Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

56 Grunt Matěje Ondračkového

f 521a

Ten Matěj Ondračků má podsedek svůj koupený z zahradami a jiným k tomu příslušenstvím za 160 zl, za kderejž jest vyplnil 80 zl 20 gr a ještě dopláceti zůstává 69 zl 10 gr. Na to jest do letha [15]93 zadržel 47 zl a dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl – 22 zl 10 gr. Ta všecka spravedlnost zadržalá, i což se ještě platiti má, náleží Kateřině a Zuzaně, sirot[kům] nebož[tíka] Vávry Malého Jana.
Jakož jest Matěj Ondračků výš psaný grunth svůj koupený za summu nahoře psanou 160 zl měl, jest doloženo, že na týž grunth svůj 80 zl 20 gr vyplnil. I našlo se, že jest tenž Matěj Ondračků těch dotčených 80 zl 20 gr od Jíry Koláře koupil a sobě jich za zaplacení k čištění gruntu položiti dal, kterémuž prodaji Jeho Mi[l]ost Pán povoliti chtíti neráčil, nýbrž takové
f 521b
koupené peníze k ruce své obrátiti. Načež jest tenž Matěj Ondračků Jírovi Koláři za skoupení těch peněz vyplnil 16 zl a mimo těch 16 zl na těch 80 zl 20 gr položil do komory Jeho Mi[l]osti Páně 12 zl 15 gr. A tak má doplnění těch peněz koupených položiti na letho [15]95 5 zl a potom každého roku po 5 zl až do vyplnění summy ut s[upr]a. Avšak nicmíně sirotkům napřed položeným pořadně spravedlnost jejich jim náležitou vyplniti má po 10 zl.
Letha [15]94 položil napřed psaným sirotkům 1 zl 15 gr.
Více přijato od téhož Matěje Ondračka na s[irotky] n[ebožtíka] Vávra Jana Malýho 8 zl 15 gr.
Téhož letha [15]94 položil Matěj Ondračků na zadržalé peníze 12 zl.
Letha [15]95 položil Macek za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 15 zl. Z toho dáno na sirot[ky] Vávrovi Jana Malého 10 zl a na sirotky n[ebožtíka] Jíry Slováka 5 zl.
Letha [15]96 položil Macek za grunth svůj peněz purgkrechtních 15 zl.
Leta [15]97 položil Macek za grunt svůj 15 zl. Z toho vzato [na] s[irotky] n[ebožtíka] Jana Malých 10 zl a na J.M. Pána vzato 5 zl.
f 522a
Leta [15]98 položil Matěj Ondračků za grunt 15 zl. Z toho dáno do tuhlice na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Jana Malé[ho] 10 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Slováka 5 zl.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Matěj Ondračků za grunt svůj 12 zl 10 gr. Z toho dáno do truhlice na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Jana Malé[ho] 7 zl 10 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Slováka 5 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Matěj Ondračků na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Slováka 5 zl.
Letha 1601 za fojta Martina Černého položil Matěj Ondračků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Slováka 2 zl 15 gr.

Letha 1602 za fojta Martina Černého položil Matěj Ondračků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Slováka 2 zl.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položil Matěj Ondračků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Slováka 3 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Matěj Ondračků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Slováka 2 ½ zl.
Letha 1608 za fojta Martina Remšového Jan Prček položil na místě Matěje Ondračkového za g[runt] 5 zl. Ty přijal Jan Frýdlů z Strážnice podle vyvedení jemu od p[ana] purgkmistra a pánů. Zůstává se jemu ještě k vyplnění 15 zl.
Letha 1609 za fojta Martina Remšového položil Jan Prček za grunt Janovi Frýdlovi do Strážnice 3 zl.
Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlce položil Jan Prček za g[runt] Janovi Frýdlovi do Stráž[nice] 4 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy položil Jan Prček za g[runt] Janovi Frýdlovi do Stráž[nice] 4 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce položil Jan Prček za g[runt] Janovi Frýdlovi do Stráž[nice] 4 zl.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jan Prček ostatních peněz za grunt 2 zl 7 gr. A tak má již grunt svůj zouplna a docela zaplacený a v ničem nezávadný.

Pusté
f 522b
Letha 1635 za fojta Jana Synkového týž fojt a ouřad prodali grunt požár ze štvrtí roli Pavlovi Králíkovi za 10 zl, placení po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti panské a obecní Mikuláš Podhorský, Vašek Ryšánek
SRSN.
Letha 1640 za fojta Jana Liška položil Pavel Králík ročních peněz 1 zl. Ten přijal Martin Prček.

Letha 1645 za fojta Jana Poletka Pavel Králík zemřel a tenž gr[unt] za půldruhého čtvrti roli prodán jest Jakubovi Ondračkovému za s[um]u 10 zl, placením področně k obci kněždubský po 1 zl. Odevzd[án]. Rukoj[mě] Tomáš Stupka, Jakub Žeranovský SRSAN.
Letha 1646 za fojty Jíry Záchvěja Jakub Ondračků položil a přijala ob[ec] kněždub[ská] 1 zl.
Letha 1647 za fojta Martina Kutáše Jakub Ondračků položil za grunt svůj, kteréž zůstávají za ouřadem 1 zl.

Při tomto gruntu tato pamět se činí, že se vyhledalo, kterak na onen čas vrchnost předešlá, jakž napřed spatřeno, nechtěla Matějovi Ondračkovi 80 zlm zkúpiti povoliti, nýbrž k svej ruce do důchodův obrátila. Poněvadž ten grunt skrz spuštění na summě prodajné znížen jest, tehdy nápadníci všechnu pretensí tratí a to, což jest vedle nahoře psaného prodaje k doplacení, jest to všechno do důchodův J.H.M. patří. Stalo se dne 27. Februarii 1647.
f 523a
Letha Páně 1648 za fojta Martina Lišky Jakub Ondračků položil za grunt svůj 1 zl. Ten jest přijat do důchodův panských.