Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

17 Grunt Matěje Jurákova

f 126a

Letha Páně 1583 Matěj Juráků koupil jest grunth svůj ze čtvrtí roli za 80 zl. Na tu sumu téhož letha závdanku položil 8 zl a ostatek 72 zl náleží osobám níže psaným:
Item obci lhotské 43 zl. Ty pořadně jíti mají [od] letha [15]94 po 4 zl.
Též náleží sirotkuom nebož[tíka] Staňka Pavlíkova do Radějova na tom gruntě 29 zl. Ty když obec lhotská svou sumu napřed vyberou ty též po 4 zl se pokládati mají.
Na tu summu jest obci lhotské podle sečtení položil 7 zl 7 ½ gr. A zadržel obci a sirotkuom vejš psaným do letha 93
35 zl 22 gr. A ostatek platiti má od letha [15]94 při Vánocích po 4 zl.
Též on drží čtvrth roli, kteráž j[es]t mu připadla i z gruntem po nebož[tíkovi] Janovi Jurákovým strejci jeho, kterejžto grunth i tu štvrt roli týž nebož[tík] Jan Juráků měl zaplacenou a na něho Matěje Jurákového nejbližšího přítele připadla.
f 126b
Letha [15]94 Matěj Juráků napřed psaný prodal jest podsedek svůj Mikolášovi Zajíčkovi za sumu 38 zl. Závdanku dal témuž Matějovi Jurákovi 4 zl a ostatek platiti má od letha [15]95 při Vánocích pořadně po 3 zl do vyplnění sumy ut s[upr]a. Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti panské sou tito: Václav Drlazný, Václav Křivý, Jan Leskovský a Jan Zajíček R.S.N.
A mimo to placení Mikoláše Zajíčka za podsedek má vyplniti Matěj Juráků napřed psaným osobám se čtvrtí roli napřed položené 25 zl 22 ½ gr j[es]t pusté. Náleží k tomu čtvrt roli, z které Matěj Juráků platiti měl, má se prodati. Ujal to Václav Dukových z Radějova, má ten podsedek vystavěti a potom prodati. Rukojmě za to vysta[vě]ní Jan Holušů, Bartoň Martinků S.R.S.N. Těch 25 zl 22 ½ gr má vyplniti na místě Matěje Juráka Vávra Střevleckej, o tom zápis jeho v listu 638 v těchto knihách zapsáno najdeš, po 2 zl.
Na to letha [15]96 položil Vávra Střevlický peněz obci 2 zl.
Letha [15]97 položil Vávra Střevlický obci za grunth 2 zl.
Téhož letha [15]97 Václav Dukových položil za týž grunth peněz purgk[rechtních] 3 zl.
f 127a
Letha [15]99 Václav Duků z Radějova prodal grunt ze čtvrtí roli Vávrovi Střeblovskýmu za sumu 30 zl. Závdanku položil na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Pavlíkového do Radějova, kteréž sou v truhlici obecní 3 zl, ostatek platiti má od letha [15]99 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Ondrušuo, Jan Kovářuo, Vítek Nečepil S.R.S.N.

Téhož letha a za fojta Martina Vlkového položil Vávra Střeblovský za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Pavlíkova 2 zl. Ty zůstávají v truhlici sirotčí, z těch 2 zl dáno Dorotě ženě téhož Staňka Pavlíkového 1 ½ zl.
Letha 1600 za fojta Martina Liškového položil Vávra Střevlecký za grunt 1 zl. Ten zůstává v truhlici obecní, vydán jest ouřadu radějovskýmu.

Letha 1602 za fojta Jana Tomkového Vávra Střevlovský prodal grunt svůj ze čtvrtí roli Martinovi Vaculíkovému za summu 40 zl. Závdanku jemu dal 2 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Malochů a Mikuláš Škořupů S.R.S.A N. Týž Vávra Střelecký prodal jest Martinovi na jednych honech polovici osetí.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Martin Vaculíků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Pavlíkového do Radějova 1 zl.

Na tom gruntě podle bedlivého vyhledání náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Staňka Pavlíkového do Radějova 22 zl.
Mackovi Jurákovýmu 15 zl.

Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Martin Vaculíků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Pavlíkového do Radějova 2 zl.
Skoupil od Macka Jurákového, což jemu na tomto gruntě posledních peněz náleželo 15 zl za hotových 2 zl 22 ½ gr.
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Martin Vaculíků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Pavlíkového do Radějova 2 zl.

Zuostal pustý
f 127b
Letha 1606 za fojta Jana Hynkového Martin Vaculíků prodal grunt ut s[upr]a ze čtvrtí roli a lúkami k tomu od starodávna přináležejícími Martinovi Blákorovýmu za summu 30 zl. Závdanku jemu dal 1 zl, ostatek platiti má při každých Vánocích po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Vaněk Tomanů, Matěj Křižanů S.R.S.A N.

Letha 1609 za fojta Jana Hynkového Martin Blikotů(!) z toho gruntu ušel a Martin Vaculík zase jej přijal a prodal Václavovi Večeřovi za tu sumu, což za něj dopláceti jest, totiž 29 zl bez závdanku, platiti má od letha 1610 po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Vaněk Rojula, Matěj Křižanů SRSAN.

Pustej

Letha 1612 za fojta Vácslava Vlkového fojt a starší prodali týž ut s[upr]a grunt, z něhož Večeře utekl, Jiříkovi
Černýchjanů za summu 20 zl bez závdanku, platiti má od letha 1612 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Vácslav Rožků a Martin Kašparů S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
S[irotkům] n[ebožtíka] Staňka Pavlíkového do Radějova předních peněz 18 zl.
Martinovi Vaculíkovi posledních 2 zl.

Letha 1612 za fojta Václava Vlkového položil Jíra Černých za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Pavlíkovýho do Radějova 1 zl. Zůstává při ouřadu.
Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil Jíra Černíčků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Pavlíkového do Radějova 1 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Jíra Černíčků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Pavlíkova 1 zl. Ten jest vydán Kateřině na díl její.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Jíra Černíček položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Pavlíka 1 zl. Ten jest vydán Kateřině na díl její.
f 128a
Letha 1617 za fojta Martina Pavlíkových Jíra Černíček položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Pavlíka 1 zl. Ten jest vydán Kateřině na díl její.
Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Jíra Černíček položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Pavlíka 1 zl. Ten jest vydán Kateřině na díl její.

Pusté

Letha Páně 1637 za fojta Pavla Momáňového týž fojt a starší prodali grunt ze čtvrtí roli Mikulášovi Čejkovskému za summu 5 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za
volný. Rukojmě za placení, opravy kruntu, povinnosti panské a obecní Jan Pechů a Jíra Matoušků SRSAN.
Letha 1640 za fojta Martina Šulíka položil Mikuláš Čejkovský k obci tvarožnolhotský 1 zl.
Letha 1641 za fojta Kašpara Kopcového Mikuláš Čejkovský položil za grunt obci tvarožnolhotské, kteréž přijali 1 zl.
Letha 1645 za fojta Adama Smula Mikuláš Čejkovský k obci tvarožnolhotský položil 1 zl.

Letha 1646 za fojta Jana Pecha Mikuláš Přerovský po smrti Mikuláše Čejkovskýho ujal pustý grunt od ouřadu lhotského za summu 12 zlm, placení po 1 zlm. A tak za volný a svobodný jest jemu odevzdán. Rukojmě Ondra Vanišů, Jíra Zapletal SRN.
Leta 1648 za fojta Martina Šulíka Mikuláš Přerovský položil peněz ročních k obci tvarožnolhotské 1 zlm.

f 128b
Letha Páně 1649 za fojta Václava Štípského Mikuláš Přerovský z toho gruntu zešel, tedy aby pustej nezůstal, prodal týž fojt z ouřadem ten grunt ze čtvrtí roli Martinovi Škrachovi v tej summě, jako jej Přerovský v držení měl, totiž v summě 12 zlm bez závdanku, placení po 1 zlm komu náležeti bude. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Martin Chropovský a Mikuláš Hanáček SRSAN.

Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a fojta Vácslava Zahradníka Martin Škrach zemrouc, po něm grunt ze čtvrtí roli zanechajíc takovej, jest zase prodán Tomáši Řeháčkovi za summu 12 zlm bez závdanku. Platiti jej má každoročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení a povinnosti panské i obecní Matěj Břehů a Jan Matěje Starých SRSAN.