Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

35 Grunt Bartoně Bliščanů

f 318a

Letha 1584 Bartoň Bliščanů má grunth svůj z půl lánem roli koupenej za 100 zl, na kderejž jest do letha [15]93 peněz purgkrechtních i z závdankem vyplnil 42 zl 25 gr.
A ostatek od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává Pinkusovi Židu do Strážnice po 5 zl – 30 zl.
A obci kněždubské též od letha [15]94 při témž času se platiti má po 2 zl – 27 zl 5 gr.
Letha [15]94 položil Bartoň Bliščanů za grunth svůj peněz purgkrechtních 7 zl. Z toho dáno Pinkusce Židovce 5 zl a obci dáno též 2 zl.
Téhož letha položil Bartoň za grunth svůj Pinkusce Židovce 5 zl.
Letha [15]95 položil Bartoň Blizčanů za podsedek Pinkusce Židovce 5 zl.
Letha [15]96 položil Bartoň Blizčanův za grunth peněz purgkrechtních 9 zl. Z toho dáno Pinkusce Židovce 5 zl a na obec dáno 4 zl.
Leta [15]97 položil Bartoň Blizčanů za podsedek svůj 7 zl. Z toho dáno Pinkusce Židovce 5 zl a obci kněždubské 2 zl.
Letha [15]98 položil Bartoň Blizčanů Pinkusce 7 zl. Z toho vzaty na obec 2 zl a Pinkuska vzala Židovka též z nich 5 zl.
f 318b
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového fojt a starší prodali grunt napřed psaný Václavovi Krejčířovému za summu 107 zl. Závdanku dal 5 zl, ty vzala Pinkuska Židovka ostatek lonských peněz, kteréž jsou na druhé straně vypsány, platiti má od leta [15]99 po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti JM Páně Václav Ocas, Adam Biskupský, Pecha Žaludů, Bartoň Kelečský, Toman Valák, Matyáš Staníčků, Jíra Buchta S.R.S.N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Václav Krejčířů za grunt svůj 5 zl. Z toho dáno obci kněždubské 2 zl a Bartoň Blzčan přijal 3 zl.
Zůstává se ještě Bartoňovi Blzčanovi z toho gruntu vyplniti 79 zl 25 gr. Z toho má se zaplatiti dluhu zeti Holomkovýmu do Strážnice 28 zl 12 gr, jíti mají od leta 1600 po 3 zl a když obec svou summu vyzdvihne, půjdou tomu Židovi po 5 zl.
A ještě mimo ten dluh Židu bude zůstávati Martinovi a Kateřině na posledních penězích 51 zl 13 gr.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Václav Krejčířů za g[runt] 5 zl. Z toho dáno Holomkovi Židu 3 zl a obci kněždubské 2 zl.

Letha 1601 za fojta Martina Černého Václav Krejčířů prodal grunt s půl lánem roli, se 2 koňmi, s vozem, pluhem, s obilím osetým na 4 kusích, s polovicí osetí na nivě na Vrbném a na 2 Paučených Mathyášovi Staníčkovi za summu 105 zl. Závdanku jemu dal 5 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukoj[mě] Jan Kalousků, Prokeš, Jan Prček, Jan Gerla, Mathouš Šardický, Pavel Jurků, Mikuláš Šimůnek, Pavel Břúšků S.R.S.A N.
Jakož Václavovi Krejčířovýmu náleželo vyplacených peněz mimo přijetí závdanku 10 zl, ty jest pustil Mathyášovi Staníčkovýmu. A tak tu nic nemá.
f 319a
Letha 1601 za fojta Martina Černého položil Mathyáš Staníčků za grunt 2 zl 15 gr. Z toho vzali nápadníci n[ebožtíka] Abrahama Holomka 1 zl 15 gr a obec kněždubská přijala 1 zl.
Jakož náleželo Martinovi a Kateřině, nápadníkům n[ebožtíka] Bartoně Blšťaně na tomto gruntě summy 56 zl 13 gr, takové peníze prodali obci kněždubské za hotových 9 zl 20 gr a prve jim ještě náleží také skoupených na tomto gruntě 12 zl 5 gr.
Nápadníkům Holomkovým 18 zl 27 gr.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položil Matyáš Staníčků za g[runt] 5 zl. Z toho dáno obci kněždubské 2 zl a nápadníkům Holomkovým 3 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého rukojemníci za Mathyáše Staníčka prodali grunth s půl lánem roli po smrti jeho Jírovi Sovkovi za (zápis nedokončen).

Pusté místo

Leta Páně 1617 za ouředníka p[ana] Tobiáše Purgkrábka Jeho Milost Pán pan Kašpar Melichar z Žerotína, pán na Strážnici, ráčil jest dovoliti, aby grunt tento s půl lánem roli panu Jeremiášovi Michálkovi z Čachtic prodán byl a ke dvoru svému aby p[an] Jeremiáš jej připojil. Kterýžto grunt pustý s tím půl lánem roli fojt a starší prodali sou jemu p[anu] Jeremiášovi za summu 24 zl, platiti jej má rok po roku počna leta 1619 po 2 zl. Z toho gruntu JM Pán roboty propouštěti ráčí, toliko platy náležité do důchodů JM Páně pan Jeremiáš i potomkové jeho spravovati podli předešlého placení povinen bude. Odevzdán za volný a svobodný. Těch 24 zl náleží obci kněždubské a žádný tu nic nemá.

Pusté

Letha 1641 za fojta Jana Ondračkového týž fojt prodali svrchu psaný grunt pustý s polouláním roli Mikulášovi Dohnalovému za summu 8 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti JHM Jura Záchvěj a Mikuláš Podolský SRSN.
f 319b
Letha Páně 1652 za fojta Pavla Mockového prodali fojt a starší ten podsedek po Mikulášovi Dohnalovi bez roli Matějovi Šoturovi za summu 3 zlm, platiti má do důchodův J.H.M. ročně po 15 gr. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Adam Bílý a Jura Marek S.R.S.a N.R.