou aby nyní i na časy budoucí mír a pokoj zachovali. Jestliže by pak jeden k druhému kdy jaká slova hanlivá mluvil, to zdvihali a se vadili a na ně to ukázáno bylo, ten každý, kdož by k tomu příčinu dal, bude povinen pokuty 2 funty pepře, kolikrát by se toho dopustil,

na zámek Strážnici do důchodův panských bez všech výmluv a odporu dávati a odvozovati.
Stalo se u přítomnosti obou stran letha a dne nahoře psaného. f 215a
Letha Páně 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového Izák Šaštínský majíc grunth napřed psaný po manželce své, dceři Davidové, nápadem přišlý a žádnému v ničemž nezávadný, takový gr(unt) požár prodal Jakubovi Izáka Kojetínského synu bez závdanku za summu 35 zl, platiti jej má po vyjití tří leth po 4 zl každoročně. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za stavení požáru, placení a jiné povinnosti Izák Šaštínský a Nosrle Žid S.R.S.N.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jakub Izáka Kojetínského syn položil za gr(unt) Izákovi Šaštínskému, kteréž přijal 4 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Jakub Izáka Kojetínského syn položil za gr(unt) Izákovi Šaštínskému, kteréž přijal 4 zl.
Letha 1641 za purgkmistra Martina Mráza Jakub Izáka Kojetínského syn položil za gr(unt) Izákovi Šaštínskému, kteréž přijal za rokh 1638 a 1639 8 zl.
Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Jakub Izáka Kojetínského syn položil za grunth sirotkům neb(ožtíka) Izáka Šaštínského, kteréž přijali za rok 1640, 1641, (16)42, (16)43 a (16)44.
A tak Jakub Izáka Kojetínského syn má ten grunth ut supra zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničem nezávadný.
f 215b
Letha Páně 1663 dne 5.Feb(ruarii) za purgkmistra pana Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho Rozina, pozůstalá vdova po neb(ožtíku) Jakubovi Izákovi Kojetínském inak Páleníku, ten gr(unt) docela zaplacený a žádnému nezávadný, takový pouští (ze) své dobré vůle a lásky synu svému vlastnímu Mojžíšovi Kojetínskému, budoucně bude povinen se s přáteli svými porovnat. Odevzdán jemu v přítomnosti starších jejich Jakuba Šage a Jakuba Joachyma za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gr(untu) a povinnosti panské i obecní Beneš krejčí a Jelen Prostějovský S.R.S.a N.R.
Tato pamět se při tejto odevzdávce činí, že se svým bratrem porovnal, což cedulka to prokázati může, budoucně při jejich starších Jakuba Šage a Jakuba Joachyma a což ihned proukázal.

Letha Páně 1707 dne 14.Feb(ruarii) za purgmistra p(ana) Jana Stavinošky a s(polu)ra(dních) Taubele, pozůstalá vd(ova) židovská po neb(ožtíku) Abrahamovi Feitlovi, zůstávajíc v velikých dluhách a nemaje možnosti, kterak takových platiti, pustila jest ten gr(unt) ut s(upr)a, který zaplacený měla, všechen zpustovaný Abrahamovi Beniaminovi v dluhu 80 zlm a on jí ještě 20 zlm
f 216a
hotových oddal a tak se jemu ten dům v summě 100 zlm připisuje a odevzdává za zaplacený, volný a svobodný. Rukojmě za zvelebení gr(untu) a zbývání povinností rozličných Jakub Löybl Senický a Izák Pekh S R S A N.
Solutum.