Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

84 Grunt Martina Hrajových

f 771a

Ten Martinek Hrajových má grunth svůj z půl lánem roli od mnoha leth zaplacenej.

Jakož jest rozepře mezi Janem Ondřejem, Janem Nárožným i na místě jiných přátel jejich a Martinem Černým Tasovským z Kněžduba na místě Zuzanny manželky jeho o nápad statku pozůstalého po Jírovi, synu Martina Hrajového z Kněžduba a po synu Macka Martinkova a jinak Hrajova, bratra jeho, splozeném, pravíc se nadepsaní Jan Ondřej a Jan Nárožný i na místě jiných nápadníků k tomu všemu statku pozůstalému právo jmíti. Naproti tomu pak odpor tomu Martin Černý činí na místě Zuzanny manželky své takový:
Poněvadž ona to dítě s Mackem Martinkovým, bratrem toho Jíry, v stavu manželském pořádně zplodila, je chovala i předědila, že se jí zdá lepší právo a nápad k tomu jmíti. Kteréž odpory z obojí strany slyšíc a toho všeho povážíc, takto o tom mocně vypovídáme:
Poněvadž se to nachází, že to dítě zůstalé po Mackovi Martinkovém otci svém prve nežli Zuzanna matka jeho stav vdovský proměnila a s ním nejsouc dílná prostředkem smrti z světa tohoto odešla a ona je smrti dochovala, podle práva městskýho po literou F.49 C.59, rozdíl 3, F.46, cožkoli na to dítě po otci jeho připadlo, to na Zuzannu matku jeho právem nápadním spadá. Co se pak nápadu po Jírovi dotýče, poněvadž ve statku svobodném zůstával a v tom zemřel, statek všechen jeho, kde jaký jest a na čem uptán po něm býti může, na nejbližší přáteli krevní jeho spadá a jim se přivlastňuje. Čehož pro ujití dalšího zaměstknání a pamět tato vejpověď v knihy dědiny Kněžduba jest vepsána.
Stalo se na zámku Strážnici u přítomnosti urozených pana Štastného Matušky z Topolčan a na dvoře v Kněždubě, pana Jana Skřičkovský[ho] z Pozdětína a na domě v městě Strážnici, pana Jana Urbana Domanínského z Domanína, ouředníka toho času na Strážnici, a opatrného pana Martina Rožumberskýho 1. Martii 1608.
Pustej
f 771b
Letha Páně 1613 za fojta Jíry Tkadlce Martin Černý Tasovský prodal grunt s půl lánem roli Václavovi Zapletalovi za summu 80 zl bez závdanku, placením od letha 1616 po 2 zl. Rukojmě za opravu a jiné povinnosti Matěj Stratichleb, Jíra Malej, Martin Blatnický SRSN.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Vácslav Zapletal položil za grunt Martinovi Černému peněz 2 zl.
Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového Václav Zapletal položil za grunt Martinovi Černému 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Liškového Václav Zapletal položil za gr[unt] Martinovi Černému 2 zl.

Pusté

Leta 1641 za fojta Jana Ondračkového týž fojt s ouřadem prodali svrchu psaný grunt s půl lánem roli Mikulášovi Dopitovi za 8 zl, placení po vyjití tří let komu náleží po
1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti Matěj Durna a Jura Sopoušek S.R.S.A N.
Letha 1646 za fojta Jíry Záchvěja Mikuláš Dopitů zemřel, Kliment Kornout koupil ten podsedek požár za summu 8 zl, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Tomáš Charuza a Martin Prček SRSaN.
Letha 1647 za fojta Martina Kutáše Kliment Kornout položil za grunt svůj, zůstává za ouřad[em] 1 zl.

Letha Páně 1647 za fojta Martina Kutáše z povolením pana ouředníka jest od toho gruntu svrchu psaného půl lánu roli odjata a Janovi Záchvějovi k jeho podsedku připsána a převedena. A tak ten grunth toliko za podsedek se počítá, jakož se na kruntě 50 ukáže.
f 772a
Letha Páně 1648 za fojta Martina Lišky Kliment Kornút položil za grunt svůj, zůstává za ouřadem totiž 1 zl.

Letha Páně 1652 za fojta Pavla Mockového prodali fojt a starší štvrt roli od gruntu Adama Krále svrchu psanému Klimentovi Kornútovi za summu 4 zl, placení ročně po 15 gr. Odevzdána za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Jura Tomků a Pavel Mocků S.R.S.a N.R.