Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

81 Grunt Bartoně Žáčka

f 746a

Letha 1586 podle zápisu kněh starejch purgkrechtních v listu [15]88 koupil jest Bartoň Žáčků podsedek svůj za 74 zl, za kterejž jest do letha [15]93 vyplnil peněz purgkrechtních 25 zl a zadržel 15 zl a ostatek dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích po 5 zl – 34 zl.
Z toho náleží Pinkusovi Židu i s těmi zadrželejmi 26 zl.
A s[irotkům] neb[ožtíka] Martina Košíka náleží 23 zl. Ty se jim pokládati mají, když Pinkus Žid svou spravedlnost vyzdvihne, též po 5 zl.
Letha [15]94 položil Bartoň napřed psaný peněz purgkrechtních 5 zl.
Více položil tenž Bartoň na zadržalé peníze 5 zl. Těch všech 10 zl sou dány Pinkusovi Židu.
Více tenž Bartoň na peníze zadržalé vyplnil Židovi, jakž se s ním o to při posudku smluvil, do Velikonoci 5 zl. Ty při budoucím počtu letha [15]95 z summy zadržalé mají se sníti v regimentě dlužní[ků].
Letha [15]95 položil Bartoň Žáčků Pinkusce Židovce z peněz purgkrecht[ních] 5 zl.
Letha [15]96 položil Bartoň Žáčků Pinkusce Židovce peněz 5 zl.
f 746b
Letha [15]97 Bartoň Žáček napřed psaný umřel, grunt po něm zůstalý Anka manželka jeho s koňmi, dobytkem i vším hospodářstvím, též se třema loukami a 1 vinohradem v Dobrý hoře ujala za summu 245 zl. Závdanku položila při odevzdání
7 zl a mimo závdanek položila ročních peněz 5 zl. A ostatek platiti má od leta [15]98 za grunt svůj po 5 zl a za zahrady a vinohrad po 3 zl. Rukojmě z[a] o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] p[anské] Macek Majůvka, Bartoň Keleč[s]ký, Pavel Slavičínský, Mikoláš Šumicský a Mikoláš Břice S.R.S.A.N.R.
Na to jest sobě Anka manželka díl svů[j] srazila 88 zl a tak dopláceti zůstává od leta [15]98 po 8 zl.
Našlo se podli správy ouřadu, že z položeného závdanku a z peněz ročních lonských vydáno Pinkusce Židovce dluhu jejího ostatní 1 zl.
Jan Muškatelů z Radějova na díl Anny ženy své, dcery n[ebožtíka] Martina Jursového, 6 zl.
Václavovi Hradeckýmu na díl Kateřiny, dcery neboštíka Martina Košíka, 5 zl.
Leta [15]98 položila Anna Žáčková za statek svůj 8 zl. Z toho dány sou na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Košíka.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položila Anna Žáčková za statek svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Košíka 8 zl.

Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového prodán podsedek pozůstalý po n[ebožce] Anně Žáčkovej Jírovi synu jejmu za summu 116 zl 15 gr. Z toho sobě dílu svého srazil 35 zl 24 gr 1 den a dluhův po n[ebožce] Anně Žáčkovej zůstalých zaplatil
44 zl 22 ½ gr. A tak zůstává dopláceti ještě 35 zl 28 gr
3 ½ den, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 8 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jakub Haža, Václav Kotlásek, Václav Bánovský, Ondra Halíků S.R.S.A N.
f 747a
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jíra Košíků za podsedek 5 zl. Ty sou přijaty na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Košíkového.
Na tom podsedku náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Košíka ostatní 3 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Bartoně Žáčka 28 zl.
Sirotku n[ebožtíka] Bartoně Žáčka po Anně mateři nápadu
35 zl 24 gr.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položil Jíra Košík za grunt i za lonský rok 14 zl 15 gr. Z toho dáno za dluhy n[ebožky] Anny Žáčkové 13 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Žáčka 1 zl 15 gr.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Jíra Košík za grunt na s[irotky] n[ebožky] Anny Žáčkové 4 zl.

Letha 1605 za fojta Martina Černého Tasovského Jíra Košík prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Švirgový[mu] za 116 zl
15 gr. Závdanku jemu dal 31 zl, ostatek platiti měl po 8 zl. Ten Jan Švirga umřel a Jíra Košík jej zase přijal a má jej platiti každého roku při Vánocích po 5 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě (neuvedeno).
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Košíka ostatní 3 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Bartoně Žáčka 26 zl 15 gr.
Též těm sirotkům nápadu po Anně mateři jejich 35 zl 24 gr.
Kateřině neb[ožtíka] Jana Švirgy posledních peněz 31 zl.

Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce jakož náleželo na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Žáčka i po Anně mateři jejich
62 zl 9 gr, ty peníze připadly na Jíru Košíka a Kateřinu sestru jeho. Ten Jíra Košík díl Kateřiny sestry své odvedl Martinovi Kezlerovi manžele jejímu na vinohradě v Dobré hoře a tak samýmu na tom gruntě ty peníze Jírovi náležeti budou.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a prodal Jíra Košík gr[unt] svůj Jírovi Maštalířovi za summu 120 zl. Závdanku jemu dal
10 zl, platiti má od letha 1612 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za spravení a opravu gr[untu] i povinnosti J.M.P. Mikuláš Ondračka, Pavel Polešák, Martin Sedal, Jíra Tomek S.R.S.N.

f 747b
Jakož náleželo předních peněz Jírovi Košíkovi na tomto gr[untě] i nápadu po s[irotcích] n[ebožtíka] Bartoně Žáčka summy 79 zl, ty jest prodal Jírovi Maštalířovi za 13 zl 5 gr. A tak Jíra Košík na tom gr[untě] nic nemá.

Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka z poručení pana ouředníka fojt a starší prodali podsedek ten zůstalý po n[ebožtíku] Jírovi Marštalířovi Pavlovi Drašťovému za summu
60 zl. Závdanku dal Pavel 20 zl, ty přijali fojth a starší k schování do truhlice, platiti má ostatek po 3 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Jiřík Tkadlců, Václav Šimunec a Jan Šíma SRSN.
Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového týž Pavel položil za grunt peněz ročních 3 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Liškového Pavel Drašťů položil za grunt peněz ročních 2 zl. Ty peníze lonský 3 zl i letoší 2 zl jsou obrácené do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Švirgy.

Letha 1628 za fojta Jíry Tomkového po smrti Pavla Draště prodán jest grunth ten Alexandrovi z Ruzkova za summu 60 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Vácslav Nejedlý, Martin Kulíšek S.R.S.a N.
Letha 1632 za fojta Jana Obndračkového podle správy od téhož fojta a starších kněždubských učiněné jakož jest Mikuláš Staníčků od Pavla Drašťového byl ten gr[unt] ut s[upr]a odkúpil a týž Pavel Drašťů cožkoli za něj zaplatil, to Mikulášovi pustil, takové peníze Mikuláš Staníčka, totiž
25 zl, Alexandrovi z Ruzkova, držiteli téhož gruntu, za hotových 11 zl jest prodal. A tak týž Staníčka na tom gruntě nic víceji nemá a Alexandr ostatek summy platiti jest povinen ročně podle odevzdávky napřed učiněné.
Letha 1632 za fojta ut s[upr]a Alexander z Ruskova položil za gr[unt] Vácslavovi Rožkovi peněz ročních 5 zl.
f 748a
Letha 1634 za fojta Martina Lalíčka Alexander Ruskovský položil za g[runt] Václavovi Roškovi 1 zl.
Letha 1635 za fojta Jana Synkového Alexander Ruskovský položil za grunt Václavovi Roškovému 1 zl.
Letha 1636 za fojta Jana Ondračkového Alexander Ruskovský položil za grunt peněz, kteréž přijal Václav Rožek do Tvarožné Lhoty 2 zl.
Letha 1637 za fojta Jana Lišky Alexander Ruskovský položil za grunt peněz, kteréž přijal Václav Rožek do Tvarožné Lhoty
1 zl.
Letha 1638 za fojta Jana Synkového Alexander Ruskovský položil za grunt peněz, kteréž přijal Václav Rožek do Tvarožné Lhoty.

Letha 1639 za fojta Martina Nejedlíčkového Alexander Ruskovský položil za grunt 1 zl. Ten přijala Běta, manželka neboštíka Václava Rozška do Tvarožné Lhoty.
Letha 1640 za fojta Jana Lišky položil Alexand[er] Ruskovský za grunt svůj 1 zl. Ty přijala pozůstalá vdova Běta Rošková.
Letha 1645 za fojta Jana Poletka položil za gr[unt] svůj Alexander Ruskovský 1 zl. Ten přijala vdova pozůstalá Běta Rošková.
Letha 1646 za fojta Jíry Záchvěja Alexander Ruskovský položil na s[irotky] n[ebožky] Běty Roškové 1 zl.
Letha 1647 za fojta Martina Kutáše Alexander Ruskovský položil a jsou za ouřadem 1 zl.
f 748b
Letha Páně 1648 za fojta Martina Kulíšky Alexander Ruskovský položil za grunt svůj a zůstává za ouřadem 1 zl.