Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

85 Grun(t) Lazara Michala

f 270a

Letha Páně 1585 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 135 nadepsaný Lazar má grunth svůj od Zuzanny, pozuostalé vdovy po n(ebožtíku) Janovi Miškéřovi, za summu 96 zl koupenej. Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha 94 vyplnil 66 zl a tak ještě od letha 95 při Vánocích rok po roku po 6 zl dopláceti zuostává.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item obci městské strážnicské předních peněz 11 zl.
Item s(irotkům) n(ebožtíka) Jana Miškéře posledních peněz náleží jim 19 zl.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Hiršl Žid, Izrael Aronů zeť, Izák Uher S R S A N R.
Letha 1595 položil Lazar vejš psaný za grunth peněz purgkrechtních obci městské 6 zl.
Téhož letha 95 koupil tenž Lazar na svém gruntě od Zuzany Miškéřky peněz, což jí na tom gruntě náleželo 9 zl 15 gr.
f 270b
Letha 96 položil Lazar Michalů za grunth peněz 6 zl. Z toho dáno na obec městskou 5 zl a sirotkům n(ebožtíka) Jana Ryšánka 1 zl.
Letha 97 položil Lazar Michalů ostatní peníze za grunth svůj 8 zl 15 gr. A tak grunth svůj zouplna zaplacený má.

Letha 1612 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty (purkmistr) a starší prodali podsedek ut s(upr)a, pozůstalej po n(ebožtíku) Lazarovi Židu, Vodkovi Kolonskejmu za summu 25 zl bez závdanku, platiti má od letha 1615 po 2 zl. Jestliže by se krevních nápadníkův nenašlo, ta summa má přijíti obci městské za tou příčinou, že se toho podsedku žádnej ujíti a nižádnej stavěti nechtěl, aby tudy platy a povinnosti J.M.Páně neucházely. Odevzdán za svobodný a volný. Rukojmě Dobiáš Řemenář, Jan Solka slíbili R.S.N.

Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Vojtek Kolončík prodal ten grunt Šalomounovi Soplivému Židu za summu 49 zl. Závdanku dal Šalomoun Vojtkovi 24 zl, platiti jej má ročně po 2 zl. Ta summa mimo závdanek náleží obci městské, totiž 25 zl. Odevzdán za volný a sv(obodný). Rukojmě Lev Šalomúnčin, Mojžíš Abrahamčin.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Šalomoun Soplivý položil za grunt peněz ročních 1 zl. Ten přijal Izák Šilhavý na s(irotky) n(ebožtíka) Lazara Michala jinak Noska, nebo jim náleží ta spravedlnost.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Šalomoun Soplivý položil za grunt 2 zl. Ty přijal fojt a starší židovští na s(irotky) n(ebožtíka) Lazara Michala jinak Noska.

f 271a
Letha Páně 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového fojt a starší židovští prodali ten gr(unt) požár Janovi Chmelařovi za tu summu, což za něj k obci městské dopláceti zůstává, totiž 25 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Řehoř Rybikář a Matěj Mezeřicský S.R.S.a N.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Chmelař položil za gr(unt) peněz ročních 1 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Chmelař položil za gr(unt) peněz ročních 1 zl. Ty zůstávají při právě.
Letha 1638 za purgkmistra Jiřího Prašťka Jan Chmelař položil za gr(unt) peněz ročních, kteréž při právě zůstávají 1 zl.

Leta Páně 1655 dne 11.Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s(polu)r(adních) poněvadž tento grunt vyhořel, pozůstalá vdova po nebo(žtíku) Janovi Chmelařovi nemajíc ho nač stavěti prodala jej Jelenovi krejčímu, Židu z Kojetína, za nadepsanou summu 25 zl a co její manžel 3 zl zaplatil, to jest jemu pustila. Přitom jako pohořelému sráží se polovici, totiž 10 zl 15 gr, ostatek platiti má až do vyplnění po 2 zlm, polovici k obci městské a druhou polovici k obci židovské. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Ruk(ojmě) Izák Malého Samka zeť a týž Samek Malý S.R.S.a N.

Letha 1661 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického položil Jelen krejčí za gr(unt) svůj, které přijal týž purg(mistr) 15 gr.
Letha 1662 za purgkmistra Jiříka Ratiborského položil Jelen krejčí za gr(unt) svůj, kteréž přijal týž purg(mistr) 15 gr.