Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

10 Grunt Václava Rozšejdy

f 83

Letha 1589 Vaněk Rozšejdů koupil podsedek z vinohradem v hoře Veselé po nebožt[íku] Pavlovi Ujčíkovi zůstalý za summu 300 zl, na to jest do letha [15]93 vyplnil závdanku a peněz purgkrechtních též i s poraženým dílem Kateřiny manželky své 121 zl 22 gr 5 den a ostatek 178 zl 7 gr 2 den dopláceti zůstává osobám níže psaným, a to takto:
Item sirot[kům] nebožt[íka] Pavla Ujčíkového 134 zl 7 gr
2 den. Ty jim od letha [15]94 při Vánocích pokládati má po 6 zl.
Item Janovi, nápadníku nebožt[íka] Staňka Fojtového, též náleží na vinohradě 44 zl. Na to jest vyšlejch a za tímž Vaňkem Rozšejdou zůstávají 5 zl a ostatek se jemu dopláceti má od téhož letha [15]94 při Vánocích po 54 zl.
Letha 1594 položil Václav vejš psaný za grunth a vinohrad peněz ročních 6 zl.
Leta [15]97 položil Václav Rozšejda za grunt svůj a vinohrad ročních peněz 10 zl. (položka škrtnuta)
f 83
Letha [15]95 položil Václav Rozšejdů peněz za grunt 6 zl.

Letha [15]96 ten grunth napřed psaný prodán z nivú a vinohradem v hoře Veselej, z dobytkem i jiným k tomu příslušenstvím za summu 310 zl a to Mikolášovi Břicovi, za kterejž platiti má od letha [15]96 za týž grunth a vinohrad po 10 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Majůvka, Jíra Majůvka, Václav Majůvka, Martin Lopašovský, Bartoň jinak Daniel Mokroš, Martin Sedal, Vašek Sedal, Václav Sedal, Mikoláš Bravenec, Ondra Bebů S.R.S.N.
Letha [15]96 položil Mikoláš Břice za grunth a vinohrad 10 zl. A mimo to sobě díl manželky své na tom gruntě a vinohradě srazil 40 zl 28 gr 1 den.
Leta 1597 položil Mikoláš Břice za grunt a vinohrad svůj peněz ročních 10 zl.
Leta [15]98 Mikoláš Břice prodal podsedek svůj Jurovi Kušovi za summu 110 zl. Závdanku jemu položil při odevzdávce 16 zl, ostatek summy platiti má od leta [15]98 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Václav Majůvka a Václav Vejšovský, Jura Vejného, Jakub Sovalík S.R.S.N.
Leta [15]98 položil Jura Kušů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Ujčíkového 4 zl.

f 84
Téhož leta položil Mikuoláš Břice za vinohrad 6 zl. Z toho dáno na sirotky n[ebožtíka] Pavla Ujčíkového 2 zl a Vávrovi Duchoňkovi ze Lhoty Veselské 4 zl.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Jíra Kušů za vinohrad svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Ujčíkova 4 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Mikuláš Břice za vinohrad 6 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Ujčíkového 2 zl a Vávrovi Duchoňkovi do Lhoty Veselské 4 zl.
Letha 1600 za fojta ut s[upr]a položil Jíra Kušů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Ujčíkového 4 zl.

Letha 1602 za fojta Martina Černého prodán podsedek, zůstalej po n[ebožtíku] Jírovi Kušovi, Václavovi Šimuncovému za summu 150 zl. Závdanku dal 22 zl, ty přijali starší na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Kuše, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Jan Švirga, Mikuláš Šimunec, Mikuláš Šimůnků, Jakub Haža, Jiřík Košile, Mathouš Štrnáctý S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Ujčíka předních peněz 76 zl
7 gr 2 den.
S[irotkům] n[ebožtíka] Václava Rozšejdy 3 zl 22 gr 5 den.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Kuše 48 zl.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Václav Šimunců za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Ujčíka 2 zl.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položil Václav Šimunců za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Ujčíka 4 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Václav Šimunců za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Ujčíka 4 zl.
Jakož náleželo na tomto gruntě Lukášovi Kolečkovi po Dorotě, n[ebožtíka] Pavla Ujčíka manželce jeho, 33 zl 3 gr
4 ½ den, ty jest prodal Václavovi Šimuncovému za hotových 6 zl 18 gr. A tak týž Lukáš tu nic nemá.

Pusté místo
f 84
Letha 1610 za fojta Jiříka Tkadlce Václav Šimonců prodal týž podsedek požár Václavovi Majůvkovi za summu 87 zl 26 gr
2 ½ den a cožkoliv Václav Šimunců na tom podsedku zaplaceného měl, to jest témuž Václavovi Majůvkovi všeckno pustil. Závdanku dal 3 zl, platiti má od letha 1611 po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za stavení a povinnosti panské Macek Durnů, Macek Valků, Martin Kotlásků S.R.S.a N.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy položil Vácslav Majůvka za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Ujčíka 3 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce položil Vácslav Majůvka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Ujčíka 3 zl.

Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Václav Majůvka za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Ujčíka 3 zl.
Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Václav Majůvka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Ujčíka peněz ročních
3 zl.

Téhož letha a za fojta ut s[upra] Václav Majůvka prodal grunt svůj se vším k němu příslušenstvím Janovi Krahulíkovému za summu 130 zl. Závdanku mu dal 30 zl a ostatek platiti má pořadně po 3 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a jinší povinnosti jak panské, tak obecní Pavel Polešák a Pavel Šulů SRSN.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Šmatláně Jan Krahulík položil za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Ujčíka 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Jan Krahulík položil za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Ujčíka 2 zl.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Jan Krahulík položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Ujčíka 3 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Liškového Jan Krahulík položil za gr[unt] [na] s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Ujčíka 3 zl.

Letha 1630 za fojta Jana Ondračky Jan Krahulík položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Ujčíka 2 zl. Ty přijal Pavel Polešák na místě Kateřiny manželky své.
f 85
Letha 1636 za fojta Jana Ondračkového Václav Hudec pojmouc sobě manželku Kunu po n[ebožtíku] Janovi Krahulíkovi ujal ten grunt ut s[upr]a na doplacení summy, tak jakž se v rejstřích najde, placení ročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě Tomáš Hornychů a Jakub Sábel S.R.S.A N.
Letha 1638 za fojta Jana Synkového Václav Hudec položil za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Pavla Ujčíka, kteréž přijal Mikuláš Rošejdů 1 zl.
Letha 1640 za fojta Jana Liška položil Václav Hudců ostatní peníze, co Mikulášovi Rozšajdovi(!) totiž náleželo 3 zl 20 gr. A tak Mikuláš Rozšada(!) nic více na gruntě nemá.
Item položil Jíra Hudcův, zůstávají za úřadem 4 zl.

Letha 1646 za fojta Jíry Záchvěja Václav Hudců prodal ten podsedek hrubý i z nivkú Janovi Panicovi za summu 12 zl, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zl. Rukojmě za opravu a povinnosti J.H.M. i obecní Martin Zálešák a Jura Hamadej
SRSaN.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Lišky Jan Panic položil peněz ročních totiž za rok 1646 i 1647 dvojích peněz, totiž
2 zlm. Ty přijal Jan Ondračka.