Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

107 Grunt Hiršle Žida

f 353a

Letha Páně 1567 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 206 nadepsaný Hiršl Žid má sobě grunth svůj podle smlouvy dobrovolné od Guldy mateře své v sumě 100 zl odevzdaný, kterejž již zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný má.

Leta 1597 Hirš Žid prodal Aronovi, synu n(ebožtíka) Daniele Žida, podsedek svůj, kterejž sám osobně v užívání držel, (s) tím vším právem a svobodou, kterúž on jměl, za summu 150 zl. Závdanku Aron syn Danielů položil H(i)ršlovi Židovi hned při odevzdávce 48 zl a platiti má při Vánocích od leta 97 pořadně po 5 zl.
Však H(i)ršl Žid sobě v témž podsedku napřed cehaus podle Abrahama Pinkusa, totiž světnici, síň a komoru naprotiv ní a nazad humna za marštalí půl sedmu loktě krámského zdýli vymínil, tu na tom místě aby sobě buď maštal anebo co jiného volně a svobodně postaviti mohl bez překážky. Což se pak toho místa za touž světnicí dotýče, tu aby H(i)ršl moci jměl drva svá sházeti a jich tu nic dýle nenechati, toliko do týhodne, však držitel téhož podsedku ani on H(i)ršl na časy budoucí na tom místě aby nic stavěti nemohli. K tomu také aby H(i)ršl svobodu jměl a jmíti bude buď vedne nebo v noci svobodně do téhož domu věci své vvésti anebo vnésti a k tomu světlo Aro(n) Žid u světnice aby jemu nižádným právem
f 353b
zastaviti moci neměl. Odevzdáno za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské David Danielů zeť, Mojžíš Danielů syn, Jelen Izrahelů syn a Lazar kněz S R S N.
Leta 97 položil Aron Žid za podsedek svůj 5 zl. Ty přijali rybáři na s(irotky) n(ebožtíka) Jiříka Jidáška.
Leta 1598 položil Aron Žid za podsedek svůj peněz purgkrechtních 5 zl. Ty přijali rybáři strážnicští na s(irotky) n(ebožtíka) Jiříka Jidáška.

Téhož leta ut s(upr)a jakož náleželo Hiršovi Židu od leta 98 na podsedku ut s(upr)a sumy 92 zl, ty jest plesníku a rybářom strážnickým na obec jejich prodal, kteréž oni rok po roce po 5 zl od leta 99 bráti budou. A tak Hiršl Žid na tom gruntě nic nemá. Act(um) u přítomnosti obou stran.
Letha 1600 za purgmistra Martina Rožmberskýho položil Aron Žid lonských a letoších peněz 10 zl.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského vdova po n(ebožtíku) Aronovi Židu položila rybářům strážnickým 3 zl.

Letha 1602 za purg(mistra) Pavla Hulínského vdova zůstalá po n(ebožtíku) Aronovi Židu prodala podsedek ut s(upr)a s těmi všemi svobodami a výminkami, jakž napřed psáno jest, Abrahamovi synu Izákovýmu za summu 150 zl. Závdanku dal 35 zl a pustila jemu Aronka vdova, což zaplaceného měla 36 zl, ostatek dopláceti má totiž 79 zl rybářům strážnickým, placením od letha ut s(upr)a po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Izák knězů syn, Majer Vlachů a Viktorin Žid S.R.S.A N.
Letha 1602 za purg(mistra) Pavla Hulínského položil Abraham Izáků syn za g(runt) rybářům strážnickým 2 zl.
Letha 1603 za purg(mistra) Martina Rožmberskýho položil Abraham Izáků syn za g(runt) rybářům strážnickým 3 zl.
f 354a
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty při posudku Abraham starého Izáka kněze syn prodal podsedek ut s(upr)a Viktorinovi kramářovi za tou summu, což na něm dopláceti jest, totiž 74 zl, placením od letha 1616 po 3 zl. Odevzdán jest za volný a svobodný. Rukojmě Josl Žid, Jelen Lazarů, Markus provazníků syn a Jakub Polák S R.
Leta Páně 1616 za purgkhmistra Martina Rožumberského Viktorin kramář Žid položil obci rybářské za grunt 2 zl.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Viktorin kramář položil za grunt obci rybářské strážnicské 2 zl.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Viktorin kramář položil za grunt obci rybářské stráž(nické) 3 zl.
Leta Páně 1619 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Viktorin kramář položil za grunt obci rybářské strážnicské 1 zl 15 gr.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty po smrti Viktorina kramáře Michal, syn téhož Viktorina, musil dluh panu Ladislavovi Hleděnohorskýmu do Skalice 120 zl zaplatiti, protož za tu summu jest mu ten grunt otcovský odveden. A což ještě rybářům strážnickým summy 65 zl 15 gr dopláceti na tom gruntě pozůstává, ty aby po 3 zl rok po roku vyplatil. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Michal koželuh a Šalomún Soplivý S.R.S.a N.
Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Michal Viktorinů položil za grunth svrchu psaný peněz ročních k obci rybářské strážnicské trojích 9 zl. Ty peníze přijal Václav Lipnický, plesník Rybář strážnicských.
f 354b
Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového s povolením slovoutného pana Thobiáše Purgkrábka, na ten čas náměstka vrchnosti, Michal Viktorinů prodal ten grunt svrchu psaný Abrahamovi Davida Polácha synu za summu 156 zl 15 gr. Závdanku dal jemu při odevzdávce hotových 100 zl, ostatek summy platiti má každoročně při posudcích po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a

svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Michal Viktorinů, Izák krumplíř S.R.S.a N.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Abraham Davida Polácha syn položil za grunt peněz ročních 3 zl. Ty přijal Jan Macháčků, plesník Rybář strážnických.
Letha 1632 za purg(mistra) Martina Jankhy Abraham Davida Polácha syn položil za g(runt) dvojích peněz 6 zl. Ty přijal Vác(lav) Lipnický plesník.

Letha a za purg(mistra) ut s(upr)a jakož Abaham Davidů syn na tom gruntě dopláceti povinen byl 47 zl 15 gr, takové peníze podle smlouvy dobrovolné s Michalem Viktorinovým stalé týž Michal z gruntu svého v počtu 69 platiti a zouplna vyplniti se ohlásil každoročně po 3 zl podle rukojemství při odevzdávce podstaveného. A tak Abrahamovi odevzdává se týž gr(unt) za volný, svobodný a zaplacený.