Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

62 Grunt Jana Lazebníka

f 161a

Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch purkrechtních bílejch v listu 201 nadepsaný Jan Lazebníků má grunth svůj od Abrahama Žida koupenej za summu 40 zl. Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha 94 vyplnil 20 zl a tak ještě od letha 95 při Vánocích rok po roku po 3 zl dopláceti zuostává 20 zl. Ta všecka summa náleží do důchodů Jeho Milosti Páně. Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Martin Štoček, Martin Tichý S R S A N R.
Letha 1595 položil Jan Lazebník za grunth svůj peněz purgkrechtních 3 zl.
Letha 96 položil Jan Lazebník za grunth peněz purgkrechtních 3 zl.
Letha 97 položil Jan Lazebník za grunth peněz purgkrechtních 3 zl.
Letha 1598 položil Jan Lazebník za grunt peněz purkrechtních 3 zl. Act(um) za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta 1599 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jan Lazebník peněz purk(rechtních) 3 zl.
f 161b
Letha 1600 za purgkmistra Rožumberského (položil) Jan Karásek peněz purgkrechtních 3 zl.
Leta 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Jan Karásek za grunt ostatních peněz 2 zl. A tak jej zouplna a docela zaplatil.

Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožumberského Lev Elštin syn koupil podsedek v Hradské ulici od Jana Karáska lazebníka za summu 50 zl. Závdanku jemu položil 7 zl, ostatek platiti má od letha 1601 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk(ojmě) Lazar Hluchého zeť, Lazar Pinkusů syn, Samuel masař, David R.S.a N.S.

Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského jakož náleželo Janovi Karáskovi na tomto podsedku mimo vyzdvižení závdanku 43 zl, ty peníze prodal Levovi Elištinému synu za hotových
14 zl 15 gr. A tak ten Žid bude míti ten podsedek zouplna a docela zaplacený.

Letha 1604 za purgmistra Martina Rožumberského Lazar Žid prodal podsedek pozůstalý po n(ebožtíku) Levovi Eliščiný(mu) zeti Jírovi Libnerovi kováři za summu 100 zl. Závdanku dal
7 zl, ostatek platiti má ut s(upr)a po 5 zl. Odevzdán za svobodný a volný. Rukojmové Tomáš Tesař, Zachariáš Bílků, Řehoř Všetečka S.R.S.N.

Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty ouřad města Strážnice prodali podsedek požár ut s(upr)a Matějovi Mazáčovi za summu 40 zl bez závdanku, platiti má od letha 1610 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Konečný, Thomáš Hlučínský S.R.S.A N.
Ta summa všeckna náleží Levovi Elištinému zeti Židu.
f 162a
Letha Páně 1611 za purgmistra Matyáše Prahenusa položil Matěj Mazáč za gr(unt) 2 zl. Ty přijal Mojžíš Danielů, fojt židovský.

Letha 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa Matěj Mazáč prodal podsedek ut s(upr)a Michalovi, Izáka kněze synu, za summu 65 zl. Závdanku jemu dal 15 zl, ostatek platiti má od letha 1612 po 2 zl. Odevzdán za volnej a svobodnej. Ruk(ojmě) David Holomků, Jakub Izáka syn R.S.N.

Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Michal, Izáka kněze syn, prodal podsedek ut s(upr)a Honsovi Kloboučníkovi za summu 60 zl. Závdanku jemu dal 30 zl, ostatek platiti má od letha 1612 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk(ojmě) za placení a povinnosti J.M.Páně Blažej Sedlář, Klimek Kloboučník, Ondřej Menšík, Jakub Zámečník S.R.S.N.
Téhož letha a za purgmistra ut s(upr)a položil Hons Kloboučník s(irotkům) n(ebožtíka) Leva Žida 2 zl. A ty přijal David Žid Holomek, fojt židovskej.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Honz Kloboučník za grunt svůj peněz ročních 2 zl. Ty přijal David strejc Holomků na s(irotky) n(ebožtíka) (Leva Žida).
Letha 1614 za purgkmistra ut s(upr)a položil Honz Kloboučník za g(runt) Davidovi Holomkovi 2 zl.
Leta 1615 Honz Kloboučník položil za grunt Davidovi Holomk(ovi) 2 zl na sirotky.

Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Honz Kloboučník prodal podsedek svůj Jiříkovi Šalmanovi krejčímu za summu 72 zl. Závdanku dal jemu 40 zl, platiti jej má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. A což na něm Honz zaplaceného měl, to jest Šalmanovi pustil. Rukojmě Martin Peců a Jiřík Provazník S R S N.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jiřík Šalman položil za grunt na s(irotky) n(ebožtíka) Lva Žida
2 zl. Dány sou Davidovi strejci Holomkovému na sirotky.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jiřík Šalman položil za grunt Davidovi strejci Holomk(ovému) 2 zl.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jiřík Šalman položil za grunt Davidovi strejci Holomkové(mu) 2 zl. Ty přijal Mojžíš Hesčin syn a Abraham Izáků.

Pustý

f 162b
Letha 1629 za purgkmistra Šimona Tesařového prodán jest ten požár grunth ut s(upr)a Tomášovi Kopčanskému za summu 72 zl bez závdanku, platiti jej má počnouc hned letha 1630 při Vánocích po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Jan Houska a Martin Frankh S.R.S.a N.

Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Tomáš Kopčanský prodal ten grunt ut s(upr)a Janovi Hlučínskému za summu 80 zl. Závdanku dal jemu 8 zl, placení každoročně po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Jan Dub a Řehoř Vítků S R S N.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Hlučínský položil za gr(unt) peněz ročních, kteréž zůstávají při právě 2 zl.

Letha Páně 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho Jan Hlučínský prodal ten grunt ut supra Šagovi Starému za summu 100 zl. Závdanku dal jemu 20 zl, placení každoročně po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení Lebel Jeleňů zeť a Enoch Hluchý
S R S a N R.

Téhož letha a purgkmistra ut supra po zemřití Šaga Starého Žida prodán jest ten grunth ut supra Abrahamovi Malému Židu za summu 80 zl bez závdanku, platiti má každoročně po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení Lebel Jeleňů zeť a Enoch Hluchý S R S a N R.
Letha 1660 dne 16.Januarii za purgkmistra Václava Mračny a spoluradních jeho Abraham Malý Žid položil za grunth ut supra 1 zl. Zůstává při právě.
f 163a
A poněvadž ten grunth podle jiných sousedův a Židův vyhořel, Abrahamovi Malému polovic summy na vystavení se upouští, totiž 39 zl 15 gr. A tak ještě Abraham Malý dopláceti področně na tom gruntě povinen bude 39 zl 15 gr.
Letha 1661 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Abraham Malý položil za grunth svůj 1 zl. Zůstává při právě.

Letha Páně 1672 dne 20.Septembris za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho pozůstalá vdova po neboštíkovi Abrahamovi Malým Židu prodala jest týž dům Izákovi Židu za summu 80 zlm. A poněvadž na témž domě táž vdova za vystavení 41 zlm nápadu jest měla, takových 41 zlm tomu Izákovi krejčímu za 10 zlm zase odprodala. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu a jiné povinnosti panské i obecní Jozef krejčí, Mojžíš Polák S R S a N.